Procedūra : 2018/2559(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0078/2018

Pateikti tekstai :

B8-0078/2018

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0041

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 416kWORD 55k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0078/2018
5.2.2018
PE614.387v01-00
 
B8-0078/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje  (2018/2559(RSP))


Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje  (2018/2559(RSP))  
B8-0078/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į daugelį savo rezoliucijų dėl Venesuelos, ypač į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(1), 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje(2), 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(3) , 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(4) ir 2017 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(5),

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurio viena iš šalių yra Venesuela,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. rugsėjo 11 d. priimtą Amerikos šalių demokratinę chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 31 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra’ado Al Husseino pareiškimą dėl Venesuelos Aukščiausiojo Teismo sprendimo perimti Nacionalinės Asamblėjos teisėkūros įgaliojimus,

–  atsižvelgdamas į Amerikos valstybių organizacijos (AVO) 2016 m. gegužės 30 d. ir 2017 m. kovo 14 d. ataskaitose dėl Venesuelos išdėstytus perspėjimus ir šios organizacijos generalinio sekretoriaus raginimą skubiai sušaukti nuolatinę tarybą vadovaujantis Demokratinės chartijos 20 straipsniu politinės krizės Venesueloje klausimui aptarti,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini 2017 m. kovo 27 d. laišką dėl didžiulės politinės, ekonominės ir humanitarinės krizės Venesueloje blogėjimo,

–  atsižvelgdamas į AVO pareiškimą, kurį 2017 m. kovo 23 d. pasirašė 14 jos valstybių narių ir kuriame reikalaujama, kad Venesuela be kitų priemonių skubiai suplanuotų rinkimus, išlaisvintų politinius kalinius ir pripažintų jos konstitucijoje įtvirtintą valdžių padalijimo principą,

–  atsižvelgdamas į AVO 2017 m. balandžio 3 d. nuolatinės tarybos rezoliuciją dėl pastarojo meto įvykių Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 23 d. „El Grupo de Lima“ pareiškimą dėl Nacionalinės steigiamosios asamblėjos sprendimo surengti prezidento rinkimus,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. lapkričio 13 d. ir 2018 m. sausio 22 d. išvadas dėl Venesuelos, t. y. dėl ginklų embargo ir sankcijų taikymo,

–  atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 2018 m. sausio 26 d. pareiškimą ES vardu dėl pastarojo meto įvykių Venesueloje, kuriame smerkiamas Venesuelos valdžios institucijų sprendimas išsiųsti Ispanijos ambasadorių Karakase,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą 2017 m. Sacharovo premiją skirti Venesuelos demokratinei opozicijai,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi tarptautiniu mastu nepripažinta Nacionalinė steigiamoji asamblėja paragino surengti prezidento rinkimus iki 2018 m. balandžio mėn. pabaigos; kadangi pagal Venesuelos Konstituciją už rinkimų rengimą atsakinga institucija yra Nacionalinė rinkimų taryba;

B.  kadangi šis sprendimas buvo priimtas nesilaikant nacionalinio dialogo ir neatsižvelgiant į pažangą, pasiektą per Venesuelos vyriausybės ir opozicijos susitikimą surengtą Santo Dominge;

C.  kadangi 2018 m. sausio 25 d. Venesuelos Aukščiausiasis Teismas nusprendė opozicijos partijų koalicijai „Mesa de la Unidad Democrática“ (Demokratinės vienybės apskritasis stalas, MUD) neleisti dalyvauti prezidento rinkimuose, o tai yra rimtas sąžiningų rinkimų principo pažeidimas, kai opozicijos kandidatams draudžiama laisvai kandidatuoti ir vienodomis sąlygomis dalyvauti rinkimuose;

D.  kadangi toks antikonstitucinis raginimas surengti pirmalaikius rinkimus paskatino Meksikos pasitraukimą iš nacionalinių politinių derybų proceso tarp Venesuelos vyriausybės ir opozicijos;

E.  kadangi 2017 m. lapkričio 13 d. ES Taryba nusprendė patvirtinti ginklų embargą Venesuelai ir uždrausti susijusių medžiagų, kurios gali būti panaudotos vidaus represijoms, įvežimą;

F.  kadangi 2018 m. sausio 22 d. ES Taryba vienbalsiai nusprendė taikyti sankcijas septyniems asmenims, Venesueloje einantiems oficialias pareigas, kaip ribojančias priemones, pvz., draudimus keliauti ir turto įšaldymą, reaguodama į tai, kad nesilaikoma demokratinių principų, teisinės valstybės principų ir demokratijos;

G.  kadangi ES priėmus sankcijas Venesuela, apkaltinusi Ispaniją kišimusi į jos vidaus reikalus, išsiuntė ir persona non grata paskelbė Ispanijos ambasadorių Karakase; kadangi ES griežtai pasmerkė šį sprendimą ir kartu pažymėjo, kad solidarizuojasi su Ispanija, turint mintyje tai, kad ES sprendimai užsienio politikos srityje, įskaitant sankcijų taikymą, priimami vienbalsiai;

H.  kadangi žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės padėtis Venesueloje toliau blogėja; kadangi Venesuela patiria precedento neturinčią politinę, socialinę, ekonominę ir humanitarinę krizę, ir dėl to žuvo daug žmonių;

I.  kadangi Venesueloje daugėja žmonių, įskaitant vaikus, kurie kenčia nuo prastos mitybos, nes turi ribotas galimybes gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, vaistų ir maisto produktų; kadangi Venesuelos vyriausybė, deja, ir toliau atsisako priimti humanitarinę pagalbą ir sudaryti geresnes sąlygas jai paskirstyti;

J.  kadangi Tarptautinis valiutos fondas apskaičiavo, kad 2018 m. hiperinfliacija Venesueloje šoktelės iki 13 000 %, palyginti su 2 400 % 2017 m., o kainos vidutiniškai didės beveik 1,5 % per valandą;

1.  griežtai nepritaria tarptautiniu mastu nepripažintos Nacionalinės steigiamosios asamblėjos raginimui iki 2018 m. balandžio mėn. pabaigos sušaukti paankstintus prezidento rinkimus; labai apgailestauja dėl Venesuelos Aukščiausiojo Teismo neseniai priimto sprendimo uždrausti MUD atstovams dalyvauti būsimuose rinkimuose; atkreipia dėmesį į tai, kad daug potencialių kandidatų negalės kandidatuoti rinkimuose, nes yra ištremti, jiems taikomos administracinės sankcijos, jie yra įkalinti arba jiems taikomas namų areštas;

2.  pabrėžia, kad tik rinkimai, pagrįsti realistišku kalendoriumi, dėl kurių nacionalinio dialogo kontekste susitaria visi susiję subjektai ir politinės partijos, kuriais paisoma vienodų, teisingų ir skaidrių dalyvavimo sąlygų, įskaitant draudimų politiniams oponentams panaikinimą, politinių kalinių išlaisvinimą, įskaitant subalansuotą nešališkos Nacionalinės rinkimų tarybos sudėtį ir pakankamų garantijų buvimą, įskaitant nepriklausomų tarptautinių stebėtojų stebėseną, bus pripažinti ES;

3.  pareiškia, kad dabartinėmis aplinkybėmis Europos Parlamentas nepripažins nei rinkimų, nei valdžios institucijų, kurios bus išrinktos naudojantis šiuo neteisėtu procesu;

4.  griežtai smerkia Venesuelos valdžios institucijų sprendimą išsiųsti iš šalies ir paskelbti persona non grata Ispanijos ambasadorių Karakase; primena, kad visi ES sprendimai užsienio politikos srityje – taip pat ir dėl sankcijų taikymo – priimami vienbalsiai; atsižvelgdamas į tai, mano, kad vykdydamos bendrus veiksmus valstybės narės ir ES institucijos, be kita ko, galėtų iškviesti Venesuelos ambasadorius; siūlo, kad tuo atveju, jeigu žmogaus teisių padėtis ir toliau blogės, būtų galima apsvarstyti tolesnius veiksmus ir jų imtis;

5.  mano, kad ES Tarybos nustatytas ginklų embargas ir sankcijos septyniems Venesuelos pareigūnams yra tinkamos priemonės, reaguojant į sunkius žmogaus teisių ir demokratijos pažeidimus, tačiau ragina jas taip pat taikyti ir tiems asmenims, kuriems tenka didžiausia atsakomybė už sustiprėjusią politinę, socialinę, ekonominę ir humanitarinę krizę, t. y. prezidentui Nicolasui Maduro ir jo artimiausiai aplinkai – viceprezidentui Tareckui El Aissami, gynybos ministrui Vladimirui Padrino Lopezui ir aukščiausiajai karinei vadovybei;

6.  primena, kad visapusiškai remia Nacionalinę asamblėją kaip vienintelį teisėtai įsteigtą ir pripažintą parlamentą Venesueloje ir ragina Venesuelos vyriausybę atkurti visus jos konstitucinius įgaliojimus; atmeta bet kokius Steigiamosios asamblėjos priimtus sprendimus, nes jais pažeidžiami visi demokratiniai standartai ir taisyklės;

7.  smerkia neatidėliotiną mirties bausmės įvykdymą sukilėlių policijos pareigūnui Oscarui Perezui ir šešiems kitiems asmenims, kuriems buvo įvykdyta mirties bausmė, nepaisant to, kad jie jau buvo pasidavę; primygtinai ragina Venesuelos vyriausybę užtikrinti skaidrų šių žmogžudysčių tyrimą;

8.  visapusiškai remia Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) vykdomus Venesuelos režimo įvykdytų sunkių nusikaltimų ir represinių veiksmų tyrimus ir ragina ES šiuo klausimu imtis aktyvaus vaidmens;

9.  ragina Venesuelos valdžios institucijas suteikti galimybę į šalį be kliūčių skubiai įvežti humanitarinę pagalbą ir leisti atvykti tarptautinėms organizacijoms, norinčioms padėti labiausiai nukentėjusiems visuomenės sektoriams; ragina greitai įgyvendinti trumpalaikes kovos su prasta mityba tarp labiausiai pažeidžiamų grupių, pavyzdžiui, vaikų, priemones; reiškia savo solidarumą su Venesuelos gyventojais, priverstais palikti savo šalį, nes joje trūksta maisto, vaistų ir sveikatos priežiūros paslaugų;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai bei Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

(1)

OL L 285, 2017 8 29, p. 145.

(2)

OL L 294, 2016 8 12, p. 21.

(3)

OL L 316, 2016 8 30, p. 190.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0269.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0200.

Atnaujinta: 2018 m. vasario 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika