Projekt rezolucji - B8-0083/2018Projekt rezolucji
B8-0083/2018

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Wenezueli

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE

Procedura : 2018/2559(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0083/2018
Teksty złożone :
B8-0083/2018
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0083/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Wenezueli

(2018/2559(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie ostatnich wydarzeń w Wenezueli, złożone w dniu 26 stycznia 2018 r. w imieniu UE,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Wenezueli,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w celu znalezienia rozwiązania kryzysu politycznego w Wenezueli od grudnia 2017 r. rząd Wenezueli oraz część opozycji prowadzą w Republice Dominikańskiej dialog w obecności wysokiej rangi obserwatorów międzynarodowych oraz prezydenta Dominikany;

B.  mając na uwadze, że w tym samym miejscu toczy się obecnie nowa runda negocjacji;

C.  mając na uwadze, że w tym dialogu nie uczestniczą pewne frakcje opozycji skupionej w Koalicji na rzecz Jedności Demokratycznej (MUD);

D.  mając na uwadze, że wszystkie znaczące decyzje polityczne, takie jak decyzja o przeprowadzeniu wyborów przedterminowych, powinny być podejmowane w ramach dialogu narodowego;

E.  mając na uwadze, że udział w tych wyborach powinien mieć miejsce na równych, sprawiedliwych i przejrzystych warunkach, wybory nadzorować powinna zrównoważona Krajowa Rada Wyborcza (CNE), wszystkim uczestnikom należy zapewnić wystarczające gwarancje, a przy wyborach obecni być powinni niezależni obserwatorzy międzynarodowi;

F.  mając na uwadze, że powszechna jest obawa, iż dynamika stałej konfrontacji dwóch stron przeszkodzi w przyjęciu sprzyjającego stabilizacji rozwiązania, które uzyskałoby demokratyczną legitymację w tym kraju;

1.  jest przekonany, że przyszłość Wenezueli spoczywa w rękach narodu tego kraju, oraz że tylko w drodze pokojowych negocjacji można będzie znaleźć rozwiązanie aktualnych licznych kryzysów, a także osiągnąć stabilność polityczną;

2.  z zadowoleniem przyjmuje trwający dialog w Republice Dominikańskiej, zorganizowany przez prezydenta Danila Medinę i byłego premiera Hiszpanii José Luisa Rodrígueza Zapatero; w pełni popiera podjęte dotąd starania zmierzające w kierunku mediacji, wspierane przez Chile, Nikaraguę, Boliwię oraz Saint Vincent i Grenadyny i kontynuowane w Caracas w tygodniu rozpoczynającym się w dniu 5 lutego 2018 r., oraz wyraża nadzieję, że podmioty krajowe i międzynarodowe udzielą wsparcia temu procesowi;

3.  jest zbulwersowany sugestią Julia Borgesa, laureata przyznanej przez Parlament w 2017 r. Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli oraz przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, że wojsko może pomóc w obaleniu rządu, oraz przypomina, że Nagroda im. Sacharowa przyznawana jest wyłącznie na podstawie pokojowego dążenia do demokracji i przestrzegania praw człowieka;

4.  wzywa wszystkie podmioty w kraju i za granicą do zachowania rozwagi i wykazania się cierpliwością, a także do powstrzymania się od wszelkich aktów przemocy i od nawoływania do niej, a tym bardziej od interwencji wojskowej, gdyż doprowadziłoby to do dalszej destabilizacji i ostatecznie do zapaści w kraju;

5.  apeluje po raz kolejny o promowanie i ustanowienie prawdziwie trwałego dialogu narodowego przy wykorzystaniu wszelkich pokojowych środków, w tym również poprzez zaangażowanie wszystkich zainteresowanych sił, aby za obopólną zgodą doprowadzić do rozwiązania kwestii sprzecznych interesów w Wenezueli oraz rozstrzygnąć w duchu zaufania wszelkie spory między różnymi filarami władzy publicznej;

6.  zdecydowanie zaleca, by do tego dialogu politycznego włączyć porozumienie narodowe w sprawie polityki gospodarczej z myślą o ustabilizowaniu sytuacji;

7.  apeluje do podmiotów politycznych poza granicami Wenezueli o niewykorzystywanie sytuacji w tym kraju dla własnych narodowych celów politycznych;

8.  jest zdania, że polityczna i społeczna stabilność Wenezueli to czynnik decydujący o zagwarantowaniu pokoju w całym regionie;

9.  wspiera wysiłki Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel Federiki Mogherini podejmowane w celu zapewnienia stabilności politycznej, nawołujące do pełnego poszanowania konstytucji, a jednocześnie zmierzające do znalezienia rozwiązań, które umożliwiłyby spełnienie naglących potrzeb ludności;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji Europejskiej, Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i władzom Wenezueli oraz Europejsko‑Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu.

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności