Procedure : 2018/2559(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0080/2018

Ingediende teksten :

B8-0080/2018

Debatten :

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 315kWORD 53k
5.2.2018
PE614.389v01-00
 
B8-0080/2018

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de situatie in Venezuela (2018/2559(RSP))


Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano namens de S&D-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Venezuela (2018/2559(RSP))  
B8‑0080/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

–  gezien het Inter-Amerikaans Democratisch Handvest, goedgekeurd op 11 september 2001,

–  gezien de grondwet van Venezuela, met name artikel 298,

–  gezien zijn eerdere resoluties over de situatie in Venezuela, met name die van 27 februari 2014 over de situatie in Venezuela(1), van 18 december 2014 over de vervolging van de democratische oppositie in Venezuela(2), van 12 maart 2015 over de situatie in Venezuela(3), van 8 juni 2016 over de situatie in Venezuela(4) en van 27 april 2017 over de situatie in Venezuela(5),

–  gezien de verklaring van 12 juli 2017 van de voorzitters van de Commissie buitenlandse zaken, de Mercosur-delegatie en de Parlementaire Vergadering van EuroLat, over de huidige situatie in Venezuela,

–  gezien zijn resolutie van 13 september 2017 over de politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika(6),

–  gezien de verklaring van 7 december 2017 van de hoge vertegenwoordiger namens de EU over het zich aansluiten van bepaalde derde landen bij de beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela,

–  gezien de conclusies van de Raad van 13 december 2017 over Venezuela,

–  gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2018/88 van de Raad van 22 januari 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 2017/2063 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela(7),

–  gezien de 4e verklaring van de Groep van Lima van 23 januari 2018,

–  gezien de verklaring van 26 januari 2018 van de hoge vertegenwoordiger namens de EU over de jongste ontwikkelingen in Venezuela,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC) van Venezuela op 23 januari 2018 heeft aangekondigd dat hij een besluit had goedgekeurd waarin de Nationale Kiesraad (CNE) gevraagd werd vóór 30 april 2018 presidentsverkiezingen te houden;

B.  overwegende dat het besluit van de ANC om te vragen om voor eind april 2018 verkiezingen te houden volgens mensenrechtenorganisaties in strijd is met artikel 298 van de Venezolaanse grondwet, waarin duidelijk het volgende staat: "De wet waarbij verkiezingsprocessen geregeld worden mag op geen enkele wijze worden gewijzigd in de periode tussen de dag van de verkiezingen en de zes maanden die daaraan onmiddellijk voorafgaan.";

C.  overwegende dat de Groep van Lima op 23 januari 2018 een verklaring heeft afgegeven waarin het unilaterale besluit om in het eerste kwartaal van 2018 verkiezingen uit te schrijven, wordt verworpen; overwegende dat de EU de ANC niet heeft erkend;

D.  overwegende dat het Hooggerechtshof van Venezuela de grootste coalitie van oppositiepartijen (Mesa de la Unidad Democrática - MUD) heeft verboden iemand kandidaat te stellen bij de komende verkiezingen; overwegende dat Leopoldo López en Henrique Capriles zich niet kandidaat mogen stellen; overwegende dat de MUD in 2017 de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement heeft gewonnen;

E.  overwegende dat de datum en het proces ter voorbereiding van de verkiezingen twee van de voornaamste thema's waren bij de besprekingen tussen de regering en de oppositie in Santo Domingo; overwegende dat alle belangrijke politieke besluiten, zoals het besluit om vervroegde verkiezingen te houden, moeten worden genomen binnen het kader van een nationale dialoog; overwegende dat de voorwaarden voor deelname aan die verkiezingen gelijk, eerlijk en transparant moeten zijn, en dat het verkiezingsproces onder toezicht moet staan van een evenwichtige CNE en voldoende waarborgen moet bieden voor alle deelnemers, zoals onder meer de aanwezigheid van onafhankelijke internationale waarnemers;

F.  overwegende dat de Venezolaanse regering en delen van de oppositie sinds december 2017 besprekingen voeren in de Dominicaanse Republiek, in aanwezigheid van hooggeplaatste internationale waarnemers en de president van de Dominicaanse Republiek, om een oplossing te vinden voor de politieke crisis in Venezuela; overwegende dat er momenteel op dezelfde plaats een nieuwe gespreksronde gaande is;

G.  overwegende dat de Mercosur op 5 augustus 2017 zijn democratieclausule heeft toegepast op Venezuela en het lidmaatschap van dat land heeft opgeschort; overwegende dat de Verenigde Staten naar aanleiding van de verkiezingen voor de ANC nieuwe financiële sancties en reisbeperkingen heeft opgelegd aan Venezuela; overwegende dat ook Canada en Mexico sancties hebben opgelegd aan Venezolaanse functionarissen; overwegende dat de EU op 22 januari 2018 gerichte sancties tegen zeven hoge functionarissen van de regering van Venezuela heeft vastgesteld;

H.  overwegende dat de Venezolaanse regering als represaille voor deze EU-sancties de Spaanse ambassadeur heeft uitgewezen naar Caracas;

I.  overwegende dat de humanitaire situatie steeds slechter wordt; overwegende dat bijna twee miljoen Venezolanen het land zijn ontvlucht; overwegende dat het verlenen van bijstand en diensten aan nieuw aangekomenen een steeds grotere belasting vormt voor de gastlanden;

J.  overwegende dat acute ondervoeding in het land volgens Caritas Venezuela thans een humanitaire noodsituatie vormt; overwegende dat 15 van de 100 kinderen ernstig ondervoed zijn; overwegende dat het tekort aan geneesmiddelen op 91 à 95 % wordt geschat; overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Venezuela geclassificeerd heeft als het land dat het meest bijdraagt aan het malariaprobleem in Amerika; overwegende dat zich opnieuw difterie voordoet en dat hiv-patiënten geen toegang hebben tot enige vorm van medicatie;

1.  geeft uiting aan zijn volledige solidariteit met en steun aan het volk van Venezuela, dat zucht onder de gevolgen van een ernstige humanitaire crisis; verzoekt zowel de regering als de oppositie onmiddellijk een akkoord te sluiten over een plan voor toegang tot humanitaire hulp voor het land; verzoekt de EU-instellingen al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat EU-steun ter plaatse wordt verstrekt;

2.  herhaalt dat de enige uitweg uit de crisis bestaat in dialoog en onderhandelingen, onverminderd de sancties die de EU naar aanleiding van de oprichting van de niet-erkende ANC heeft ingesteld; spreekt zijn steun uit voor een via onderhandelingen verkregen politieke oplossing, de enige manier om tot duurzame stabiliteit in het land te komen en het in staat te stellen het hoofd te bieden aan de diepgewortelde crisis en de dringende behoeften van de bevolking;

3.  is ingenomen met de dialoog die momenteel plaatsvindt in de Dominicaanse Republiek en staat volledig achter de bemiddelingspogingen; verzoekt de EU het internationale onderhandelingsproces te ondersteunen en verklaart nadrukkelijk dat het bereid is te overwegen om parlementaire bemiddelingsondersteuning te verlenen ter versterking van de bestaande inspanningen in het kader van een coherente alomvattende EU-aanpak;

4.  betreurt het unilaterale besluit om verkiezingen uit te schrijven in het eerste kwartaal van 2018; herinnert eraan dat het belangrijk is om bij de lopende onderhandelingen in Santo Domingo overeenstemming te bereiken over een datum en de voorwaarden voor de presidentsverkiezingen; benadrukt dat vrije, transparante en geloofwaardige verkiezingen gewaarborgd moeten worden;

5.  hamert erop dat de deelname van politieke partijen niet belemmerd of aan voorwaarden gebonden mag worden; herinnert eraan dat voor een geloofwaardig verkiezingsproces moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: een overeengekomen tijdschema, een evenwichtige samenstelling van de CNE en toezicht op het proces door internationale waarnemers; verklaart nogmaals bereid te zijn een verkiezingswaarnemingsmissie naar Venezuela te sturen als de Venezolaanse autoriteiten daarom vragen;

6.  verzoekt de Venezolaanse regering de diplomatieke betrekkingen met Spanje onmiddellijk te normaliseren; herinnert eraan dat de EU en haar lidstaten zich solidair hebben verklaard en deze daad van agressie tegen één lidstaat als agressie tegen de gehele EU beschouwen;

7.  herhaalt zijn verzoek om vrijlating van alle politieke gevangenen, eerbiediging van democratisch gekozen lichamen, naleving van de mensenrechten en vooral ook verlichting van het lijden van het Venezolaanse volk;

8.  verzoekt de Venezolaanse regering ervoor te zorgen dat Venezolanen die het land ontvlucht zijn toegang hebben tot hun socialezekerheidsrechten, zoals pensioenen;

9.  verzoekt de EU de buurlanden en met name Colombia te helpen bij het oplossen van de situatie van de Venezolaanse vluchtelingen; verzoekt de regeringen van de lidstaten de aanvragen van Venezolaanse burgers voor verblijfsvergunningen in de EU zo genereus en snel mogelijk te behandelen;

10.  herhaalt zijn verzoek om zo spoedig mogelijk een delegatie van het Parlement naar Venezuela te sturen en in dialoog te treden met alle bij het conflict betrokken partijen;

11.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regering en het parlement van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse staten.

(1)

PB C 285 van 29.8.2017, blz. 145.

(2)

PB C 294 van 12.8.2016, blz. 21.

(3)

PB C 316 van 30.8.2016, blz. 190.

(4)

Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0269.

(5)

Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0200.

(6)

Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0345.

(7)

PB L 016I van 22.1.2018, blz. 6.

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2018Juridische mededeling - Privacybeleid