ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 448kWORD 47k
31.1.2018
PE614.381v01-00
 
B8-0073/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την υποχρεωτική στείρωση σκύλων και γατών


Ivan Jakovčić

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υποχρεωτική στείρωση σκύλων και γατών  
B8-0073/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα ζώα είναι ευαίσθητα όντα και η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει, επομένως, να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καταφύγια στην Ευρώπη είναι γεμάτα ανεπιθύμητα ζώα και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στα κράτη μέλη ζουν 100 εκατομμύρια αδέσποτοι σκύλοι και διπλάσιος αριθμός γατών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα αδέσποτα σκυλιά συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εφάπαξ κόστος της στείρωσης ή του ευνουχισμού είναι πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με τις δαπάνες που συνεπάγεται η συγκέντρωση των αδέσποτων, η εξασφάλιση τροφής και στέγης για τα εγκαταλελειμμένα ζώα και η ευθανασία για ζώα για τα οποία δεν μπορεί να βρεθεί σπίτι·

1.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ολοκληρωμένες στρατηγικές διαχείρισης για τα ζώα συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένης της στείρωσης ως απαραίτητου μέτρου για τον έλεγχο του αριθμού ανεπιθύμητων σκύλων και γατών και για την προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώων συντροφιάς·

2.  καλεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να θεσπίσουν υποχρέωση στείρωσης και ευνουχισμού για σκύλους και γάτες εκτός εάν ο κηδεμόνας διαθέτει άδεια αναπαραγωγής·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου