ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 457kWORD 48k
31.1.2018
PE614.381v01-00
 
B8-0073/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно задължителната стерилизация на котки и кучета


Иван Яковчич

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно задължителната стерилизация на котки и кучета  
B8‑0073/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) животните са същества с усещания и че ЕС и неговите държави членки съответно трябва да се съобразяват напълно с изискванията за хуманно отношение към тях;

Б.  като има предвид, че приютите за животни в Европа са пълни с нежелани животни, както и че в държавите членки живеят около 100 милиона бездомни кучета и двойно толкова котки;

В.  като има предвид, че в някои държави членки безпризорните кучета представляват заплаха за общественото здраве и обществената сигурност,

Г.  като има предвид, че еднократните разходи за стерилизиране или кастриране са много по-ниски от разноските, свързани със залавянето на бездомни животни, храненето и приютяването на изоставени животни и евтаназията на животни, за които не може да се намери подслон;

1.  призовава държавите членки да приемат всеобхватни стратегии за управление на домашните любимци, включително за стерилизация, ако това е необходимо, с оглед на контролирането на броя на нежеланите кучета и котки и насърчаването на отговорното отношение към притежаването на домашни любимци;

2.  призовава местните и регионалните органи на управление да придадат задължителен характер на стерилизирането и кастрирането на кучета и котки с изключение на случаите, в които стопанинът на животното има разрешително за разплод;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 12 февруари 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност