Rezolūcijas priekšlikums - B8-0071/2018Rezolūcijas priekšlikums
B8-0071/2018

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku

31.1.2018 - (2017/2968(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin, Maria Spyraki

Procedūra : 2017/2968(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0071/2018
Iesniegtie teksti :
B8-0071/2018
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0071/2018

Eiropas Parlamenta rezolūcija par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku

(2017/2968(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. janvāra Direktīvu 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku[1],

–  ņemot vērā 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu[2],

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu spēkā esošo tiesību aktu izvērtēšanai būtu jāveido pamats ietekmes novērtējumiem attiecībā uz turpmākās rīcības iespējām;

B.  tā kā daudzos zinātniskos pētījumos, tostarp Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta 2017. gada oktobra pētījumā par ES noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku saskaņā ar Direktīvu 2000/84/EK, nav nonākts pie kādiem galīgiem secinājumiem, taču ir norādīts uz negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību;

C.  tā kā vairākās pilsoņu iniciatīvās uzsvērtas iedzīvotāju bažas par pulksteņa rādītāju pagriešanu divas reizes gadā;

D.  tā kā Parlaments jau agrāk pievērsis uzmanību šai problēmai, piemēram, 2015. gada 25. septembra jautājumā Komisijai, uz kuru jāatbild mutiski O-000111/2015;

E.  tā kā ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt vienotu ES laika režīmu,

1.  aicina Komisiju veikt Direktīvas 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku visaptverošu novērtējumu un vajadzības gadījumā nākt klajā ar priekšlikumu tās pārskatīšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 2. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika