Postup : 2018/2559(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0080/2018

Predkladané texty :

B8-0080/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 323kWORD 53k
5.2.2018
PE614.389v01-00
 
B8-0080/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2018/2559(RSP))


Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2018/2559(RSP))  
B8‑0080/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medziamerickú demokratickú chartu prijatú 11. septembra 2001,

–  so zreteľom na ústavu Venezuely, najmä na jej článok 298,

–  so zreteľom na svoje viaceré predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2), z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele(3), z 8. júna 2016 o situácii vo Venezuele(4) a z 27. apríla 2017 o situácii vo Venezuele(5),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedov Výboru pre zahraničné veci, Delegácie Mercosuru a Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia o súčasnej situácii vo Venezuele z 12. júla 2017,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2017 o politických vzťahoch EÚ s Latinskou Amerikou(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene EÚ o pripojení sa určitých tretích krajín v súvislosti s reštriktívnymi opatreniami s ohľadom na situáciu vo Venezuele zo 7. decembra 2017,

–  so zreteľom na závery Rady z 13. decembra 2017 o Venezuele,

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/88 z 22. januára 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/2063 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu vo Venezuele(7),

–  so zreteľom na štvrté vyhlásenie skupiny z Limy z 23. januára 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene EÚ o najnovšom vývoji vo Venezuele z 26. januára 2018,

 

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže národné ústavodarné zhromaždenie Venezuely 23. januára 2018 oznámilo, že schválilo dekrét, v ktorom žiada národnú volebnú radu o uskutočnenie prezidentských volieb pred 30. aprílom 2018;

B.  keďže podľa organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv dekrét národného ústavodarného zhromaždenia, v ktorom sa požaduje konanie volieb do konca apríla 2018, porušuje článok 298 venezuelskej ústavy, v ktorom sa jasne uvádza: právny poriadok, ktorým sa upravuje volebný proces, sa nesmie žiadnym spôsobom meniť v období medzi dňom volieb a šesť mesiacov bezprostredne pred ním;

C.  keďže 23. januára 2018 skupina z Limy vydala vyhlásenie o odmietnutí jednostranného rozhodnutia konať voľby v prvom štvrťroku 2018; keďže EÚ neuznáva národné ústavodarné zhromaždenie;

D.  keďže Najvyšší súd Venezuely zakázal hlavnej opozičnej koalícii nazývanej Okrúhly stôl demokratickej jednoty (MUD), aby predstavila kandidáta pre nadchádzajúce voľby; keďže Leopoldo López a Henrique Capriles majú zákaz uchádzať sa o kreslo; keďže MUD získala v roku 2017 Sacharovovu cenu Európskeho parlamentu za slobodu myslenia;

E.  keďže dátumu a postup vedúci k voľbám boli dve z hlavných tém rokovaní v Santo Domingo medzi vládou a opozíciou; keďže všetky hlavné politické rozhodnutia, ako napríklad rozhodnutie požadovať predčasné voľby, by sa mali prijímať v rámci národného dialógu; keďže účasť na týchto voľbách by mala prebiehať za rovnakých, spravodlivých a transparentných podmienok, a to pod dohľadom vyváženej národnej volebnej rady a s dostatočnými zárukami pre všetkých účastníkov, a to vrátane prítomnosti nezávislých medzinárodných pozorovateľov;

F.  keďže od decembra 2017 venezuelská vláda a časť opozície viedli rozhovory v Dominikánskej republike za účasti vysokopostavených medzinárodných pozorovateľov a prezidenta Dominikánskej republiky s cieľom nájsť riešenie politickej krízy v krajine; keďže v súčasnosti na rovnakom mieste prebieha nové kolo rozhovorov;

G.  keďže 5. augusta 2017, Mercosur uplatnil svoju doložku o demokracii a pozastavil členstvo Venezuely v zoskupení; keďže po voľbách do národného ústavodarného zhromaždenia Spojené štáty americké zaviedli nové cestovné obmedzenia a finančné sankcie voči Venezuele; keďže Kanada a Mexiko tiež uložili sankcie voči venezuelským predstaviteľom; keďže 22. januára 2018 EÚ prijala cielené sankcie voči siedmim vysokým predstaviteľom vlády Venezuely;

H.  keďže po uvalení týchto sankcií EÚ venezuelská vláda odpovedala vyhostením španielskeho veľvyslanca v Caracase;

I.  keďže humanitárna situácia sa naďalej zhoršuje; keďže takmer 2 miliónov Venezuelčanov utiekli z krajiny; keďže hostiteľské krajiny sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci a služieb pre nových prichádzajúcich;

J.  keďže podľa organizácie Caritas Venezuela akútna podvýživa v krajine v súčasnosti predstavuje núdzovú humanitárnu situáciu; keďže 15 zo 100 detí je silne podvyživených; keďže nedostatok liekov sa odhaduje v rozmedzí od 91 do 95 %; keďže Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nedávno označila Venezuelu za najväčšieho prispievateľa k výskytu malárie v Severnej a Južnej Amerike; keďže sa opäť objavuje záškrt a pacienti s vírusom HIV nemajú prístup k žiadnym liekom;

1.  vyjadruje svoju solidaritu a plnú podporu obyvateľom Venezuely, ktorí trpia v dôsledku vplyvov vážnej humanitárnej krízy; vyzýva vládu a opozíciu, aby bezodkladne odsúhlasili plán prístupu v súvislosti s núdzovou humanitárnou situáciou v krajine; vyzýva inštitúcie EÚ, aby urobili všetko, čo je v ich silách, aby sa zabezpečilo poskytovanie pomoci EÚ priamo na mieste;

2.  bez toho, aby boli dotknuté sankcie EÚ prijaté v dôsledku vytvorenia neuznávaného národného ústavodarného zhromaždenia opakuje, že jedinou cestou z krízy je dialóg a rokovanie; vyjadruje svoju podporu pre politické riešenie dosiahnuté prostredníctvom rokovaní ako jediný spôsob, ako krajine priniesť udržateľnú stabilitu a vyriešiť hlboko zakorenené krízu a naliehavé potreby obyvateľstva;

3.  víta prebiehajúci dialóg v Dominikánskej republike a v plnej miere podporuje sprostredkovateľské úsilie; vyzýva EÚ, aby podporovala proces medzinárodných rokovaní a zdôrazňuje, že je pripravený zvážiť poskytnutie parlamentnej podpory mediácie s cieľom posilniť existujúce úsilie ako súčasť komplexného celkového prístupu EÚ;

4.  vyjadruje poľutovanie nad jednostranným rozhodnutím vyzvať na konanie volieb v prvom štvrťroku 2018; pripomína, že je dôležité dohodnúť sa v kontexte súčasných rokovaní v Santo Domingu na dátume a podmienkach pre prezidentské voľby; zdôrazňuje, že treba zaručiť slobodné, transparentné a dôveryhodné voľby;

5.  trvá na tom, že účasti politických strán by sa nemali klásť žiadne prekážky ani podmienky; pripomína, že na zabezpečenie dôveryhodného volebného procesu musia byť splnené tieto podmienky: dohodnutý volebný harmonogram, vyvážené zloženie národnej volebnej rady a dohľad nad procesom zo strany medzinárodných pozorovateľov; pripomína, že je pripravená vyslať volebnú pozorovateľskú misiu do Venezuely, ak o to požiadajú venezuelské orgány;

6.  žiada, aby venezuelská vláda okamžite obnovila normálny stav v diplomatických vzťahoch so Španielskom; pripomína, že EÚ a jej členské štáty vyjadrili svoju solidaritu a považujú tento akt agresie voči jednému štátu za akt agresie voči EÚ ako celku;

7.  opakuje svoje predchádzajúce výzvy na oslobodenie všetkých politických väzňov, rešpekt voči demokraticky zvoleným orgánom, dodržiavanie ľudských práv, a najmä zmiernenie utrpenia Venezuelčanov;

8.  vyzýva venezuelskú vládu, aby zabezpečila prístup tých Venezuelčanov, ktorí utiekli z krajiny, ich právam sociálneho zabezpečenia, ako sú dôchodky;

9.  vyzýva EÚ na pomoc susedným krajinám a predovšetkým Kolumbii s cieľom riešiť situáciu utečencov z Venezuely; opätovne vyzýva vlády členských štátov, aby žiadosti o pobyt v EÚ zo strany občanov Venezuely spracúvali čo najveľkorysejšie a čo najrýchlejšie;

10.  opakuje svoju požiadavku, aby Európsky parlament vyslal delegáciu do Venezuely, ktorá by čo najskôr začala dialóg so všetkými stranami zapojenými do konfliktu;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1)

Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

Ú. v. EÚ C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0269.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0200.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0345.

(7)

Ú. v. EÚ L 16I, 22.1.2018, s. 6.

Posledná úprava: 7. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia