ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 462kWORD 48k
24.1.2018
PE614.383v01-00
 
B8-0075/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την απαγόρευση εισαγωγής στην Ευρώπη προϊόντων δουλείας


Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απαγόρευση εισαγωγής στην Ευρώπη προϊόντων δουλείας  
B8-0075/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε προϊόντα και υπηρεσίες αξίας 2 200 δισεκατομμυρίων EUR· πλην ενέργειας, εισάγει από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες περισσότερα από ό,τι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Κίνα μαζί(1)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή καθορίζει την εμπορική πολιτική και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί τον δημοκρατικό έλεγχο επ’ αυτής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή χορηγεί σε 49 χώρες το δικαίωμα πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς ποσοστώσεις και δασμούς και έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταστήσει αυστηρότερη την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε όλο το μήκος της αλυσίδας παραγωγής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα προϊόν που πωλείται στην Ευρώπη δεν επιτρέπεται να έχει κατασκευαστεί εν όλω ή εν μέρει από εργάτη αμειβόμενο με λιγότερο από 50 EUR τον μήνα, διότι κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με δουλεία·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να απαγορεύσει την εισαγωγή στην Ευρώπη προϊόντων οποιασδήποτε επιχείρησης έχει υπεργολάβους που εφαρμόζουν τη δουλεία (μισθό κάτω των 50 EUR τον μήνα)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να συγκροτήσει μια υπηρεσία επιθεώρησης των μισθολογικών εκκαθαριστικών σε όλες τις αλυσίδες παραγωγής.

 

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1517584834527&uri=CELEX:52015DC0497

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου