Postup : 2017/2968(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0071/2018

Předložené texty :

B8-0071/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 330kWORD 48k
31.1.2018
PE614.379v01-00
 
B8-0071/2018

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o úpravě letního času (2017/2968(RSP))


Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki

Usnesení Evropského parlamentu o úpravě letního času (2017/2968(RSP))  
B8-0071/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času(1),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí ze dne 13. dubna 2016(2),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů by hodnocení stávajících právních předpisů měla sloužit jako základ pro posouzení dopadů možných budoucích kroků;

B.  vzhledem k tomu, že četné vědecké studie, včetně studie výzkumné služby Evropského parlamentu z října 2017 týkající se úprav letního času v EU podle směrnice 2000/84/ES, nedospěly k žádným definitivním závěrům, ale uvedly, že tyto úpravy mohou mít negativní dopad na lidské zdraví;

C.  vzhledem k tomu, že řada obřanských iniciativ upozornila na to, že občané vnímají změnu času uskutečňovanou dvakrát ročně jako problém;

D.  vzhledem k tomu, že Parlament toto téma již nadnesl, například v otázce k ústnímu zodpovězení O-000111/2015 ze dne 25. září 2015 předložené Komisi;

E.  vzhledem k tomu, že je zásadně důležité, aby byl v EU dodržován jednotný časový režim;

1.  vyzývá Komisi, aby provedla důkladné posouzení směrnice 2000/84/ES o úpravě letního času a případně předložila návrh na její revizi;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 31, 2.2.2001, s. 21.

(2)

Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Poslední aktualizace: 2. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí