Процедура : 2017/2968(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0070/2018

Внесени текстове :

B8-0070/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0043

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 459kWORD 48k
29.1.2018
PE614.372v01-00
 
B8-0070/2018

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно разпоредбите за лятното часово време (2017/2968(RSP))


Карима Дели от името на комисията по транспорт и туризъм
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно разпоредбите за лятното часово време (2017/2968(RSP))  
B8‑0070/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Директива 2000/84/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 януари 2001 г. относно разпоредби за лятното часово време(1),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(2),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че съгласно Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество оценката на действащото законодателство следва да предостави основа за оценки на въздействието по отношение на възможностите за действие в бъдеще;

Б.  като има предвид, че многобройните научни изследвания, включително проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания от октомври 2017 г. относно разпоредбите за лятното часово време съгласно Директива 2000/84, не предоставят доказателства за положително въздействие от смяната на часовото време два пъти годишно, а вместо това установяват наличието на отрицателно въздействие върху човешкото здраве, селското стопанство и безопасността на движението;

В.  като има предвид, че редица граждански инициативи изтъкнаха тревогите на гражданите, свързани с провежданата два пъти годишно смяна на часовото време;

Г.  като има предвид, че Парламентът вече е повдигал този въпрос, например във въпроса с искане за устен отговор O-000111/2015 до Комисията от 25 септември 2015 г.;

Д.  като има предвид, че би било ценно да се поддържа единен за ЕС режим на часовото време дори след изтичането на извършваните два пъти годишно промени на часовото време;

1.  призовава Комисията да прекрати действащия режим на извършваната два пъти годишно промяна на часовото време и да предложи изменение на Директива 2000/84/ЕО;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 31, 2.2.2001 г., стр. 21.

(2)

OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 2 февруари 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност