Procedura : 2017/2968(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0070/2018

Teksty złożone :

B8-0070/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0043

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 316kWORD 47k
29.1.2018
PE614.372v01-00
 
B8-0070/2018

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (2017/2968(RSP))


Karima Delli w imieniu Komisji Transportu i Turystyki
POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (2017/2968(RSP))  
B8‑0070/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając dyrektywę 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego(1),

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.(2),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa ocena obowiązującego prawodawstwa powinna stanowić podstawę ocen skutków w odniesieniu do możliwości przyszłych działań;

B.  mając na uwadze, że liczne opracowania naukowe, w tym analiza Biura Analiz Parlamentu Europejskiego z października 2017 r. na temat ustaleń dotyczących czasu letniego w UE w ramach dyrektywy 2000/84/WE, nie dowiodły jakichkolwiek pozytywnych skutków zmiany czasu dwa razy w roku, natomiast wykazały jej negatywne skutki dla zdrowia ludzi, rolnictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego;

C.  mając na uwadze, że liczne inicjatywy obywatelskie uwydatniły obawy obywateli dotyczące zmiany czasu dwa razy w roku;

D.  mając na uwadze, że Parlament podnosił już tę kwestię, np. w pytaniu wymagającym odpowiedzi ustnej O-000111/2015 skierowanym do Komisji z dnia 25 września 2015 r.;

E.  mając na uwadze, że warto byłoby utrzymać jednolity system czasu w UE nawet po zniesieniu zmiany czasu dwa razy w roku;

1.  wzywa Komisję do zaprzestania aktualnej praktyki zmiany czasu dwa razy w roku przez zaproponowanie zmiany dyrektywy 2000/84/WE;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 31 z 2.2.2001, s. 21.

(2)

Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności