Förfarande : 2017/3032(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0069/2018

Ingivna texter :

B8-0069/2018

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2018)0028

REKOMMENDATION TILL BESLUT
PDF 247kWORD 49k
26.1.2018
PE614.371v01-00
 
B8-0069/2018

i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen


om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 20 december 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/2358 och delegerad förordning (EU) 2017/2359 vad gäller dag då de börjar tillämpas  (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))


Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Ansvarig ledamot: Werner Langen

Förslag till Europaparlamentet beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 20 december 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/2358 och delegerad förordning (EU) 2017/2359 vad gäller dag då de börjar tillämpas  (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))  
B8‑0069/2018

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2017)08681) (nedan kallad den delegerade ändringsförordningen),

–  med beaktande av skrivelsen av den 24 januari 2018 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution(1), särskilt artiklarna 25.2, 28.4, 29.4, 29.5, 30.6 och 39.5,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den ändrande delegerade förordningen bör tillämpas innan den 23 februari 2018, vilket är den dag då delegerad förordning (EU) 2017/2358 och delegerad förordning (EU) 2017/2359 (nedan kallade: de delegerade förordningarna) träder i kraft, och om parlamentet utnyttjar hela den granskningsperiod på tre månader som det har rätt till kan de två delegerade förordningarna komma att träda i kraft innan det ändrade datumet för tillämpning av direktiv (EU) 2016/97 om försäkringsdistribution, vilket är den 1 oktober 2018 enligt kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/97 vad gäller tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder (COM(2017)0792).

B.  Ett snabbt offentliggörande av den ändrade delegerade förordningen i officiella tidningen skulle göra det möjligt att anpassa den dag då de två delegerade förordningarna börjar tillämpas till den ändrade dagen för tillämpning av direktivet om försäkringsdistribution.

C.  Detta överensstämmer med parlamentets beslut av den 25 oktober 2017(2) om att inte invända mot de två delegerade förordningarna, i vilket kommissionen uppmanas att utreda om den dag då direktivet om försäkringsdistribution börjar tillämpas skulle kunna förlängas till den 1 oktober 2018.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 26, 2.2.2016, s. 19.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2017)0404 och P8_TA(2017)0405.

Senaste uppdatering: 2 februari 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy