Procedure : 2018/2559(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0083/2018

Ingediende teksten :

B8-0083/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/02/2018 - 12.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 248kWORD 50k
5.2.2018
PE614.392v01-00
 
B8-0083/2018

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over Venezuela (2018/2559(RSP))


Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras, Igor Šoltes namens de Verts/ALE-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over Venezuela (2018/2559(RSP))  
B8‑0083/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien de verklaring d.d. 26 januari 2018 van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid namens de EU over de jongste ontwikkelingen in Venezuela,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Venezuela,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Venezolaanse regering en delen van de oppositie sinds december 2017 besprekingen voeren in de Dominicaanse Republiek, in aanwezigheid van hooggeplaatste internationale waarnemers en de president van de Dominicaanse Republiek, om een oplossing te vinden voor de politieke crisis in Venezuela;

B.  overwegende dat er momenteel op dezelfde plaats een nieuwe gespreksronde gaande is;

C.  overwegende dat enkele vertegenwoordigers van de oppositiecoalitie Mesa de la Unidad Democrática (MUD) niet aan deze gespreksronde deelnemen;

D.  overwegende dat alle belangrijke politieke besluiten, zoals het besluit om vervroegde verkiezingen te houden, moeten worden genomen binnen het kader van een nationale dialoog;

E.  overwegende dat de voorwaarden voor deelname aan die verkiezingen gelijk, eerlijk en transparant moeten zijn, en dat het verkiezingsproces onder toezicht moet staan van een evenwichtige nationale kiesraad (CNE) en voldoende waarborgen moet bieden voor alle deelnemers, zoals de aanwezigheid van onafhankelijke internationale waarnemers;

F.  overwegende dat op grote schaal gevreesd wordt dat de voortdurende confrontaties tussen beide kampen een belemmering vormen voor een stabiele oplossing waarvoor democratische steun bestaat in het hele land;

1.  is ervan overtuigd dat de toekomst van Venezuela in handen van het Venezolaanse volk ligt en dat alleen vreedzame onderhandelingen kunnen leiden tot een oplossing voor de huidige meervoudige crises en tot politieke stabiliteit;

2.  is ingenomen met de lopende dialoog in de Dominicaanse Republiek onder leiding van president Danilo Medina en de voormalige Spaanse premier José Luis Rodríguez Zapatero; staat volledig achter alle bemiddelingspogingen die tot dusverre zijn gedaan, waarbij Chili, Nicaragua, Bolivia en Saint Vincent en de Grenadines als waarnemer zijn opgetreden, en die in de week van 5 februari 2018 in Caracas zullen worden vervolgd, en spreekt de hoop uit dat alle nationale en internationale actoren dit proces zullen ondersteunen;

3.  is ontzet over het feit dat Julio Borges, winnaar van de Sacharovprijs van het Parlement van 2017, heeft gesuggereerd dat het leger zou moeten helpen met het omverwerpen van de regering, en herinnert eraan dat de Sacharovprijs uitsluitend wordt uitgereikt aan organisaties of personen die zich op vreedzame wijze inzetten voor democratie en mensenrechten;

4.  verzoekt alle actoren in binnen- en buitenland voorzichtigheid en geduld te blijven betrachten en zich te onthouden van geweld en niet op te roepen tot geweld of zelfs militair ingrijpen, omdat dat leidt tot verdere destabilisering en uiteindelijk tot volledige ontregeling van het land;

5.  dringt er nogmaals op aan alle vreedzame middelen in te zetten voor de bevordering en blijvende totstandbrenging van een nationale dialoog, onder meer door alle relevante krachten bijeen te brengen, teneinde een op consensus gebaseerde oplossing te vinden voor de tegenstrijdige belangen in Venezuela en alle geschillen tussen de diverse pijlers van de openbare macht in onderling vertrouwen te beslechten;

6.  pleit er met klem voor om in het kader van deze dialoog ook te spreken over een nationale overeenkomst inzake economisch beleid om de situatie te stabiliseren;

7.  roept politieke actoren buiten Venezuela op om geen misbruik te maken van de situatie in Venezuela om nationale politieke redenen;

8.  is van mening dat de politieke en maatschappelijke stabiliteit in Venezuela doorslaggevend is voor het waarborgen van vrede in de gehele regio;

9.  steunt de inspanningen van Federica Mogherini (VV/HV) om politieke stabiliteit te realiseren, waarbij zij aandringt op eerbiediging van de grondwet bij het zoeken naar oplossingen om de dringende behoeften van de bevolking te lenigen;

10.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de parlementen en regeringen van de lidstaten, de regering en autoriteiten van Venezuela, en de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering.

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2018Juridische mededeling - Privacybeleid