ONTWERPRESOLUTIE
PDF 237kWORD 48k
31.1.2018
PE614.381v01-00
 
B8-0073/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de verplichte sterilisatie van honden en katten


Ivan Jakovčić

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de verplichte sterilisatie van honden en katten  
B8‑0073/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat dieren overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) wezens met gevoel zijn en de Unie en de lidstaten ten volle rekening moeten houden met hetgeen vereist is voor hun welzijn;

B.  overwegende dat de Europese asielen vol zitten met ongewenste dieren en dat er in de lidstaten naar schatting 100 miljoen zwerfhonden en twee keer zo veel zwerfkatten leven;

C.  overwegende dat zwerfhonden in sommige lidstaten een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en openbare veiligheid;

D.  overwegende dat de eenmalige uitgaven voor sterilisatie of castratie veel lager liggen dan de kosten die gemoeid zijn met het vangen, voeden en huisvesten van afgedankte dieren en het laten inslapen van dieren waarvoor geen nieuw thuis kan worden gevonden;

1.  verzoekt de lidstaten over te gaan tot alomvattende beheerstrategieën met betrekking tot huisdieren, met inbegrip van sterilisatie als noodzakelijk middel om het aantal ongewenste honden en katten onder controle te houden en de bevordering van verantwoordelijk huisdiereigenaarschap;

2.  verzoekt regionale en lokale autoriteiten het steriliseren en castreren van honden en katten verplicht te maken, tenzij de eigenaar in het bezit is van een fokvergunning;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2018Juridische mededeling - Privacybeleid