Menetlus : 2018/2534(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0077/2018

Esitatud tekstid :

B8-0077/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/02/2018 - 5.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0022

ETTEPANEK VÕTTA VASTU OTSUS
PDF 164kWORD 44k
1.2.2018
PE614.385v01-00
 
B8-0077/2018

vastavalt kodukorra artiklile 197


pestitsiididele ELis lubade andmise menetlust käsitleva erikomisjoni moodustamise, vastutusalade, liikmete arvu ja ametiaja kohta (2018/2534(RSO))


Esimeeste konverents

Euroopa Parlamendi otsus pestitsiididele ELis lubade andmise menetlust käsitleva erikomisjoni moodustamise, vastutusalade, liikmete arvu ja ametiaja kohta (2018/2534(RSO))  
B8-0077/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse esimeeste konverentsi ettepanekut,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta(1),

–  võttes arvesse komisjoni 10. juuni 2011. aasta määrust (EL) nr 546/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite hindamise ja lubade andmise ühtsete põhimõtetega(2),

–  võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2016. aasta rakendusmäärust (EL) nr 2016/1056, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamisega(3), ja komisjoni 1. augusti 2016. aasta rakendusmäärust (EL) nr 2016/1313, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine glüfosaadi heakskiitmise tingimustega(4),

–  võttes arvesse komisjoni 12. detsembri 2017. aasta rakendusmäärust (EL) 2017/2324, millega pikendatakse toimeaine glüfosaadi heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa(5),

–  võttes arvesse oma 13. aprilli 2016. aasta(6) ja 24. oktoobri 2017. aasta(7) resolutsioone komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa,

–  võttes arvesse Euroopa Ombudsmani 18. veebruari 2016. aasta otsust kohtuasjas 12/2013/MDC, mis käsitleb komisjoni tegevust taimekaitsevahendite (pestitsiidide) lubade andmisel ja turulelaskmisel,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes(8),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 23. novembri 2016. aasta otsust kohtuasjas C-442/14: Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting vs. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 197,

A.  arvestades, et on väljendatud muret seoses glüfosaadi hindamisega, eelkõige seoses sellega, kas on toimunud sõltumatu, objektiivne ja läbipaistev hindamine, kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1272/2008 (ohtlike ainete liigitamise, märgistamise ja pakendamise kohta, millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006)(9) liigitamiskriteeriume on õigesti kohaldatud ja kas asjaomaseid suunisdokumente on nõuetekohaselt kasutatud;

B.  arvestades, et on väljendatud muret ka seoses sellega, kas komisjon on glüfosaadi heakskiidu pikendamisel 2016. aastal ning rakendusmääruse (EL) nr 2016/1313 ja rakendusmääruse (EL) nr 2017/2324 vastuvõtmisel rakendanud määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud heakskiitmiskriteeriume ja ettevaatuspõhimõtet;

1.  otsustab moodustada pestitsiididele ELis lubade andmise menetlust käsitleva erikomisjoni, millel on järgmised rangelt kindlaks määratud vastutusalad:

a) analüüsida ja hinnata pestitsiidide jaoks ELis loa andmise menetlust, sealhulgas kasutatud metoodikat ja selle teaduslikku kvaliteeti, menetluse sõltumatust tööstusest ning otsuste tegemise protsessi ja selle tulemuste läbipaistvust;

b) analüüsida ja hinnata tõendite põhjal võimalikke puudusi glüfosaadi ja teiste taoliste toimeainete heakskiitmise teaduslikul hindamisel või heakskiitmise uuendamisel asjaomaste ELi asutuste poolt ning vastavate kehtivate liidu eeskirjade, suuniste ja tegevusjuhendite järgimist nende asutuste poolt;

c) analüüsida ja hinnata eelkõige seda, kas komisjon on glüfosaadi heakskiitmise tingimuste ja glüfosaadi heakskiitmise uuendamise kohta otsuseid tehes toiminud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 sätetega;

d) analüüsida ja hinnata võimalikke huvide konflikte kõigil heakskiitmismenetluse tasanditel, sealhulgas referentliikmesriigi riiklike asutuste tasandil, kes vastutavad määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt koostatud hindamisaruande eest;

e) analüüsida ja hinnata, kas ELi asutused, kes vastutavad toimeainete hindamise ja klassifitseerimise eest, on oma kohustuste täitmiseks piisava töötajaskonnaga varustatud ja piisavalt rahastatud; analüüsida ja hinnata võimalust tellida ja/või korraldada sõltumatuid uuringuid ja katseid, samuti analüüsida ja hinnata nende rahastamist;

f) esitada mis tahes soovitusi, mida ta pestitsiididele ELis lubade andmise menetlusega seoses vajalikuks peab, et saavutada nii inimeste ja loomade tervise kui ka keskkonna kõrgetasemeline kaitse; teha sel eesmärgil visiite ja korraldada kuulamisi koos ELi institutsioonide ja asjaomaste asutuste ning rahvusvaheliste ja riiklike institutsioonide, vabaühenduste ja erasektori organitega;

2.  rõhutab, et kõik erikomisjoni soovitused esitatakse parlamendi pädevatele alalistele komisjonidele, kes võtavad vajaduse korral järelmeetmeid;

3.  otsustab, et erikomisjoni pädevusvaldkonnaga seotud ELi õigusaktide vastuvõtmise, järelevalve ja rakendamisega seotud alaliste parlamendikomisjonide volitusi ega nende käsutusse antud vahendeid ei muudeta;

4.  otsustab, et alati, kui erikomisjoni töö hõlmab kuulamisi, kus esitatakse konfidentsiaalset laadi tõendeid või isikuandmeid hõlmavaid tunnistusi või ametiasutuste ja organitega peetavaid arvamuste vahetusi või arutelusid, mis käsitlevad konfidentsiaalset teavet, sealhulgas teaduslikke uuringuid või nende osi, millele on antud määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 63 kohaselt konfidentsiaalne staatus, on koosolekud kinnised; otsustab ühtlasi, et tunnistajatel ja ekspertidel on õigus esitada kinnisel koosolekul avaldusi või anda tunnistusi;

5.  otsustab, et avalikele koosolekutele kutsutud ja seal osalenud isikute nimekiri ning selliste koosolekute protokollid avaldatakse;

6.  otsustab, et erikomisjonile edastatud konfidentsiaalseid dokumente hinnatakse vastavalt menetlusele, mis on sätestatud kodukorra artiklis 210a; otsustab lisaks, et kõnealust teavet kasutatakse ainult erikomisjoni lõppraporti koostamise eesmärgil;

7.  otsustab, et vastavalt kodukorra artikli 199 lõikele 1 kuulub erikomisjoni 30 liiget;

8.  otsustab, et erikomisjoni ametiaeg on üheksa kuud, välja arvatud juhul, kui parlament seda enne tähtaja möödumist pikendab, ning et ametiaeg algab avakoosoleku kuupäevast; otsustab, et erikomisjon esitab parlamendile lõppraporti, mis sisaldab faktilisi järeldusi ja soovitusi vajalike meetmete ja algatuste kohta.

 

 

(1)

ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)

ELT L 155, 11.6.2011, lk 127.

(3)

ELT L 173, 30.6.2016, lk 52.

(4)

ELT L 208, 2.8.2016, lk 1.

(5)

ELT L 333, 15.12.2017, lk 10.

(6)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0119.

(7)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0395.

(8)

ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

(9)

ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 2. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika