Procedūra : 2018/2559(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0080/2018

Pateikti tekstai :

B8-0080/2018

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 547kWORD 53k
5.2.2018
PE614.389v01-00
 
B8-0080/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje (2018/2559(RSP))


Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2018/2559(RSP))  
B8-0080/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. rugsėjo 11 d. priimtą Amerikos šalių demokratinę chartiją,

–  atsižvelgdamas į Venesuelos konstituciją, ypač į jos 298 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas, visų pirma į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(1), 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje(2), 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(3), 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(4) ir 2017 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(5),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 12 d. Užsienio reikalų komiteto, Delegacijos ryšiams su MERCOSUR ir Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinės asamblėjos (EUROLAT) pirmininkų deklaraciją dėl dabartinės padėties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl ES politinių santykių su Lotynų Amerika (6),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 7 d. Vyriausiosios įgaliotinės deklaraciją ES vardu dėl tam tikrų trečiųjų valstybių prisijungimo prie ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 13 d. Tarybos išvadas dėl Venesuelos,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/88, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 2017/2063 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Venesueloje(7),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 23 d. Limos grupės IV deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 26 d. Vyriausiosios įgaliotinės deklaraciją ES vardu dėl naujausių įvykių Venesueloje,

 

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Venesuelos Nacionalinė steigiamoji asamblėja 2018 m. sausio 23 d. paskelbė, kad ji patvirtina dekretą, kuriuo Nacionalinės rinkimų tarybos prašoma iki 2018 m. balandžio 30 d. surengti prezidento rinkimus;

B.  kadangi, žmogaus teisių organizacijų duomenimis, Nacionalinės steigiamosios asamblėjos dekretu, kuriuo raginama rinkimus surengti iki 2018 m. balandžio mėn. pabaigos, pažeidžiamas Venesuelos konstitucijos 298 straipsnis, kuriame aiškiai teigiama: „Įstatymas, kuriuo reglamentuojami rinkimų procesai, negali būti jokiais būdais keičiamas šešių mėnesių iki rinkimų dienos laikotarpiu“;

C.  kadangi 2018 m. sausio 23 d. Limos grupė paskelbė deklaraciją, kurioje nepripažino vienašališko sprendimo raginti surengti rinkimus pirmąjį 2018 m. ketvirtį; kadangi ES nėra pripažinusi Nacionalinės steigiamosios asamblėjos;

D.  kadangi Venesuelos Aukščiausiasis teismas neleido pagrindinei opozicinei koalicijai – Demokratinės vienybės apskritajam stalui (MUD) – iškelti kandidatą būsimuosiuose rinkimuose; kadangi Leopoldo Lópezui ir Henrique Caprilesui yra uždrausta siekti šio posto; kadangi MUD buvo apdovanotas Parlamento 2017 m. Sacharovo premija už minties laisvę;

E.  kadangi data ir pasirengimo rinkimams procesas buvo du pagrindiniai Santo Domingo derybų, kuriose dalyvavo vyriausybė ir opozicija, klausimai; kadangi visi svarbiausi politiniai sprendimai, pvz., sprendimas surengti pirmalaikius rinkimus, turėtų būti priimami vykdant nacionalinį dialogą; kadangi šiuose rinkimuose turėtų būti dalyvaujama lygiomis, sąžiningomis ir skaidriomis sąlygomis prižiūrint subalansuotai Nacionalinei rinkimų tarybai ir suteikiant pakankamų garantijų visiems dalyviams, taip pat dalyvaujant nepriklausomiems tarptautiniams stebėtojams;

F.  kadangi nuo 2017 m. gruodžio mėn. Venesuelos vyriausybė ir opozicinės jėgos, siekdamos rasti politinės krizės Venesueloje sprendimą, vykdo dialogą Dominikos Respublikoje, dalyvaujant aukšto rango tarptautiniams stebėtojams ir Dominikos prezidentui; kadangi šiuo metu toje pačioje vietoje vyksta naujas derybų raundas;

G.  kadangi 2017 m. rugpjūčio 5 d. MERCOSUR pritaikė savo demokratijos išlygą ir sustabdė Venesuelos narystę šiame bloke; kadangi po Nacionalinės steigiamosios asamblėjos rinkimų JAV ėmė taikyti Venesuelai naujas finansines sankcijas ir kelionių apribojimus; kadangi Kanada ir Meksika taip pat ėmė taikyti sankcijas Venesuelos pareigūnams; kadangi 2018 m. sausio 22 d. ES patvirtino tikslines sankcijas Venesuelos vyriausybės aukšto lygio pareigūnams;

H.  kadangi, ėmus taikyti šias ES sankcijas, Venesuelos vyriausybė ėmėsi atsakomųjų veiksmų ir išsiuntė iš šalies Karakase dirbusį Ispanijos ambasadorių;

I.  kadangi humanitarinė padėtis toliau blogėja; kadangi iš Venesuelos pabėgo beveik 2 milijonai piliečių; kadangi priimančiosios šalys susiduria su didėjančiais sunkumais naujai atvykstantiems teikiant pagalbą ir paslaugas;

J.  kadangi, organizacijos „Caritas Venezuela“ duomenimis, dėl didelio mitybos nepakankamumo šalyje jau susidarė ekstremalioji humanitarinė situacija; kadangi 15 iš 100 vaikų itin blogai maitinami; kadangi vaistų trūkumas sudaro 91–95 proc.; kadangi Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) Venesuelą priskyrė prie labiausiai prie maliarijos masto Amerikoje prisidedančių šalių; kadangi vėl ima plisti difterija, o sergantieji ŽIV neturi jokios galimybės gauti vaistų;

1.  reiškia solidarumą ir visapusišką paramą Venesuelos žmonėms, kurie kenčia nuo sunkios humanitarinės krizės padarinių; ragina vyriausybę ir opoziciją nedelsiant susitarti dėl skubios humanitarinės pagalbos teikimo šaliai plano; ragina ES institucijas imtis visų įmanomų priemonių siekiant užtikrinti, jog šalyje būtų teikiama ES pagalba;

2.  dar kartą tvirtina, kad, neatsisakant ES sankcijų, priimtų suformavus nepripažįstamą Nacionalinę steigiamąją asamblėją, vienintelis būdas krizei įveikti yra dialogas ir derybos; reiškia paramą politiniam sprendimui, kurį galima pasiekti derybomis, nes tai vienintelis būdas užtikrinti tvarų stabilumą šalyje ir sudaryti galimybę jai įveikti įsisenėjusią krizę ir patenkinti gyventojų poreikius;

3.  teigiamai vertina Dominikos Respublikoje vykstantį dialogą ir visapusiškai remia tarpininkavimo veiksmus; ragina ES remti tarptautinį derybų procesą ir pabrėžia, jog yra pasirengęs svarstyti galimybę vykdyti parlamentinį tarpininkavimą siekiant sustiprinti jau daromas pastangas bendruose nuosekliuose ES veiksmuose;

4.  apgailestauja dėl vienašališko sprendimo surengti rinkimus pirmąjį 2018 m. ketvirtį; primena, kad svarbu Santo Dominge vykstančiose derybose susitarti dėl prezidento rinkimų datos ir sąlygų; pabrėžia, kad reikia užtikrinti laisvus, skaidrius ir patikimus rinkimus;

5.  tvirtina, kad politinių partijų dalyvavimui neturėtų būti kliudoma ar taikomos sąlygos; primena, kad, siekiant užtikrinti patikimą rinkimų procesą, turi būti laikomasi šių sąlygų: sutartas rinkimų tvarkaraštis, subalansuota Nacionalinės rinkimų tarybos sudėtis ir tarptautinių stebėtojų vykdoma proceso priežiūra; primena, kad yra pasirengęs siųsti į Venesuelą rinkimų stebėjimo misiją, jei to paprašys Venesuelos valdžios institucijos;

6.  reikalauja, kad Venesuelos vyriausybė nedelsiant normalizuotų savo diplomatinius santykius su Ispanija; primena, kad ES ir jos valstybės narės išreiškė solidarumą ir šį prieš vieną valstybę nukreiptą agresijos aktą laiko agresijos aktu prieš visą ES;

7.  pakartoja savo ankstesnius raginimus paleisti visus politinius kalinius, gerbti demokratiškai išrinktas institucijas, užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir svarbiausia palengvinti Venesuelos žmonių kančias;

8.  ragina Venesuelos vyriausybę užtikrinti, kad iš šalies pabėgę venesueliečiai turėtų galimybę naudotis savo socialinės apsaugos teisėmis, pvz., gauti pensijas;

9.  ragina ES padėti kaimyninėms šalims ir ypač Kolumbijai spręsti Venesuelos pabėgėlių problemą; dar kartą ragina valstybių narių vyriausybes itin didžiadvasiškai ir kuo skubiau tvarkyti Venesuelos piliečių prašymus dėl leidimo gyventi ES;

10.  pakartoja reikalavimą, kad į Venesuelą būtų kuo greičiau nusiųsta Europos Parlamento delegacija, kuri surengtų dialogą su visomis konflikte dalyvaujančiomis šalimis;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT), Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

(1)

OL C 285, 2017 8 29, p. 145.

(2)

OL C 294, 2016 8 12, p. 21.

(3)

OL C 316, 2016 8 30, p. 190.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0269.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0200.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0345.

(7)

OL L 166, 2018 6 22, p. 6.

Atnaujinta: 2018 m. vasario 7 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika