Förslag till resolution - B8-0070/2018Förslag till resolution
B8-0070/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om bestämmelserna beträffande sommartid

29.1.2018 - (2017/2968(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Karima Delli för utskottet för transport och turism


Förfarande : 2017/2968(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0070/2018
Ingivna texter :
B8-0070/2018
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0070/2018

Europaparlamentets resolution om bestämmelserna beträffande sommartid

(2017/2968(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG av den 19 januari 2001 om bestämmelser beträffande sommartid[1],

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning[2],

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning bör utvärderingen av befintlig lagstiftning ligga till grund för konsekvensbedömningar när det gäller möjligheterna till framtida åtgärder.

B.  Många vetenskapliga studier, bland annat Europaparlamentets utredningstjänsts studie från oktober 2017 om EU:s bestämmelser beträffande sommartid enligt direktiv 2000/84/EG, har inte lyckats lägga fram bevis på eventuella positiva effekter av den halvårsvisa tidsomställningen, utan de har tvärtom visat att denna omställning har negativa effekter på människors hälsa, jordbruket och trafiksäkerheten.

C.  I ett antal medborgarinitiativ har det uppmärksammats att medborgare anser att omställningen mellan sommar- och vintertid varje halvår är problematisk.

D.  Europaparlamentet har tagit upp denna fråga tidigare, t.ex. i den muntliga frågan O‑000111/2015 av den 25 september 2015 till kommissionen.

E.  Det vore lämpligt att behålla ett enhetligt tidssystem för EU även efter det att omställningen mellan sommar- och vintertid har avslutats.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avbryta den nuvarande halvårsvisa tidsomställningen genom att föreslå en ändring av direktiv 2000/84/EG.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.

Senaste uppdatering: 2 februari 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy