Procedūra : 2018/2559(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0078/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0078/2018

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0041

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 567kWORD 51k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0078/2018
5.2.2018
PE614.387v01-00
 
B8-0078/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Venecuēlā (2018/2559(RSP))


Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā (2018/2559(RSP))  
B8-0078/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā daudzās iepriekšējās rezolūcijas par Venecuēlu, jo īpaši 2014. gada 27. februāra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(1), 2014. gada 18. decembra rezolūciju par Venecuēlas demokrātiskās opozīcijas vajāšanu(2), 2015. gada 12. marta rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(3), 2016. gada 8. jūnija rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(4) un 2017. gada 27. aprīļa rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(5),

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuram ir pievienojusies arī Venecuēla,

–  ņemot vērā 2001. gada 11. septembrī pieņemto Amerikas Demokrātijas hartu,

–  ņemot vērā ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos Zeid Ra’ad Al Hussein 2017. gada 31. marta paziņojumu par Venecuēlas Augstākās tiesas lēmumu pārņemt Nacionālās asamblejas likumdošanas pilnvaras,

​–  ņemot vērā brīdinājumus, kas izklāstīti Amerikas valstu organizācijas (OAS) 2016. gada 30. maija un 2017. gada 14. marta ziņojumos par Venecuēlu, un šīs organizācijas ģenerālsekretāra aicinājumu steidzami sasaukt Pastāvīgo padomi saskaņā ar Demokrātijas hartas 20. pantu, lai apspriestu Venecuēlas politisko krīzi,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni 2017. gada 27. marta vēstuli par stāvokļa pasliktināšanos un smago politisko, ekonomisko un humanitāro krīzi Venecuēlā,

–  ņemot vērā OAS deklarāciju, ko 2017. gada 23. martā parakstīja 14 šīs organizācijas dalībvalstis, pieprasot Venecuēlai nekavējoties ieplānot vēlēšanas, atbrīvot politiskos ieslodzītos un citu pasākumu starpā atzīt tās konstitūcijā noteikto varas dalīšanu,

–  ņemot vērā OAS Pastāvīgās padomes 2017. gada 3. aprīļa rezolūciju par jaunākajiem notikumiem Venecuēlā,

–  ņemot vērā Limas grupas 2018. gada 23. janvāra deklarāciju par Nacionālās konstitucionālās asamblejas aicinājumu sarīkot prezidenta vēlēšanas,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 13. novembra un 2018. gada 22. janvāra secinājumus par Venecuēlu, proti, lēmumu noteikt ieroču embargo un sankcijas,

–  ņemot vērā 2018. gada 26. janvāra ES vārdā sniegto Augstās pārstāves deklarāciju par jaunākajiem notikumiem Venecuēlā, nosodot Venecuēlas iestāžu lēmumu izraidīt Spānijas vēstnieku Karakasā,

–  ņemot vērā Parlamenta lēmumu 2017. gada A. Saharova balvu piešķirt Venecuēlas demokrātiskajai opozīcijai,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā starptautiski neatzītā Nacionālā konstitucionālā asambleja aicināja līdz 2018. gada aprīļa beigām sarīkot prezidenta vēlēšanas; tā kā saskaņā ar Venecuēlas Konstitūciju par vēlēšanu sarīkošanu atbildīgā iestāde ir Nacionāla vēlēšanu padome;

B.  tā kā šis lēmums pieņemts ārpus valstī notiekošā dialoga un neņemot vērā to, ko izdevies sasniegt Venecuēlas valdības un opozīcijas tikšanās laikā Santodomingo;

C.  tā kā 2018. gada 25. janvārī Venecuēlas Augstākā tiesa nolēma pie prezidenta vēlēšanām nepielaist opozīcijas partiju koalīciju Mesa de la Unidad Democrática (MUD), un šāds lēmums ir taisnīgu vēlēšanu principa nopietns pārkāpums, ar ko opozīcijas kandidātiem liedz brīvi un vienlīdzīgi kandidēt vēlēšanās;

D.  tā kā sakarā ar šādu nekonstitucionālu aicinājumu rīkot pirmstermiņa vēlēšanas Meksika izstājās no nacionālā politisko sarunu procesa starp Venecuēlas valdību un opozīciju;

E.  tā kā 2017. gada 13. novembrī ES Padome nolēma noteikt ieroču embargo pret Venecuēlu un aizliegumu eksportēt materiālus, kurus varētu izmantot represijām valstī;

F.  tā kā 2018. gada 22. janvārī ES Padome vienprātīgi nolēma piemērot sankcijas pret septiņām Venecuēlas oficiālām amatpersonām, nosakot ierobežojošus pasākumus, piemēram, ceļošanas aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanu, tādējādi reaģējot uz demokrātijas principu, tiesiskuma un demokrātijas pārkāpumiem;

G.  tā kā pēc šo ES sankciju pieņemšanas Venecuēla izraidīja un par persona non grata pasludināja Spānijas vēstnieku Karakasā, apsūdzot Spāniju par iejaukšanos tās iekšējās lietās; tā kā ES ir stingri nosodījusi šo lēmumu, vienlaikus apliecinot pilnīgu solidaritāti ar Spāniju un norādot, ka ES lēmumi ārpolitikas jomā, tostarp sankciju noteikšana, tiek pieņemti vienbalsīgi;

H.  tā kā stāvoklis cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā Venecuēlā turpina pasliktināties; tā kā Venecuēla saskaras ar nepieredzētu politisku, sociālu, ekonomisku un humanitāru krīzi, kuras dēļ iet bojā daudz cilvēku;

I.  tā kā arvien lielāks skaits Venecuēlas iedzīvotāju, tostarp bērni, cieš no pārtikas trūkuma, jo ir ierobežota piekļuve kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, medikamentiem un pārtikai; tā kā Venecuēlas valdība diemžēl vēl arvien atsakās pieņemt starptautisko humāno palīdzību un sekmēt tās izdalīšanu;

J.  tā kā Starptautiskais Valūtas fonds prognozē, ka hiperinflācija Venecuēlā 2018. gadā turpinās pieaugt, sasniedzot pat 13 000 % salīdzinājumā ar 2 400 % 2017. gadā, kā rezultātā cenas pieaug vidēji par gandrīz 1,5 procentiem ik stundu,

1.  stingri nosoda starptautiski neatzītās Nacionālās konstitucionālās asamblejas aicinājumu līdz 2018. gada aprīļa beigām sarīkot pirmstermiņa prezidenta vēlēšanas; pauž dziļu nožēlu par Venecuēlas Augstākās tiesas neseno lēmumu aizliegt MUD pārstāvjiem piedalīties gaidāmajās vēlēšanās; norāda, ka daudzi iespējamie kandidāti nevarēs kandidēt vēlēšanās, jo ir izsūtīti, pieredzējuši administratīvu tiesību atņemšanu, atrodas apcietinājumā vai mājas arestā;

2.  uzsver, ka ES atzīs tikai tādas uz reālistiska vēlēšanu grafika balstītas vēlēšanas, par kurām valsts mēroga dialogā panākta vienošanās ar visiem attiecīgajiem dalībniekiem un politiskajām partijām, un kurās tiek ievēroti vienlīdzīgas, godīgas un pārredzamas līdzdalības nosacījumi, tostarp atceļot aizliegumu piedalīties politiskajiem oponentiem, atbrīvojot politiskos ieslodzītos, izveidojot līdzsvarotu neatkarīgas Nacionālās Vēlēšanu padomes sastāvu un paredzot pienācīgas garantijas, tajā skaitā neatkarīgu starptautiski novērotāju uzraudzību;

3.  uzsver, ka pašreizējos apstākļos Eiropas Parlaments neatzīs ne vēlēšanās, ne amatpersonas, kas tiks ievēlētas šādā nelikumīgā procesā;

4.  asi nosoda Venecuēlas iestāžu lēmumu izraidīt un pasludināt par persona non grata Spānijas vēstnieku Karakasā; atgādina, ka visi ES lēmumi ārpolitikas jomā, tostarp sankciju ieviešana, tiek pieņemti vienbalsīgi; šajā sakarībā uzskata, ka kopīgas rīcības ietvaros dalībvalstis un ES iestādes citstarp varētu izsaukt Venecuēlas vēstniekus; ierosina, ka gadījumā, ja cilvēktiesību stāvoklis turpinās pasliktināties, būtu jāapsver un jāpieņem turpmāki pasākumi;

5.  par piemērotiem pasākumiem atzīst Padomes ieviesto ieroču embargo un sankcijas pret septiņām Venecuēlas amatpersonām, šādi reaģējot uz smagiem cilvēktiesību un demokrātijas pārkāpumiem, taču aicina tās paplašināt un attiecināt uz personām, kuras ir galvenokārt atbildīgas par politisko, sociālo, ekonomisko un humanitāro krīzi, proti, prezidentu Nicolas Maduro un viņa tuvākajiem sabiedrotajiem viceprezidentu Tareck El Aissami, aizsardzības ministru Vladimir Padrino Lopez un augstāko militāro vadību;

6.  atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu Nacionālajai asamblejai kā vienīgajam likumīgi izveidotajam un atzītajam Venecuēlas parlamentam un aicina Venecuēlas valdību pilnībā atjaunot tās konstitucionālās pilnvaras; noraida visus Konstitucionālās asamblejas pieņemtos lēmumus, jo tie pārkāpj visus demokrātijas standartus un noteikumus;

7.  nosoda nemiernieku policijas amatpersonas Oscar Perez un sešu citu cilvēku ārpustiesas nonāvēšanu, kas tika veikta, neraugoties uz to, ka viņi jau bija padevušies; stingri aicina Venecuēlas valdību nodrošināt šo slepkavību pārredzamu izmeklēšanu;

8.  pilnībā atbalsta Starptautiskās Krimināltiesas (ICC) izmeklēšanu par daudzajiem noziegumiem un plašajām represijām, ko pastrādā Venecuēlas režīms, un aicina ES uzņemties aktīvu lomu šajā sakarībā;

9.  aicina Venecuēlas iestādes steidzami atļaut valstī ievest humāno palīdzību un piešķirt piekļuvi starptautiskajām organizācijām, kuras vēlas palīdzēt smagāk skartajām sabiedrības grupām; aicina ātri īstenot neatliekamus pasākumus, lai cīnītos pret uztura nepietiekamību neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, piemēram, bērniem; pauž solidaritāti ar tiem Venecuēlas iedzīvotājiem, kuri bijuši spiesti pamest savu valsti, jo netiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi, trūkst zāļu un pārtikas produktu;

10.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai un Nacionālajai asamblejai, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas Valstu organizācijas ģenerālsekretāram.

 

(1)

OV C 285, 29.8.2017., 145. lpp.

(2)

OV C 294, 12.8.2016., 21. lpp.

(3)

OV C 316, 30.8.2016., 190. lpp.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0269.

(5)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0200.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika