ONTWERPRESOLUTIE
PDF 156kWORD 48k
30.1.2018
PE614.384v01-00
 
B8-0076/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de crisis in de melksector


Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de crisis in de melksector  
B8‑0076/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de recente crisis in de melksector met name het gevolg is van de afschaffing van de melkquota, die weer voortkwam uit de politieke wens van de Europese Commissie om de markten nog verder te liberaliseren;

B.  overwegende dat deze situatie ervoor heeft gezorgd dat er nu een melkvoorraad is van bijna 380 000 ton, ter waarde van 650 miljoen EUR;

C.  overwegende dat het op de markt brengen van deze voorraad rechtstreekse en dramatische gevolgen zou hebben voor de Europese melkproducenten;

D.  overwegende dat de omvangrijke melkpoedervoorraad, het reguleringsinstrument van de Europese Commissie(1), niet alleen een snelle stijging van de melkprijs in de weg staat maar ook een negatief effect op de koers kan hebben;

E.  overwegende dat het aantal melkveebedrijven in de EU sterk afneemt;

F.  overwegende dat de Franse melksector met 298 000 banen op de tweede plaats in de Europese productieranglijst staat;

G.  overwegende dat de botercrisis en het schandaal rond Lactalis niet hebben bijgedragen aan een verbetering van de situatie in de sector;

1.  verzoekt de Europese Commissie te stoppen met het beheer van de melkvoorraden;

 

2.  verzoekt de Europese Commissie opnieuw melkquota in te voeren om de productie te reguleren.

 

(1)

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad.

Laatst bijgewerkt op: 1 februari 2018Juridische mededeling - Privacybeleid