Resolutsiooni ettepanek - B8-0080/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0080/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Venezuelas

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel

Menetlus : 2018/2559(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0080/2018
Esitatud tekstid :
B8-0080/2018
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0080/2018

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas

(2018/2559(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 11. septembril 2001. aastal vastu võetud Ameerika riikide demokraatiahartat,

–  võttes arvesse Venezuela põhiseadust, eriti selle artiklit 298,

–  võttes arvesse oma eelnevaid resolutsioone olukorra kohta Venezuelas, eriti 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas[1], 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas[2], 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas[3], 8. juuni 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas[4] ja 27. aprill 2017. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas[5],

–  võttes arvesse väliskomisjoni esimeeste, Mercosuri riikidega suhtlemiseks moodustatud delegatsiooni ja Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarse assamblee 12. juuli 2017. aasta avaldust praeguse olukorra kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse oma 13. septembri 2017. aasta resolutsiooni ELi poliitiliste suhete kohta Ladina-Ameerika riikidega[6],

–  võttes arvesse 7. detsembril 2017 kõrge esindaja poolt ELi nimel tehtud avaldust teatavate kolmandate riikide ühinemise kohta piiravate meetmetega seoses olukorraga Venezuelas,

–  võttes arvesse nõukogu 13. detsembri 2017. aasta järeldusi Venezuela kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 22. jaanuari 2018. aasta rakendusmäärust (EL) 2018/88, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas[7],

–  võttes arvesse Lima rühma 23. jaanuari 2018. aasta IV deklaratsiooni,

–  võttes arvesse 26. jaanuaril 2018 kõrge esindaja poolt ELi nimel tehtud avaldust Venezuelas toimunud viimaste arengute kohta,

 

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Venezuela põhiseaduslik kogu teatas 23. jaanuaril 2018, et ta on heaks kiitnud dekreedi, millega palutakse riiklikul valimisnõukogul korraldada presidendivalimised enne 30. aprilli 2018;

B.  arvestades, et inimõiguste organisatsioonide teatel rikub Venezuela põhiseadusliku kogu dekreet, millega nõutakse valimiste korraldamist enne 30. aprilli 2018, Venezuela põhiseaduse artiklit 298, milles on selgelt kirjas: „Valimisprotsessi reguleerivaid seadusakte ei tohi mingil viisil muuta valimiste päevale vahetult eelneva kuue kuu jooksul“;

C.  arvestades, et Lima rühm tegi 23. jaanuaril 2018 avalduse, milles lükatakse tagasi ühepoolne otsus nõuda valimiste korraldamist 2018. aasta esimeses kvartalis; arvestades, et EL ei ole Venezuela põhiseaduslikku kogu tunnustanud;

D.  arvestades, et Venezuela ülemkohus on keelanud peamisel opositsioonikoalitsioonil MUD (Demokraatliku Ühtsuse Ümarlaud) esitada eelseisvatel valimistel oma kandidaati; arvestades, et Leopoldo Lópezil ja Henrique Caprilesil on keelatud kandideerida; arvestades, et MUD on Euroopa Parlamendi 2017. aasta Sahharovi auhinna laureaat mõttevabaduse eest;

E.  arvestades, et valimiste kuupäev ning valimistele eelnev protsess olid kaks peamist teemat valitsuse ja opositsiooni vahelistel Santo Domingo kõnelustel; arvestades, et kõik tähtsamad poliitilised otsused, nagu otsus enneaegsete valimiste väljakuulutamise kohta, tuleks vastu võtta riikliku dialoogi raames; arvestades, et nendel valimistel osalemine peaks toimuma võrdsetel, õiglastel ja läbipaistvatel tingimustel, mille üle valvab tasakaalustatud riiklik valimisnõukogu ning millega antakse kõigile osalejatele piisavad tagatised, sealhulgas sõltumatute rahvusvaheliste vaatlejate kohalolek;

F.  arvestades, et alates 2017. aasta detsembrist on Venezuela valitsus ja opositsiooniringkonnad pidanud Venezuela poliitilisele kriisile lahenduse leidmiseks dialoogi Dominikaani Vabariigis, kõrgetasemeliste rahvusvaheliste vaatlejate ja Dominikaani presidendi juuresolekul; arvestades, et praegu toimub sealsamas uus läbirääkimiste voor;

G.  arvestades, et 5. augustil 2017 kohaldas Mercosur oma demokraatiaklauslit ja peatas Venezuela liikmesuse blokis; arvestades, et pärast Venezuela põhiseadusliku kogu valimisi kehtestas USA Venezuelale uued finantssaktsioonid ja reisipiirangud; arvestades, et ka Kanada ja Mehhiko on kehtestanud sanktsioonid Venezuela riigiametnike suhtes; arvestades, et 22. jaanuaril 2018 kehtestas Euroopa Liit Venezuela valitsuse seitsme kõrge ametniku vastu suunatud sihipärased sanktsioonid;

H.  arvestades, et Venezuela valitsus vastas ELi sanktsioonidele sellega, et saatis riigist välja Hispaania suursaadiku Caracases;

I.  arvestades, et humanitaarolukord riigis pidevalt halveneb; arvestades, et ligi 2 miljonit venetsueellast on riigist põgenenud; arvestades, et põgenikke vastuvõtvad riigid on sattunud järjest suurema surve alla, osutades abi ja teenuseid üha uutele tulijatele;

J.  arvestades, et organisatsiooni Caritas Venezuela andmetel on akuutne alatoitumus riigis nüüdseks muutunud humanitaarhädaolukorraks; arvestades, et igast 100 lapsest kannatab 15 tõsise alatoitluse all; arvestades, et ravimite nappus on hinnanguliselt vahemikus 91–95 %; arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) liigituse põhjal on Venezuelas Ameerika riikidest kõige suurem haigestumus malaariasse; arvestades, et difteeria tõstab taas pead ja HIV-patsientidel puudub juurdepääs mis tahes ravimitele;

1.  väljendab oma solidaarsust ja täielikku toetust Venezuela rahvale, kes kannatavad tõsise humanitaarkriisi tõttu; kutsub valitsust ja opositsiooni üles jõudma viivitamatult kokkuleppele hädaolukorra kava suhtes, mis hõlmaks humanitaarabi pääsu riiki; kutsub ELi institutsioone üles tegema kõik endast oleneva, et tagada ELi abi andmine kohapeal;

2.  kordab oma seisukohta, et ainus võimalus kriisist väljumiseks on dialoogi ja läbirääkimiste kaudu, ilma et see piiraks ELi sanktsioonide kohaldamist, mis kehtestati mittetunnustatud põhiseadusliku kogu moodustamise tulemusel; väljendab toetust läbirääkimiste teel saavutatavale poliitilisele lahendusele, mis on ainus viis, kuidas saavutada riigis jätkusuutlik stabiilsus ning teha võimalikuks sügavale juurdunud kriisi lahendamine ja elanikkonna pakiliste vajaduste rahuldamine;

3.  väljendab heameelt seoses käimasoleva dialoogiga Dominikaani Vabariigis ning toetab täielikult vahenduspüüdlusi; nõuab, et EL toetaks rahvusvahelist läbirääkimisprotsessi, ja rõhutab oma valmisolekut kaaluda parlamentaarse vahendusabi pakkumist olemasolevate jõupingutuste tõhustamiseks ELi sidusa üldise lähenemisviisi raames;

4.  mõistab hukka ühepoolse otsuse kuulutada välja valimised 2018. aasta esimeses kvartalis; tuletab meelde, kui oluline on leppida kokku presidendivalimiste läbiviimise kuupäev ja tingimused praegu Santo Domingos toimuvate läbirääkimiste käigus; rõhutab vajadust tagada vabad, läbipaistvad ja usaldusväärsed valimised;

5.  nõuab, et erakondade osalemisele ei tohi seada mingeid takistusi ega tingimusi; tuletab meelde, et usaldusväärse valimisprotsessi kindlustamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused: valimiste kokkulepitud ajakava, valimisnõukogu tasakaalustatud koosseis ning valimisprotsessi toimumine rahvusvaheliste vaatlejate järelevalve all; tuletab meelde oma valmisolekut saata Venezuelasse valimiste vaatlusmissioon, kui Venezuela ametivõimud seda soovivad;

6.  nõuab, et Venezuela valitsus normaliseeriks viivitamata oma diplomaatilised suhted Hispaaniaga; tuletab meelde, et EL ja selle liikmesriigid on väljendanud oma solidaarsust, ning käsitleb sellist ühe riigi vastu suunatud agressiivset akti agressiivse aktina kogu ELi suhtes;

7.  kordab oma varasemaid nõudmisi vabastada kõik poliitvangid, näidata üles austust demokraatlikult valitud organite vastu, järgida inimõigusi ja, mis kõige olulisem, leevendada Venezuela rahva kannatusi;

8.  kutsub Venezuela valitsust üles tagama, et riigist põgenenud venetsueellastel oleks juurdepääs oma sotsiaalkindlustusõigustele, nagu näiteks pensionid;

9.  nõuab, et EL abistaks naaberriike ja eelkõige Colombiat Venezuela põgenike olukorra lahendamisel; kordab oma üleskutset liikmesriikide valitsustele käsitleda võimalikult suuremeelselt ja kiiresti Venezuela kodanike esitatud ELi elamisloa taotlusi;

10.  kordab oma nõudmist, et Venezuelasse tuleb saata Euroopa Parlamendi delegatsioon, et alustada kõigi konflikti osapooltega võimalikult kiiresti dialoogi;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja rahvuskogule, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika