Forslag til beslutning - B8-0071/2018Forslag til beslutning
B8-0071/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om bestemmelser vedrørende sommertid

31.1.2018 - (2017/2968(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki

Procedure : 2017/2968(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0071/2018
Indgivne tekster :
B8-0071/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0071/2018

Europa-Parlamentets beslutning om bestemmelser vedrørende sommertid

(2017/2968(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/84/EF af 19. januar 2001 om bestemmelser vedrørende sommertid[1],

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning[2],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at evaluering af eksisterende lovgivning i ifølge den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning bør danne grundlag for konsekvensanalyser af muligheder for fremtidige tiltag;

B.  der henviser til, at adskillige videnskabelige undersøgelser, herunder Europa-Parlamentets Forskningstjenestes undersøgelse fra oktober 2017 om bestemmelser vedrørende sommertid i medfør af direktiv 2000/84/EF, ikke er nået til nogen endelige konklusioner, men har påpeget eksistensen af negative virkninger for menneskers sundhed;

C.  der henviser til, at en række borgerinitiativer har gjort opmærksom på borgernes bekymringer over det halvårlige tidsskifte;

D.  der henviser til, at Parlamentet har rejst dette spørgsmål tidligere, f.eks. i forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000111/2015 af 25. september 2015 til Kommissionen;

E.  der henviser til, at det er afgørende at fastholde en fælles tidsordning for EU;

1.  opfordrer Kommissionen til at foretage en grundig vurdering af direktiv 2000/84/EF om bestemmelser vedrørende sommertid og til om nødvendigt fremsætte et forslag om ændring af det;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Seneste opdatering: 2. februar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik