Postup : 2018/2559(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0078/2018

Předložené texty :

B8-0078/2018

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0041

NÁVRH USNESENÍ
PDF 274kWORD 51k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0078/2018
5.2.2018
PE614.387v01-00
 
B8-0078/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele (2018/2559(RSP))


Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele  (2018/2559(RSP))  
B8-0078/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na řadu svých usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(1), usnesení ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(2), usnesení ze dne 12. března 2015 o situaci ve Venezuele(3), usnesení ze dne 8. června 2016 o situaci ve Venezuele(4) a usnesení ze dne 27. dubna 2017 o situaci ve Venezuele(5),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Venezuela smluvní stranou,

–  s ohledem na Meziamerickou demokratickou chartu přijatou dne 11. září 2001,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída Husejna ze dne 31. března 2017 týkající se rozsudku Nejvyššího soudu Venezuely o převzetí legislativních pravomocí Národního shromáždění,

​–  s ohledem na varování Organizace amerických států (OAS) uvedená ve zprávách ze dne 30. května 2016 a 14. března 2017 o Venezuele a na výzvu jejího generálního tajemníka, aby byla okamžitě svolána Stálá rada podle článku 20 demokratické charty s cílem projednat venezuelskou politickou krizi,

–  s ohledem na dopis místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 27. března 2017 o zhoršování situace a závažné politické, hospodářské a humanitární krizi ve Venezuele,

–  s ohledem na deklaraci OAS ze dne 23. března 2017 podepsanou 14 z jejích členských států, která požaduje, aby Venezuela mimo jiné urychleně naplánovala volby, propustila politické vězně a uznala ústavní rozdělení moci,

–  s ohledem na rezoluci Stálé rady OAS ze dne 3. dubna 2017 o nedávných událostech ve Venezuele,

–  s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 23. ledna 2018 týkající se rozhodnutí Národního ústavodárného shromáždění uspořádat prezidentské volby,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 13. listopadu 2017 a 22. ledna 2018, konkrétně ty, které se týkají Venezuely a které na zemi uvalují zbrojní embargo a sankce,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky o posledním vývoji ve Venezuele, jež učinila jménem EU dne 26. ledna 2018 a ve kterém odsuzuje rozhodnutí venezuelských orgánů vyhostit španělského velvyslance v Caracasu,

–  s ohledem na své rozhodnutí udělit Sacharovovu cenu za rok 2017 demokratické opozici ve Venezuele,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Národní ústavodárné shromáždění, které není uznáváno na mezinárodní úrovni, vyzvalo k tomu, aby se prezidentské volby konaly do konce dubna 2018; vzhledem k tomu, že podle venezuelské ústavy je orgánem odpovědným za uspořádání voleb Národní volební rada;

B.  vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí bylo přijato mimo rámec národního dialogu a bez ohledu na jakýkoli pokrok, jehož by mohlo být dosaženo na setkání venezuelské vlády a opozice v Santo Domingu;

C.  vzhledem k tomu, že venezuelský Nejvyšší soud rozhodl dne 25. ledna o vyloučení koalice opozičních stran Mesa de la Unidad Democrática (MUD) z účasti v prezidentských volbách, což představuje vážné porušení zásady spravedlivých voleb, když je opozičním kandidátům zakázáno účastnit se voleb svobodně a za rovných podmínek;

D.  vzhledem k tomu, že tato protiústavní výzva k uspořádání předčasných voleb vedla k ukončení účasti Mexika v procesu národních politických jednání mezi venezuelskou vládou a opozicí;

E.  vzhledem k tomu, že dne 13. listopadu 2017 rozhodla Rada EU o uvalení zbrojního embarga na Venezuelu, jakož i embarga na související materiál, který by mohl být použit k vnitrostátním represím;

F.  vzhledem k tomu, že dne 22. ledna 2018 Rada EU v reakci na porušování demokratických zásad, právního státu a demokracie jednomyslně rozhodla o zavedení sankcí proti sedmi občanům Venezuely, kteří zastávají veřejné posty, v podobě omezujících opatření, jako je zákaz cestování a zmrazení majetku;

G.  vzhledem k tomu, že poté, co EU schválila sankce, Venezuela vyhostila španělského velvyslance z Caracasu, prohlásila jej za „nežádoucí osobu“ a obvinila Španělsko z vměšování do svých vnitřních záležitostí; vzhledem k tomu, že EU její rozhodnutí rozhodně odsoudila a se Španělskem vyjádřila plnou solidaritu, jelikož jsou rozhodnutí EU v oblasti zahraniční politiky, včetně ukládání sankcí, jednomyslná;

H.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu se ve Venezuele neustále zhoršuje; vzhledem k tomu, že Venezuela čelí nebývalé politické, sociální, hospodářské a humanitární krizi, která si již vyžádala mnoho obětí na životech;

I.  vzhledem k tomu, že stále více obyvatel Venezuely, včetně dětí, trpí podvýživou v důsledku omezeného přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám, lékům a potravinám; vzhledem k tomu, že venezuelská vláda žel stále odmítá přijímat mezinárodní humanitární pomoc a zprostředkovávat její distribuci;

J.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní měnový fond předpověděl, že hyperinflace ve Venezuele v roce 2018 prudce vzroste na 13 000 % z odhadovaných 2 400 % v roce 2017, což bude mít za následek zvyšování cen v průměru o téměř 1,5 % každou hodinu;

1.  důrazně odmítá rozhodnutí mezinárodně neuznávaného Národního ústavodárného shromáždění uspořádat předčasné prezidentské volby do konce dubna 2018; vyjadřuje hluboké politování nad nedávným rozhodnutím venezuelského Nejvyššího soudu, kterým zástupcům MUD zakázal účast v nadcházejících volbách; poukazuje na skutečnost, mnoho potenciálních kandidátů se nebude moci do voleb přihlásit, protože žijí v exilu, byli vyloučeni z administrativních důvodů, jsou vězněni nebo se nacházejí v domácím vězení;

2.  trvá na tom, že EU a její orgány, včetně Evropského parlamentu, uznají pouze volby s realistickým harmonogramem, který bude dohodnut v národním dialogu se všemi důležitými subjekty a politickými stranami a při dodržování rovných, spravedlivých a transparentních podmínek účasti (včetně zrušení zákazů účasti vydaných vůči politickým oponentům, propuštění politických vězňů, zajištění vyváženého složení a nezávislosti Národní volební rady a poskytnutí dostatečných záruk, včetně monitorování voleb nezávislými mezinárodními pozorovateli);

3.  prohlašuje, že za stávajících okolností Evropský parlament neuzná volby ani orgány, které vzejdou z jakéhokoli nelegitimního volebního procesu;

4.  rozhodně odsuzuje rozhodnutí venezuelských orgánů vyhostit španělského velvyslance v Caracasu a označit jej za „nežádoucí osobu“; připomíná, že veškerá rozhodnutí EU v oblasti zahraniční politiky, včetně uvalení sankcí, jsou přijímána jednomyslně; v tomto ohledu se domnívá, že společná opatření by mohla mimo jiné zahrnovat předvolání venezuelských velvyslanců ve členských státech a při orgánech EU; navrhuje, že by v případě dalšího zhoršování stavu lidských práv mohly být zváženy a podniknuty další kroky;

5.  domnívá se, že zbrojní embargo uvalené Radou EU a sankce proti sedmi venezuelským úředníkům jsou přiměřenými opatřeními v reakci na vážné porušování lidských práv a demokracie, ale žádá, aby sankce byly rozšířeny na osoby, které nesou hlavní odpovědnost za sílící politickou, sociální, hospodářskou a humanitární krizi, konkrétně na prezidenta Nicolase Madura a jeho užší kruh, viceprezidenta Tarecka El Aissamiho, ministra obrany Vladimira Padrina Lopeze a členy nejvyššího vojenského velení;

6.  opětovně vyjadřuje plnou podporu Národnímu shromáždění jako jedinému legálně ustavenému a uznanému zákonodárnému sboru ve Venezuele a vyzývá venezuelskou vládu, aby v plné míře obnovila jeho ústavní pravomoci; odmítá veškerá rozhodnutí přijatá Národním ústavodárným shromážděním, neboť odporují všem demokratickým zásadám a pravidlům;

7.  odsuzuje mimosoudní popravu vzbouřeného policejního důstojníka Oscara Péreze a dalších šesti osob, kteří byli popraveni, přestože se již vzdali; důrazně vyzývá venezuelskou vládu, aby zaručila transparentní vyšetření těchto vražd;

8.  plně podporuje vyšetřování Mezinárodního trestního soudu týkající se rozsáhlých zločinů a aktů represe, jichž se dopouští venezuelský režim, a vyzývá EU, aby v tomto ohledu aktivně jednala;

9.  vyzývá venezuelské orgány, aby co nejrychleji umožnily neomezený přístup humanitární pomoci do země, jakož i vstup mezinárodních organizací, které chtějí pomáhat nejvíce postiženým segmentům společnosti; vyzývá k rychlé realizaci bezprostředních opatření, která mají za cíl bojovat proti podvýživě nejzranitelnějších skupin, např. dětí; vyjadřuje svoji solidaritu s těmi Venezuelany, již byli přinuceni ze země uprchnout z důvodu nedostatku zdravotní péče, léků a potravin;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1)

Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0269.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0200.

Poslední aktualizace: 7. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí