Resolutsiooni ettepanek - B8-0078/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0078/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Venezuelas

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0078/2018

Menetlus : 2018/2559(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0078/2018
Esitatud tekstid :
B8-0078/2018
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0078/2018

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas

(2018/2559(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma paljusid resolutsioone Venezuela kohta, eriti 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas[1], 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas[2], 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas[3], 8. juuni 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas[4] ja 27. aprill 2017. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas[5],

–  võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Venezuela on ühinenud,

–  võttes arvesse 11. septembril 2001. aastal vastu võetud Ameerika riikide demokraatiahartat,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Zeid Ra’ad Al Husseini 31. märtsi 2017. aasta avaldust Venezuela ülemkohtu otsuse kohta võtta üle rahvuskogu seadusandlikud volitused,

​–  võttes arvesse hoiatusi, mis on esitatud Ameerika Riikide Organisatsiooni (ARO) 30. mai 2016. aasta ja 14. märtsi 2017. aasta aruannetes Venezuela kohta, ning ARO peasekretäri nõudmist kutsuda demokraatiaharta artikli 20 alusel kiiresti kokku alaline nõukogu, et arutada Venezuela poliitilist kriisi,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 27. märtsi 2017. aasta kirja, milles käsitletakse Venezuela üha süvenevat tõsist poliitilist, majanduslikku ja humanitaarkriisi,

–  võttes arvesse ARO deklaratsiooni, millele kirjutasid 23. märtsil 2017. aastal alla ARO 14 liikmesriiki ja milles nõutakse, et Venezuela kinnitaks kiiresti valimiste ajakava, vabastaks poliitvangid ning tunnistaks muu hulgas oma põhiseaduses sätestatud võimude lahusust,

–  võttes arvesse ARO alalise nõukogu 3. aprilli 2017. aasta resolutsiooni hiljutiste sündmuste kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse Lima rühma riikide 23. jaanuari 2018. aasta deklaratsiooni riigi põhiseadusliku kogu otsuse kohta kuulutada välja presidendivalimised,

–  võttes arvesse nõukogu 13. novembri 2017. aasta ja 22. jaanuari 2018. aasta järeldusi Venezuela kohta, millega kehtestatakse relvaembargo ja sanktsioonid,

–  võttes arvesse kõrge esindaja 26. jaanuaril 2018. aastal ELi nimel tehtud avaldust viimaste sündmuste kohta Venezuelas, milles mõistetakse hukka Venezuela ametivõimude otsus saata riigist välja Hispaania suursaadik Caracases,

–  võttes arvesse oma otsust anda 2017. aasta Sahharovi auhind Venezuela demokraatlikule opositsioonile,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et põhiseaduslik kogu, mida ei ole rahvusvaheliselt tunnustatud, kuulutas välja presidendivalimised 2018. aasta aprilli lõpuks; arvestades, et Venezuela põhiseaduse kohaselt on valimiste väljakuulutamise eest vastutav asutus riiklik valimisnõukogu;

B.  arvestades, et see otsus võeti vastu väljaspool üleriigilist dialoogi ja sõltumata Venezuela valitsuse ja opositsiooni Santo Domingo kohtumisel saavutatud edusammudest;

C.  arvestades, et 25. jaanuaril 2018 otsustas Venezuela ülemkohus presidendivalimistest kõrvale jätta opositsioonierakondade koalitsiooni MUD (Mesa de la Unidad Democrática), mis on tõsine võrdsete valimiste põhimõtte rikkumine ja jätab opositsioonikandidaadid võimaluseta osaleda valimistel vabalt ja võrdsetel tingimustel;

D.  arvestades, et põhiseadusevastaselt väljakuulutatud ennetähtaegsete valimiste tõttu loobus Mehhiko osalemast Venezuela valitsuse ja opositsiooni poliitiliste läbirääkimiste protsessis;

E.  arvestades, et 13. novembril 2017. aastal otsustas ELi nõukogu kehtestada Venezuelale embargo relvade ja nendega seotud materjalide suhtes, mida võidakse kasutada siserepressioonide jaoks;

F.  arvestades, et ELi nõukogu otsustas 22. jaanuaril 2018 ühehäälselt kehtestada seitsmele Venezuela ametiisikule demokraatia ja õigusriigi põhimõtete ning demokraatia rikkumise eest sanktsioonid, rakendades piiravaid meetmeid, nagu reisikeeld ja varade külmutamine;

G.  arvestades, et pärast ELi sanktsioonide kehtestamist saatis Venezuela riigist välja ja kuulutas ebasoovitavaks isikuks Hispaania suursaadiku Caracases, süüdistades Hispaaniat sekkumises Venezuela siseasjadesse; arvestades, et EL mõistis selle otsuse kindlalt hukka ja väljendas samas täielikku solidaarsust Hispaaniaga, kuna ELi välispoliitika valdkonna, sealhulgas sanktsioonide kehtestamise otsused tehakse ühehäälselt;

H.  arvestades, et inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi olukord Venezuelas halveneb endiselt; arvestades, et Venezuelas on enneolematu poliitiline, sotsiaalne, majandus- ja humanitaarkriis, mis on toonud kaasa palju surmajuhtumeid;

I.  arvestades, et kvaliteetsete tervishoiuteenuste, ravimite ja toidu vähese kättesaadavuse tõttu kannatab Venezuelas alatoitumuse all üha enam inimesi, sealhulgas lapsi; arvestades, et kahjuks keeldub Venezuela valitsus endiselt vastu võtmast rahvusvahelist humanitaarabi ega aita kaasa selle jaotamisele;

J.  arvestades, et Rahvusvahelise Valuutafondi prognoosi kohaselt ulatub hüperinflatsioon Venezuelas 2018. aastal 13 000 %, võrreldes 2400 % aastal 2017, mis toob kaasa hinnatõusu keskmiselt pea 1,5 protsenti igas tunnis;

1.  on kindlalt vastu rahvusvahelise tunnustuseta ebaseadusliku põhiseadusliku kogu otsusele kuulutada välja 2018. aasta aprilli lõpus toimuvad ennetähtaegsed presidendivalimised mõistab kindlalt hukka Venezuela ülemkohtu hiljutise otsuse keelata koalitsiooni MUD esindajatel kandideerida eelolevatel valimistel; juhib tähelepanu tõsiasjale, et paljud võimalikud kandidaadid ei saa valimistel kandideerida, sest nad on paguluses, neil on halduskorras keelatud osaleda, nad on vangis või koduarestis;

2.  rõhutab, et EL tunnustab valimisi üksnes siis, kui need põhinevad teostataval ajakaval, mille suhtes on üleriigilise dialoogi raames kokku leppinud kõik asjaomased osalejad ja erakonnad, kui valimistel osalemise tingimused on võrdsed, õiglased ja läbipaistvad, kui kaotatakse opositsioonipoliitikutele kehtestatud keelud, vabastatakse poliitvangid, tagatakse riikliku valimisnõukogu erapooletus ja tasakaalustatud koosseis ning hoolitsetakse piisavate tagatiste olemasolu eest, sealhulgas sõltumatute vaatlejate kohalolek;

3.  märgib, et praegustes tingimuses ei tunnusta Euroopa Parlament ei valimisi ega ebaseadusliku protsessi tulemusena ametisse nimetatud ametivõime;

4.  mõistab kindlalt hukka Venezuela ametivõimude otsuse saata riigist välja ja kuulutades ebasoovitavaks isikuks Hispaania suursaadik Caracases; tuletab meelde, et kõik ELi otsused välispoliitika valdkonnas, sealhulgas sanktsioonide kehtestamine, võetakse vastu ühehäälselt; on seisukohal, et selleks võetava ühismeetmena võiks muu hulgas kokku kutsuda Venezuela suursaadikud liikmesriikides ja ELi institutsioonide juures; teeb ettepaneku arutada ja vastu võtta lisameetmed, kui inimõiguste olukord veelgi halveneb;

5.  peab ELi nõukogu poolt Venezuelas toimuvatele tõsistele inimõiguste ja demokraatia rikkumistele reageerimiseks relvaembargo kehtestamist ja seitsmele Venezuela ametnikule sanktsioonide määramist asjakohasteks meetmeteks, kuid nõuab sanktsioonide laiendamist süveneva poliitilise, sotsiaalse, majandusliku ja humanitaarkriisi peamistele süüdlastele, nimelt president Nicolas Madurole ja tema lähikondlastele, asepresident Tareck El Aissamile, kaitsemister Vladimir Padrino Lopezele ja sõjaväe kõrgema juhtkonna liikmetele;

6.  kinnitab oma täielikku toetust rahvuskogule kui Venezuela ainsale õiguspäraselt moodustatud ja tunnustatud parlamendile ning kutsub Venezuela valitsust taastama rahvuskogu täieliku põhiseadusliku võimu; lükkab tagasi kõik põhiseadusliku kogu poolt vastu võetud otsused, sest need rikuvad kõiki demokraatlikke norme ja eeskirju;

7.  mõistab hukka mässumeelse politseiametniku Oscar Pereze ja veel kuue isiku kohtuvälise hukkamise, hoolimata asjaolust, et nad olid juba alla andnud; kutsub Venezuela valitsust tungivalt üles tagama nende mõrvade läbipaistva uurimise;

8.  toetab täielikult Venezuela režiimi ulatuslike kuritegude ja repressioonide uurimist Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poolt ning kutsub ELi üles selles aktiivselt osalema;

9.  kutsub Venezuela ametivõime üles kiiremas korras lubama takistamatult riiki humanitaarabi ja võimaldama juurdepääsu rahvusvahelistele organisatsioonidele, kes soovivad aidata kõige enam kannatavaid ühiskonnarühmi; nõuab kiiret lühiajalist reageerimist kõige haavatavamate elanikerühmade, näiteks laste alatoitumuse probleemile; väljendab solidaarsust Venezuela elanikega, kes on olnud sunnitud põgenema riigist tervishoiuteenuste, ravimite ja toidu puudumise tõttu;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja Rahvuskogule, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika