Postup : 2017/3020(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0074/2018

Předložené texty :

B8-0074/2018

Rozpravy :

PV 05/02/2018 - 24
CRE 05/02/2018 - 24

Hlasování :

PV 07/02/2018 - 7.6
CRE 07/02/2018 - 7.6

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 269kWORD 68k
31.1.2018
PE614.382v01-00
 
B8-0074/2018

předložený v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu


o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Šrí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabulky v bodě I přílohy (C(2017)8320 – 2017/3020(DEA))


Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Šrí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabulky v bodě I přílohy (C(2017)8320 – 2017/3020(DEA))  
B8-0074/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2017)8320),

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES(1) (čtvrtá směrnice o boji proti praní peněz), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 64 odst. 5 této směrnice,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky(2), zejména na přílohu tohoto nařízení,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2016 o vztazích EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2017 o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 24. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. května 2017 o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 24. března 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o odstranění Guyany z tabulky v bodě I přílohy a přidání Etiopie do uvedené tabulky(5),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 29. června 2017 zahrnující její plán pro další postup „K nové metodice EU pro posuzování vysoce rizikových třetích zemí na základě směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu“,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci, jeho příloha a pozměňující nařízení v přenesené pravomoci mají sloužit k identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky, pokud jde o boj proti praní peněz a financování terorismu (AML/CTF), což jsou jevy, které ohrožují finanční systém EU a kvůli kterým musí povinné subjekty v EU podle čtvrté směrnice o boji proti praní peněz zavést opatření zesílené hloubkové kontroly klienta;

B.  vzhledem k tomu, že nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky, vstoupilo v platnost dne 23. září 2016;

C.  vzhledem k tomu, že nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 zůstane v platnosti i v případě, že bude toto pozměňující nařízení v přenesené pravomoci zamítnuto;

D.  vzhledem k tomu, že Parlament zamítl dvě předchozí pozměňující nařízení v přenesené pravomoci (C(2016)07495 a C(2017)01951) na základě toho, že postup Komise nebyl dostatečně samostatný;

E.  vzhledem k tomu, že Parlament oceňuje úsilí Komise o zavedení nové metodiky, která s cílem určit jurisdikce vykazující strategické nedostatky při řešení praní peněz a financování terorismu nespoléhá pouze na vnější informační zdroje;

F.  vzhledem k tomu, že se Parlament domnívá, že návrh Komise, aby se posouzení seznamu pro prioritu 2 provedlo do konce roku 2025, povede k příliš dlouhému prodlení v plném uplatňování tohoto seznamu; vzhledem k tomu, že Parlament naléhavě žádá Komisi, aby u obou kroků ve svém plánu zaměřeném na novou metodiku přijala ambicióznější časový rámec, včetně závazku dokončit svůj seznam pro prioritu 2 do konce roku 2020, a aby na tento proces vyčlenila dostatečné zdroje; vzhledem k tomu, že Parlament požádal, aby byl řádně informován o všech fázích tohoto procesu, včetně závazků Komise, a že stále očekává následný postup;

G.  vzhledem k tomu, že Parlament naléhavě vyzývá Komisi, aby při přípravě své nové metodiky zohlednila nedávnou politickou dohodu o změně čtvrté směrnice o boji proti praní peněz;

H.  vzhledem k tomu, že nedávná politická dohoda o změně čtvrté směrnice o boji proti praní peněz zdůrazňuje, aby Komise při přípravě aktů v přenesené pravomoci uvedených v čl. 9 odst. 2 zohlednila příslušná hodnocení, posouzení nebo zprávy, které vypracovaly mezinárodní organizace a tvůrci norem s pravomocemi v oblasti předcházení praní peněz a boje proti financování terorismu;

I.  vzhledem k tomu, že Komise hodlá v pozměňujícím nařízení v přenesené pravomoci přidat Šrí Lanku, Trinidad a Tobago a Tunisko na seznam vysoce rizikových zemí a že při svém rozhodnutí vycházela z veřejných prohlášení Finančního akčního výboru (FATF), z dokumentů FATF (Zlepšování dodržování mezinárodních požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu: probíhající proces), ze zpráv skupiny pro přezkum mezinárodní spolupráce v rámci FATF a ze zprávy o vzájemných hodnoceních, kterou vypracoval FATF a regionální subjekty podobné FATF v souvislosti s riziky, jež představují jednotlivé třetí země v souladu s čl. 9 odst. 4 čtvrté směrnice o boji proti praní peněz;

J.  vzhledem k tomu, že Komise vzala zvláště v úvahu výsledek 29. plenárního zasedání FATF, na němž byly Šrí Lanka, Trinidad a Tobago a Tunisko identifikovány jako země vykazující strategické nedostatky ve svém režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu;

K.  vzhledem k tomu, že Tunisko na plenárním zasedání FATF v Buenos Aires vyjádřilo silné politické odhodlání neprodleně provádět ministerský akční plán ze dne 3. listopadu 2017; vzhledem k tomu, že na schůzi konané dne 11. ledna 2018 v Petrohradě předložily tuniské orgány odborníkům FATF opatření přijatá s cílem provádět tento akční plán po posledním plenárním zasedání Finančního akčního výboru Blízkého východu a severní Afriky (MENAFATF) v prosinci 2017;

L.  vzhledem k tomu, že Finanční akční výbor Blízkého východu a severní Afriky (MENAFATF) přijal dne 6. prosince 2017 nové hodnocení Tuniska, které bylo mnohem příznivější a které Komise ve svých úvahách o doplnění Tuniska do přílohy nezohledňuje;

M.  vzhledem k tomu, že Tunisko prokázalo velké odhodlání a politickou vůli provést potřebné reformy, které FATF požaduje;

N.  vzhledem k tomu, že Tunisko musí stejné odhodlání a politickou vůli k přijetí účinných opatření za účelem posílení nezbytných reforem prokázat vůči evropským orgánům;

O.  vzhledem k tomu, že se Tunisko během posledních sedmi let nachází ve fázi demokratické transformace, již nelze srovnat s transformací žádné jiné země v regionu, a že stále musí řešit celou řadu výzev, jak evropské orgány a instituce často zdůrazňují;

1.  vyslovuje námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval o tom, že nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

3.  vyzývá Komisi, aby předložila nový akt v přenesené pravomoci, který zohlední výše uvedené obavy;

4.  doporučuje Komisi, aby v budoucnu vypracovávala návrhy samostatných aktů v přenesené pravomoci, jimiž přidá nebo odstraní vždy jen jednu zemi;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73.

(2)

Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0345.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0008.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0213.

Poslední aktualizace: 2. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí