Postup : 2018/2559(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0080/2018

Předložené texty :

B8-0080/2018

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 323kWORD 51k
5.2.2018
PE614.389v01-00
 
B8-0080/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele  (2018/2559(RSP))


Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2018/2559(RSP))  
B8-0080/2018

Evropský parlament,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Meziamerickou demokratickou chartu přijatou dne 11. září 2001,

–  s ohledem na venezuelskou ústavu, a zejména na její článek 298,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci ve Venezuele, zejména na usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(1), usnesení ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(2), usnesení ze dne 12. března 2015 o situaci ve Venezuele(3), usnesení ze dne 8. června o situaci ve Venezuele(4) a usnesení ze dne 27. dubna 2017 o situaci ve Venezuele(5),

–  s ohledem na prohlášení předsedů Výboru pro zahraniční věci, delegace pro vztahy s Mercosurem a stálé delegace v parlamentním shromáždění EuroLat ze dne 12. července 2017 o současné situaci ve Venezuele;

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2017 o politických vztazích EU s Latinskou Amerikou(6),

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie o připojení některých třetích zemí k omezujícím opatřením přijatým s ohledem na situaci ve Venezuele ze dne 7. prosince 2017,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 13. prosince 2017 o Venezuele,

–  s ohledem na prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/88 ze dne 22. ledna 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele(7),

–  s ohledem na IV. prohlášení Limské skupiny ze dne 23. ledna 2018,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky o posledním vývoji ve Venezuele, jež učinila jménem EU dne 26. ledna 2018,

 

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že venezuelské Národní ústavodárné shromáždění (ANC) 23. ledna 2018 oznámilo, že přijalo dekret, jímž žádá Národní volební radu (CNE), aby před 30. dubnem 2018 uspořádala prezidentské volby;

B.  vzhledem k tomu, že podle organizací na ochranu lidských práv porušuje daný dekret ANC, jenž požaduje, aby se volby konaly do konce dubna 2018, článek 298 venezuelské ústavy, který jasně uvádí, že: „zákon upravující volební postupy nesmí být žádným způsobem změněn v období šesti měsíců před konáním voleb“;

C.  vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2018 vydala Limská skupina prohlášení, v němž odmítá jednostranné rozhodnutí o vyhlášení voleb v prvním čtvrtletí roku 2018; vzhledem k tomu, že EU neuznala ANC;

D.  vzhledem k tomu, že venezuelský Nejvyšší soud zakázal hlavní opoziční koalici, Koalici pro demokratickou jednotu (MUD), nominovat pro nadcházející volby kandidáta; vzhledem k tomu, že Leopoldu Lópezovi a Henriquemu Caprilesovi je zakázáno ve volbách kandidovat; vzhledem k tomu, že MUD obdržela Sacharovovu cenu Evropského parlamentu za svobodu myšlení za rok 2017;

E.  vzhledem k tomu, že datum voleb a proces k nim vedoucí byly dvěma z hlavních témat jednání mezi vládou a opozicí v Santo Domingu; vzhledem k tomu, že všechna hlavní politická rozhodnutí, jako je rozhodnutí vyzvat k předčasným volbám, by měla být přijímána v rámci národního dialogu; vzhledem k tomu, že k účasti v těchto volbách by mělo dojít za rovných, spravedlivých a transparentních podmínek a měla by na ně dohlížet vyvážená Národní volební rada (CNE), s dostatečnými zárukami pro všechny účastníky, včetně přítomnosti nezávislých mezinárodních pozorovatelů;

F.  vzhledem k tomu, že od prosince 2017 probíhá v Dominikánské republice dialog mezi venezuelskou vládou a opozicí za přítomnosti vysoce postavených mezinárodních pozorovatelů a prezidenta Dominikánské republiky, jenž má za cíl nalezení řešení politické krize ve Venezuele; vzhledem k tomu, že ve stejném místě v současnosti probíhá nové kolo rozhovorů;

G.  vzhledem k tomu, že dne 5. srpna 2017 uplatnil Mercosur svou doložku o demokracii a pozastavil členství Venezuely v tomto bloku; vzhledem k tomu, že v návaznosti na volby do ANC uvalily USA na Venezuelu další finanční sankce a cestovní omezení; vzhledem k tomu, že Kanada a Mexiko také uvalily na venezuelské představitele sankce; vzhledem k tomu, že dne 22. ledna 2018 přijala EU cílené sankce proti sedmi vysokým představitelům venezuelské vlády;

H.  vzhledem k tomu, že v odvetě za tyto sankce EU venezuelská vláda vypověděla španělského velvyslance v Caracasu;

I.  vzhledem k tomu, že humanitární situace se i nadále zhoršuje; vzhledem k tomu, že takřka dva miliony Venezuelanů ze země uprchly; vzhledem k tomu, že se přijímající země dostávají pod stále větší tlak, pokud jde o poskytování pomoci a služeb pro nově příchozí;

J.  vzhledem k tomu, že podle organizace Caritas Venezuela dnes akutní podvýživa v zemi představuje naléhavou humanitární krizi; vzhledem k tomu, že vážnou podvýživou trpí 15 dětí ze 100; vzhledem k tomu, že se odhaduje, že nedostatek léků dosahuje 91 – 95 %; vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace (WHO) označila Venezuelu za zemi, která přispívá nejvíce k zátěži malárie v Americe; vzhledem k tomu, že se tam vrací záškrt a pacienti trpící HIV nemají přístup k žádným lékům;

1.  vyjadřuje svou solidaritu a plnou podporu venezuelskému lidu, jenž trpí důsledky vážné humanitární krize; vyzývá vládu a opozici, aby se okamžitě shodly na plánu pro Venezuelu pro přístup humanitární pomoci v případě naléhavých situací; vyzývá orgány EU, aby učinily vše, co je v jejich silách, k zajištění, že pomoc EU bude poskytována přímo na místě;

2.  opakuje, aniž jsou dotčeny sankce EU přijaté v důsledku vytvoření neuznaného ANC, že jediné východisko z krize představuje dialog a vyjednávání; vyjadřuje svou podporu pro vyjednání politického řešení, neboť se jedná o jediný způsob, jak zemi poskytnout udržitelnou stabilitu a umožnit jí, aby mohla řešit hluboce zakořeněnou krizi a naléhavé potřeby obyvatelstva;

3.  vítá probíhající dialog v Dominikánské republice a plně podporuje zprostředkovatelské úsilí; vyzývá EU, aby podporovala mezinárodní proces vyjednávání, a zdůrazňuje, že je připraven zvážit poskytnutí parlamentní mediační podpory s cílem posílit stávající úsilí v rámci soudržného celkového přístupu EU;

4.  odsuzuje jednostranné rozhodnutí uspořádat volby v prvním čtvrtletí 2018; připomíná, že je důležité se na datu a podmínkách prezidentských voleb dohodnout v rámci současných jednání v Santo Domingu; zdůrazňuje, že je potřebné zaručit volby, které budou svobodné, transparentní a věrohodné;

5.  trvá na tom, že účasti politických stran by neměly být kladeny žádné překážky nebo podmínky; připomíná, že aby byla zajištěna věrohodnost volebního procesu, je nutné splnit následující podmínky: dohoda na harmonogramu voleb, vyvážené složení Národní volební rada (CNE) a dozor nad volebním procesem ze strany mezinárodních pozorovatelů; připomíná, že je připraven vyslat do Venezuely volební pozorovatelskou misi, požádají-li o to venezuelské orgány;

6.  žádá, aby venezuelská vláda okamžitě obnovila normální diplomatické vztahy se Španělskem; připomíná, že EU a její členské státy s ním vyjádřily svou solidaritu a považují tento akt agrese proti jednomu státu za akt agrese vůči celé EU;

7.  opakuje své předešlé výzvy k propuštění všech politických vězňů, k respektování demokraticky zvolených orgánů, k dodržování lidských práv, a co je nejdůležitější, ke zmírnění utrpení venezuelského lidu;

8.  vyzývá venezuelskou vládu, aby zajistila, že ti Venezuelané, již ze země uprchli, budou mít přístup ke svým právům v oblasti sociálního zabezpečení, jako jsou důchody;

9.  vyzývá EU, aby pomohla sousedním zemím, zejména Kolumbii, při řešení situace venezuelských uprchlíků; znovu opakuje svou výzvu vládám členských států, aby co nejrychleji a nejvelkoryseji zpracovávaly žádosti o pobyt v EU občanů Venezuely;

10.  opakuje svou žádost, aby byla do Venezuely co nejdříve vyslána delegace Parlamentu, která by vedla dialog se všemi skupinami, jichž se konflikt týká;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ), místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

 

(1)

Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

Úř. C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0269.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0200.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0345.

(7)

Úř. věst. L 16I, 22.1.2018, s. 6.

Poslední aktualizace: 7. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí