Postup : 2018/2559(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0078/2018

Predkladané texty :

B8-0078/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0041

NÁVRH UZNESENIA
PDF 275kWORD 55k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0078/2018
5.2.2018
PE614.387v01-00
 
B8-0078/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele  (2018/2559(RSP))


Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele  (2018/2559(RSP))  
B8‑0078/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje početné predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2), z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele(3), z 8. júna 2016 o situácii vo Venezuele(4) a z 27. apríla 2017 o situácii vo Venezuele(5),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Medziamerickú demokratickú chartu prijatú 11. septembra 2001,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zaida Raada Husajna z 31. marca 2017 o rozsudku venezuelského najvyššieho súdu prevziať zákonodarné právomocí národného zhromaždenia,

​–  so zreteľom na varovanie uvedené v správach Organizácie amerických štátov (OAS) z 30. mája 2016 a 14. marca 2017 o Venezuele a na výzvu jej generálneho tajomníka, aby bolo urýchlene zvolané zasadnutie jej Stálej rady na základe článku 20 Demokratickej charty s cieľom diskutovať o venezuelskej politickej kríze,

–  so zreteľom na list podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) Federicy Mogheriniovej z 27. marca 2017 o zhoršovaní politickej, hospodárskej a humanitárnej krízy a vážnej kríze vo Venezuele,

–  so zreteľom na deklaráciu OAS z 23. marca 2017 podpísanú 14 členskými štátmi, ktorá požaduje, aby Venezuela okrem iného urýchlene naplánovala voľby, prepustila politických väzňov a uznala ústavnú deľbu moci,

–  so zreteľom na rezolúciu Stálej rady OAS z 3. apríla 2017 o nedávnych udalostiach vo Venezuele,

–  so zreteľom na deklaráciu skupiny „El Grupo de Lima“ z 23. januára 2018 týkajúcu sa rozhodnutia národného ústavodarného zhromaždenia vyzvať na konanie prezidentských volieb,

–  so zreteľom na závery Rady z 13. novembra 2017 a 22. januára 2018 o Venezuele, v ktorých sa konkrétne ukladá zbrojné embargo a sankcie,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene EÚ o najnovšom vývoji vo Venezuele z 26. januára 2018, odsudzujúce rozhodnutie venezuelských orgánov vyhostiť veľvyslanca Španielska v Caracase,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie udeliť Sacharovovu cenu za rok 2017 demokratickej opozícii vo Venezuele,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže medzinárodne neuznané národné ústavodarné zhromaždenie vyzvalo na konanie prezidentských volieb, ktoré sa majú konať do konca apríla 2018; keďže podľa venezuelskej ústavy je orgánom zodpovedným za výzvy na konanie volieb národná volebná rada;

B.  keďže toto rozhodnutie bolo prijaté mimo pôsobnosti národného dialógu a bez ohľadu na akýkoľvek pokrok dosiahnutý na stretnutí medzi venezuelskou vládou a opozíciou v Santo Domingu;

C.  keďže Najvyšší súd Venezuely 25. januára 2018 rozhodol vylúčiť koalíciu opozičných strán Mesa de la Unidad Democrática (MUD) z prezidentských volieb. čo predstavuje vážne porušenie zásady spravodlivých volieb, keďže znemožnil kandidátom opozície slobodne a za rovnakých podmienok sa zúčastniť na voľbách;

D.  keďže táto protiústavná výzva na konanie predčasných volieb v viedla k tomu, že Mexiko sa stiahlo z procesu vnútroštátnych politických rokovaní medzi vládou Venezuely a opozíciou;

E.  keďže Rada EÚ 13. novembra 2017 rozhodla prijať zbrojné embargo voči Venezuele a zákaz vývozu súvisiaceho materiálu, ktoré by sa mohol použiť na vnútornú represiu;

F.  keďže Rada EÚ 22. januára 2018 v reakcii na nedodržiavanie demokratických zásad, zásady právneho štátu a demokracie jednohlasne rozhodla o zavedení sankcií voči siedmim osobám z Venezuely zastávajúcim verejné funkcie, ktoré predstavujú zákazy cestovania a zmrazenie aktív;

G.  keďže v dôsledku prijatia sankcií EÚ Venezuela vykázala španielskeho veľvyslanca v Caracase a vyhlásila ho za nežiaducu osobu, pričom obvinila Španielsko zo zasahovania do jej vnútorných záležitostí; keďže EÚ ostro odsúdila toto rozhodnutie a zároveň poukázala na plnú solidaritu so Španielskom vychádzajúcu z toho, že rozhodnutia EÚ v oblasti zahraničnej politiky vrátane ukladania sankcií sú jednomyseľné;

H.  keďže situácia v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu sa vo Venezuele naďalej zhoršuje; keďže Venezuela čelí bezprecedentnej politickej, sociálnej, hospodárskej a humanitárnej kríze, ktorá viedla k mnohým úmrtiam;

I.  keďže stále väčší počet ľudí vo Venezuele vrátane detí v dôsledku obmedzeného prístupu k kvalitnej zdravotnej starostlivosti, liekom a potravinám trpí podvýživou; keďže, žiaľ, venezuelská vláda naďalej odmieta prijať a sprostredkúvať distribúciu medzinárodnej humanitárnej pomoci;

J.  keďže Medzinárodný menový fond predpokladá, že hyperinflácia vo Venezuele v roku 2018 vzrastie na 13 000 % v porovnaní s 2 400 % v roku 2017, čo by malo za následok nárasty cien v priemere o takmer 1,5 % každú hodinu;

1.  dôrazne odmieta rozhodnutie na medzinárodnej úrovni neuznaného národného ústavodarného zhromaždenia o konaní predčasných prezidentských volieb do konca apríla 2018; dôrazne odsudzuje nedávne rozhodnutie venezuelského najvyššieho súdu zakázať zástupcom MUD zúčastniť sa na nadchádzajúcich voľbách; poukazuje na skutočnosť, že mnohí potenciálni uchádzači nebudú môcť kandidovať vo voľbách, pretože sú v exile, vzťahujú sa na nich administratívne obmedzenia, sú vo väzení alebo v domácom väzení;

2.  trvá na tom, že EÚ môže uznať iba voľby vychádzajúce z reálneho volebného harmonogramu dohodnutého v rámci národného dialógu so všetkými príslušnými aktérmi a politickými stranami, pri dodržaní spravodlivých a transparentných podmienok rovnocennej účasti, ku ktorým patrí zrušenie zákazov pre predstaviteľov opozície, oslobodenie politických väzňov, vyvážené zloženie a nestrannosť národnej volebnej rady, ako aj existencia dostatočných záruk vrátane monitorovania zo strany nezávislých medzinárodných pozorovateľov;

3.  konštatuje, že za súčasných okolností Európsky parlament neuzná voľby ani orgány, ktoré vzídu z tohto nezákonného volebného procesu;

4.  dôrazne odsudzuje rozhodnutie venezuelských orgánov vyhostiť a vyhlásiť za nežiaducu osobu španielskeho veľvyslanca v Caracase; pripomína, že všetky rozhodnutia EÚ v oblasti zahraničnej politiky vrátane ukladania sankcií sú prijímané jednomyseľne; v tejto súvislosti sa domnieva, že jednotná akcia by mohla okrem iného zahŕňať predvolanie veľvyslancov Venezuely v členských štátoch a pri inštitúciách EÚ; domnieva sa, že ak sa bude situácia v oblasti ľudských práv naďalej zhoršovať, mohli by sa preskúmať a prijať ďalšie opatrenia;

5.  domnieva sa, že zavedenie zbrojného embarga zo strany Rady EÚ a sankcie uložené siedmim venezuelským predstaviteľom sú primeranými opatreniami v reakcii na závažné porušovanie ľudských práv a demokracie, ale žiada, aby sa voči tým, ktorí nesú hlavnú zodpovednosť za rozsiahlejšiu politickú, sociálnu, hospodársku a humanitárnu krízu, konkrétne prezidentovi Nicolasovi Madurovi a jeho najbližším prívržencom: viceprezidentovi Tareckovi El Aissamimu, ministrovi obrany Vladimirovi Padrinovi Lopezovi, ako aj členom najvyššieho vojenského velenia;

6.  opakovane vyjadruje plnú podporu národnému zhromaždeniu ako jedinému zákonne zostavenému a uznanému parlamentu vo Venezuele a vyzýva venezuelskú vládu, aby v plnej miere obnovila jeho ústavné právomoci; odmieta všetky rozhodnutia prijaté ústavodarným zhromaždením ako prejavy porušovania všetkých demokratických noriem a pravidiel;

7.  odsudzuje protizákonné zabitie povstaleckého predstaviteľa polície Oscara Péreza a šiestich ďalších osôb, ktoré boli popravené napriek tomu, že sa už vzdali; dôrazne vyzýva venezuelskú vládu, aby zabezpečila transparentné vyšetrovanie týchto vrážd;

8.  plne podporuje vyšetrovanie Medzinárodného trestného súdu (MTS) týkajúce sa rozsiahlych trestných činov a aktov represie páchaných venezuelským režimom a vyzýva EÚ, aby v tomto ohľade zohrávala aktívnu úlohu;

9.  vyzýva venezuelské orgány, aby čím skôr umožnili neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do krajiny a umožnili vstup medzinárodných organizácií, ktoré chcú pomáhať v najťažšie postihnutých častiach spoločnosti; vyzýva na urýchlený zásah krátkodobej reakcie na boj proti podvýžive najzraniteľnejších skupín, ako sú deti; vyjadruje solidaritu s tými Venezuelčanmi, ktorí boli donútení utiecť zo svojej krajiny z dôvodu nedostatku zdravotnej starostlivosti, liekov a potravín;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1)

Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

Ú. v. EÚ C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0269.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0200.

Posledná úprava: 7. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia