Menettely : 2017/2968(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0070/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0070/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0043

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 152kWORD 47k
29.1.2018
PE614.372v01-00
 
B8-0070/2018

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


kesäaikasäännöksistä (2017/2968(RSP))


Karima Delli liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma kesäaikasäännöksistä (2017/2968(RSP))  
B8‑0070/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan,

–  ottaa huomioon kesäaikasäännöksistä 19. tammikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/84/EY(1),

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä,(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti voimassa olevan lainsäädännön arvioinnin olisi oltava pohjana jatkotoimia koskevien vaihtoehtojen vaikutustenarvioinnille;

B.  toteaa, että lukuisissa tieteellisissä tutkimuksissa, mukaan lukien Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun lokakuussa 2017 julkaisemassa tutkimuksessa direktiivissä 2000/84/EY annetuista unionin kesäaikasäännöksistä, ei ole pystytty todistamaan puolivuosittaisella kellojen siirtämisellä olevan minkäänlaisia myönteisiä vaikutuksia, mutta sen sijaan sillä on osoitettu olevan kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen, maatalouteen ja tieliikenneturvallisuuteen;

C.  toteaa, että lukuisat kansalaisaloitteet ovat tuoneet painokkaasti esille kansalaisten huolet, jotka liittyvät kellonaikojen muuttamiseen kaksi kertaa vuodessa;

D.  toteaa parlamentin ottaneen tämän asian esille aiemmin, esimerkiksi 25. syyskuuta 2015 komissiolle esitetyssä suullisessa kysymyksessä O-000111/2015;

E.  toteaa, että yhtenäisen aikajärjestelmän säilyttäminen EU:ssa on tärkeää myös sen jälkeen, kun on luovuttu kellonaikojen muuttamisesta kaksi kertaa vuodessa;

1.  kehottaa komissiota lopettamaan kaksi kertaa vuodessa tehtävän kellojen siirtämisen ehdottamalla direktiivin 2000/84/EY muuttamista;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EYVL L 31, 2.2.2001, s. 21.

(2)

EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 1. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö