Предложение за резолюция - B8-0075/2018Предложение за резолюция
B8-0075/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно забраната за внос в Европа на продукти от робство

24.1.2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

Доминик Мартен

B8‑0075/2018

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно забраната за внос в Европа на продукти от робство

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че през 2016 г. в Европейския съюз са внесени стоки и услуги на стойност 2 200 милиарда евро; като се изключи енергията, ЕС внася повече от най-слабо развитите страни, отколкото от САЩ, Канада, Япония и Китай, взети заедно[1];

Б.  като има предвид, че Комисията определя търговската политика, а Европейският парламент осигурява демократичен контрол;

В.  като има предвид, че Комисията предоставя достъп до европейския пазар без квоти и мита на 49 държави и е поела ангажимент за засилване на корпоративната социална отговорност по цялата производствена верига;

Г.  като има предвид, че продукт, който се продава в Европа, не може да е изработен изцяло или частично от работник, който получава месечно възнаграждение по-малко от 50 евро, тъй като тази заплата е равнозначна на робство;

1.  призовава Комисията да забрани вноса в Европа на продукти от всяко едно предприятие, което има подизпълнители, практикуващи робство (месечна заплата по-ниска от 50 евро);

2.  призовава Комисията да създаде служба за инспекция на фишовете за работни заплати във всички производствени вериги.

Последно осъвременяване: 12 февруари 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност