ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 461kWORD 49k
30.1.2018
PE614.384v01-00
 
B8-0076/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно кризата в сектора на млякото и млечните продукти


Филип Лоазо, Едуар Феран

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно кризата в сектора на млякото и млечните продукти  
B8‑0076/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че неотдавна възникналата криза в сектора на млякото и млечните продукти произтича по-конкретно от премахването на квотите за млякото, което е резултат от политическата воля на Европейската комисия за допълнително либерализиране на пазарите;

Б.  като има предвид, че това доведе до натрупването на запас от приблизително 380 000 тона мляко, чиято стойност според оценките възлиза на 650 милиона евро;

В.  като има предвид, че пускането на пазара на този запас би оказало пряко и драстично въздействие върху европейските млекопроизводители;

Г.  като има предвид, че големият запас от мляко на прах – инструмент на Европейската комисия за регулиране(1) – не само осуетява бързото покачване на цените на млякото, но може да окаже отрицателно въздействие върху цените;

Д.  като има предвид, че броят на европейските млечни стопанства е намалял значително;

Е.  като има предвид, че френският сектор на млякото и млечните продукти, генериращ 298 000 работни места, се нарежда на второ място в Европа като производство;

Ж.  като има предвид, че кризата с маслото и случаят Lactalis по никакъв начин не допринесоха за подобряването на ситуацията в сектора;

1.  призовава Европейската комисия да се откаже от своята компетентност в областта на управлението на запасите от мляко;

 

2.  призовава Европейската комисия да въведе отново квоти за млякото с оглед на регулирането на производството.

(1)

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.

Последно осъвременяване: 8 февруари 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност