Menettely : 2017/2968(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0071/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0071/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 250kWORD 49k
31.1.2018
PE614.379v01-00
 
B8-0071/2018

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


kesäaikasäännöksistä (2017/2968(RSP))


Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki

Euroopan parlamentin päätöslauselma kesäaikasäännöksistä (2017/2968(RSP))  
B8‑0071/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan,

–  ottaa huomioon kesäaikasäännöksistä 19. tammikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/84/EY(1),

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä,(2)

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti voimassa olevan lainsäädännön arvioinnin olisi oltava pohjana jatkotoimia koskevien vaihtoehtojen vaikutustenarvioinnille;

B.  toteaa, että lukuisissa tieteellisissä tutkimuksissa, mukaan lukien Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun lokakuussa 2017 julkaisemassa tutkimuksessa direktiivissä 2000/84/EY annetuista unionin kesäaikasäännöksistä, ei ole pystytty tekemään asiasta lopullisia johtopäätöksiä mutta niissä on ilmennyt kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen;

C.  toteaa, että lukuisat kansalaisaloitteet ovat tuoneet painokkaasti esille kansalaisten huolet, jotka liittyvät kellonaikojen muuttamiseen kaksi kertaa vuodessa;

D.  toteaa parlamentin ottaneen tämän asian esille aiemmin, esimerkiksi 25. syyskuuta 2015 komissiolle esitetyssä suullisessa kysymyksessä O‑000111/2015;

E.  katsoo, että on keskeisen tärkeää säilyttää yhtenäinen aikajärjestelmä EU:ssa;

1.  kehottaa komissiota laatimaan perinpohjaisen arvioinnin kesäaikasäännöksistä annetusta direktiivistä 2000/84/EY ja tarvittaessa tekemään ehdotuksen sen muuttamisesta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

EYVL L 31, 2.2.2001, s. 21.

(2)

EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 2. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö