Procedūra : 2017/2968(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0071/2018

Pateikti tekstai :

B8-0071/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 466kWORD 49k
31.1.2018
PE614.379v01-00
 
B8-0071/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl vasaros laiko tvarkos (2017/2968(RSP))


Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki

Europos Parlamento rezoliucija dėl vasaros laiko tvarkos (2017/2968(RSP))  
B8-0071/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. sausio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi, laikantis tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros, vertinant tolesnių veiksmų pasirinkimo poveikį turėtų būti remiamasi esamų teisės aktų vertinimu;

B.  kadangi, atlikus daugybę mokslinių tyrimų, tarp jų ir Europos Parlamento tyrimų tarnybos 2017 m. spalio mėnesio tyrimą dėl ES vasaros laiko tvarkos pagal direktyvą 2000/84/EB, nepavyko padaryti jokių konkrečių išvadų, bet buvo atskleista, kad tai turi neigiamą poveikį žmonių sveikatai;

C.  kadangi nemažas piliečių iniciatyvų kiekis parodė piliečių nepasitenkinimą dukart per metus atliekamu laikrodžio rodyklės sukimu;

D.  kadangi Parlamentas prieš tai jau yra svarstęs šią problemą, pavyzdžiui 2015 m. rugsėjo 25 d. nagrinėdamas Klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000111/2015 Komisijai;

E.  kadangi labai svarbu išlaikyti vienodą laiko tvarką ES, net ir atsisakius laiko keitimo dukart per metus;

1.  ragina Komisiją atlikti kruopštų direktyvos 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų vertinimą ir, jei reikia, pateikti pasiūlymą dėl jos persvarstymo;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

 

(1)

OL L 31, 2001 2 2, p. 21.

(2)

OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Atnaujinta: 2018 m. vasario 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika