Förslag till resolution - B8-0083/2018Förslag till resolution
B8-0083/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Venezuela

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen

Förfarande : 2018/2559(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0083/2018
Ingivna texter :
B8-0083/2018
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0083/2018

Europaparlamentets resolution om Venezuela

(2018/2559(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandet av den 26 januari 2018 av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik på EU:s vägnar om den senaste utvecklingen i Venezuela,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sedan december 2017 har den venezuelanska regeringen och delar av oppositionen fört en dialog i Dominikanska republiken i närvaro av högt uppsatta internationella observatörer samt Dominikanska republikens president, i syfte att finna en lösning på den politiska krisen i Venezuela.

B.  En ny samtalsrunda hålls för närvarande på samma plats.

C.  Vissa delar av oppositionen, dvs. grupperingen Demokratisk enhet (MUD), deltar inte i denna dialog.

D.  Alla viktiga politiska beslut, exempelvis beslutet att utlysa extraval, bör fattas inom ramen för en nationell dialog.

E.  Deltagande i detta val bör ske på lika, rättvisa och öppna villkor, under översyn av det nationella valrådet (CNE), som måste ha en balanserad sammansättning, och tillräckliga garantier måste säkerställas för alla deltagare, inbegripet närvaron av oberoende internationella observatörer.

F.  Det finns en allmänt utbredd farhåga att en situation med ständig konfrontation på båda sidor hindrar antagandet av en stabiliserande lösning som landet kan godta som en legitim demokratisk lösning.

1.  Europaparlamentet är övertygat om att Venezuelas framtid ligger i det venezuelanska folkets händer, och att en lösning på den pågående mångfacetterade krisen och uppnåendet av politisk stabilitet endast kan åstadkommas genom fredliga förhandlingar.

2.  Europaparlamentet välkomnar den dialog som pågår i Dominikanska republiken med president Danilo Medina och Spaniens före detta premiärminister José Luis Rodríguez Zapatero som värdar. Parlamentet stöder helt och fullt de medlingsinsatser som gjorts hittills, tillsammans med Chile, Nicaragua, Bolivia och Saint Vincent och Grenadinerna, och som fortsätter i Caracas under veckan som börjar den 5 februari 2018, och uttrycker sin förhoppning om att alla nationella och internationella aktörer stöder denna process.

3.  Europaparlamentet är bestört över förslaget från Julio Borges, vinnare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet 2017 och talman i nationalförsamlingen, att militären ska bidra till att störta regeringen, och påminner om att Sacharovpriset endast ges på grundval av fredlig kamp för demokrati och mänskliga rättigheter.

4.  Europaparlamentet uppmanar alla aktörer både inom och utanför landet till fortsatt försiktighet och tålamod och till avståndstagande från alla våldsdåd eller uppmaningar till våld, för att inte tala om militära insatser, som skulle göra landet ännu mindre stabilt och slutligen störta det i kaos.

5.  Europaparlamentet begär återigen med kraft att en verkligt varaktig nationell dialog ska främjas och inrättas med alla fredliga medel och inrättas, också genom att alla relevanta krafter får medverka, för att man ska nå fram till en samförståndslösning på intressekonflikterna i Venezuela och för att tvisterna mellan den offentliga maktens olika grenar ska kunna lösas i en anda av förtroende.

6.  Europaparlamentet rekommenderar kraftfullt att denna politiska dialog ska omfatta en nationell överenskommelse om en ekonomisk politik för att stabilisera situationen.

7.  Europaparlamentet uppmanar politiska aktörer utanför Venezuela att inte utnyttja situationen i landet för nationella politiska ändamål.

8.  Europaparlamentet anser att politisk och social stabilitet i Venezuela är avgörande för att man ska kunna slå vakt om freden i hela regionen.

9.  Europaparlamentet stöder de insatser som gjorts av vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, för att garantera politisk stabilitet, med krav på fullständig respekt för konstitutionen, samtidigt som man försöker finna lösningar för att hantera befolkningens akuta behov.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Venezuelas regering och myndigheter och Parlamentariska församlingen EU–Latinamerika.

Senaste uppdatering: 7 februari 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy