PROJEKT REZOLUCJI
PDF 229kWORD 48k
30.1.2018
PE614.384v01-00
 
B8-0076/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie kryzysu w sektorze mleczarskim


Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie kryzysu w sektorze mleczarskim  
B8‑0076/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że niedawny kryzys w sektorze mleczarskim jest w szczególności konsekwencją likwidacji kwot mlecznych, która jest skutkiem wykazywanej przez Komisję Europejską politycznej woli większej liberalizacji rynków;

B.  mając na uwadze, że sytuacja ta spowodowała powstanie zapasów mleka sięgających 380 000 t, o wartości 650 mln EUR;

C.  mając na uwadze, że wprowadzenie tych zapasów na rynek miałoby bezpośrednie dramatyczne konsekwencje dla europejskich producentów mleka;

D.  mając na uwadze, że duże zapasy mleka w proszku, będące narzędziem regulacyjnym Komisji Europejskiej(1), mogą – poza uniemożliwieniem szybkiego wzrostu cen mleka – mieć negatywny wpływ na ceny giełdowe;

E.  mając na uwadze, że liczba europejskich gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją mleka znacznie spada;

F.  mając na uwadze, że francuski sektor mleczarski, zatrudniający 298 000 osób, zajmuje drugie miejsce w Europie;

G.  mając na uwadze, że kryzys w sektorze masła i skandal w grupie Lactalis nie przyczyniły się do poprawy sytuacji w sektorze mleczarskim;

1.  wzywa Komisję Europejską, by zaprzestała zarządzania zapasami mleka;

 

2.  wzywa Komisję Europejską do przywrócenia kwot mlecznych w celu uregulowania produkcji.

 

(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności