ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 455kWORD 49k
30.1.2018
PE614.384v01-00
 
B8-0076/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα


Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα  
B8‑0076/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα οφείλεται ιδίως στην κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος, η οποία απορρέει από την πολιτική βούληση της Επιτροπής να ελευθερωθούν περαιτέρω οι αγορές·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή οδήγησε στη δημιουργία αποθέματος γάλακτος σχεδόν 380.000 τόνων, αξίας 650 εκατομμυρίων ευρώ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάθεση της ποσότητας αυτής στην αγορά θα είχε άμεσο και δραματικό αντίκτυπο στους ευρωπαίους γαλακτοπαραγωγούς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγάλο απόθεμα γάλακτος σε σκόνη, το οποίο αποτελεί ρυθμιστικό μέσο της Επιτροπής(1), όχι μόνο καθιστά αδύνατη την ταχεία ανάκαμψη των τιμών του γάλακτος, αλλά μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώνεται σημαντική μείωση στον αριθμό των ευρωπαϊκών γαλακτοκομικών εκμεταλλεύσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γαλλικός γαλακτοκομικός τομέας, με 298.000 θέσεις εργασίας, έρχεται δεύτερος στην ευρωπαϊκή παραγωγή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του βουτύρου και η υπόθεση Lactalis δεν βοήθησαν να βελτιωθεί η κατάσταση του τομέα·

1.  καλεί την Επιτροπή να αποποιηθεί την αρμοδιότητα της διαχείρισης των αποθεμάτων γάλακτος·

 

2.  καλεί την Επιτροπή να αποκαταστήσει τις ποσοστώσεις γάλακτος, για τη ρύθμιση της παραγωγής.

 

(1)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου