Päätöslauselmaesitys - B8-0083/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0083/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan tilanteesta

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Menettely : 2018/2559(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0083/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0083/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0083/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

(2018/2559(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 26. tammikuuta 2018 EU:n puolesta antaman julkilausuman Venezuelan viimeaikaisista tapahtumista,

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Venezuelasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että joulukuun 2017 jälkeen Venezuelan hallitus ja osa oppositiota ovat käyneet vuoropuhelua Dominikaanisessa tasavallassa useiden korkeiden kansainvälisten tarkkailijoiden ja Dominikaanisen tasavallan presidentin läsnä ollessa tarkoituksena löytää ratkaisu Venezuelan poliittiseen kriisiin;

B.  toteaa, että uusi neuvottelukierros on tällä hetkellä käynnissä samassa paikassa;

C.  toteaa, että osa oppositiota edustavasta demokraattisen yhtenäisyyden järjestöstä (MUD) ei ota osaa tähän vuoropuheluun;

D.  toteaa, että kaikki tärkeät poliittiset päätökset, kuten päätös ennenaikaisten vaalien järjestämisestä, olisi tehtävä kansallisen vuoropuhelun puitteissa;

E.  toteaa, että vaaleihin osallistumisen olisi tapahduttava yhtäläisin, oikeudenmukaisin ja avoimin ehdoin kokoonpanoltaan tasapainoisen kansallisen vaalineuvoston valvonnassa ja kaikille osallistujille olisi annettava riittävät takeet ja vaaleissa olisi oltava läsnä myös riippumattomia kansainvälisiä vaalitarkkailijoita;

F.  toteaa, että yleisesti pelätään sitä, että pysyvä molemminpuolinen vastakkainasettelu estää maata saavuttamasta demokraattisesti legitiimiä vakauttavaa ratkaisua;

1.  on vakuuttunut siitä, että Venezuelan tulevaisuus on Venezuelan kansan käsissä ja että ratkaisu moniin nykyisiin kriiseihin voidaan löytää ja poliittinen vakaus saavuttaa ainoastaan rauhanomaisten neuvottelujen avulla;

2.  suhtautuu myönteisesti parhaillaan Dominikaanisessa tasavallassa presidentti Danilo Medinan ja Espanjan entisen pääministerin José Luis Rodríguez Zapateron johdolla käytävään vuoropuheluun; tukee täysin tähänastisia välitystoimia, joihin ovat osallistuneet Chile, Nicaragua, Bolivia sekä Saint Vincent ja Grenadiinit ja jotka jatkuvat Caracasissa 5. helmikuuta 2018 alkavalla viikolla, ja ilmaisee toiveenaan, että kaikki kansalliset ja kansainväliset toimijat tukevat tätä prosessia;

3.  pitää kauhistuttavana parlamentin vuoden 2017 Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon saajan ja kansalliskokouksen puhemiehen Julio Borgesin ehdotusta, että asevoimat auttaisivat kaatamaan hallituksen, ja muistuttaa, että Saharov-palkinto annetaan yksinomaan demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta käytävän rauhanomaisen kamppailun perusteella;

4.  kehottaa kaikkia maan sisäisiä ja ulkopuolisia toimijoita malttiin ja kärsivällisyyteen ja vaatii niitä pidättymään kaikesta väkivallasta tai siihen yllyttämisestä, saati sitten sotilaallisesta väliintulosta, joka edelleen horjuttaisi maata ja viime kädessä romahduttaisi sen;

5.  kehottaa jälleen kerran edistämään ja käymään aidosti kestävää kansallista vuoropuhelua kaikin rauhanomaisin keinoin, myös ottamalla siihen mukaan kaikki asianomaiset tahot, jotta Venezuelan eturistiriitoihin voidaan löytää yhteisymmärrykseen perustuva ratkaisu ja jotta eri vallankäyttäjien mahdolliset ristiriidat voidaan ratkaista luottamuksellisessa hengessä;

6.  suosittaa painokkaasti, että tähän poliittiseen vuoropuheluun sisällytetään kansallinen sopimus talouspolitiikasta tilanteen vakauttamiseksi;

7.  kehottaa Venezuelan ulkopuolisia poliittisia toimijoita pidättymään maan tilanteen hyödyntämisestä kansallisiin poliittisiin tarkoituksiin;

8.  katsoo, että Venezuelan poliittinen ja sosiaalinen vakaus on ratkaiseva tekijä koko alueen rauhan turvaamisen kannalta;

9.  tukee varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin pyrkimyksiä varmistaa poliittinen vakaus ja kehotusta noudattaa perustuslakia täysimääräisesti, samalla kun pyritään löytämään ratkaisuja, joiden avulla voidaan vastata väestön pakottaviin tarpeisiin;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venezuelan hallitukselle ja viranomaisille sekä Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö