Päätöslauselmaesitys - B8-0084/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0084/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta

5.2.2018 - (2018/2527(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0082/2018

Menettely : 2018/2527(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0084/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0084/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0084/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta

(2018/2527(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa, erityisesti EU:n ja Turkin välisistä suhteista 24. marraskuuta 2016 antamansa päätöslauselman[1], toimittajien tilanteesta Turkissa 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman[2] ja Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta 14. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman[3],

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin ja komission jäsenen Johannes Hahnin yhteiset julkilausumat, erityisesti 2. helmikuuta 2018 annetun julkilausuman Amnesty Internationalin Turkin johtajan Taner Kılıҫin vapauttamista koskevan tuomioistuimen päätöksen kumoamisesta ja Turkin lääkäreiden yhdistyksen täytäntöönpanokomitean jäsenten pidättämisestä ja 13. maaliskuuta 2017 annetun julkilausuman Venetsian komission lausunnosta, joka koski Turkin perustuslain muuttamista ja viimeaikaisia tapahtumia,

–  ottaa huomioon Turkkia koskevan seitsemännen vuotuisen kertomuksen, jonka komissio julkaisi 6. syyskuuta 2017,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston 10. maaliskuuta 2017 antaman raportin ihmisoikeustilanteesta Kaakkois-Turkissa,

–  ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 hyväksytyn Turkkia koskevan EU:n neuvottelukehyksen,

–  ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Turkista,

–  ottaa huomioon liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perustamisesta 11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 231/2014[4],

–  ottaa huomioon ilmaisunvapautta koskevan oikeuden, joka on vahvistettu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, joiden sopimusvaltio Turkki on,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun muistiot,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 26. heinäkuuta 2016 antaman lausunnon poikkeustilan aikana toteutetuista toimista Turkissa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon heinäkuussa 2016 tapahtuneen epäonnistuneen vallankaappausyrityksen ja sitä seuranneen poikkeustilajulistuksen, jossa kiellettiin julkiset kokoontumiset ja annettiin presidentille valta antaa poikkeustilasäädöksiä, ja katsoo, että niiden jälkeen demokratia ja oikeusvaltioperiaate Turkissa ovat heikentyneet merkittävästi;

B.  ottaa huomioon, että kaikki, joiden epäillään kuuluvan nk. Hizmet/Gülen-liikkeeseen (virkamiehet ja sotilashenkilöstö, tutkijat ja opettajat, yritysmaailman edustajat ja tavalliset kansalaiset) tai joiden epäillään tukevan kurdiliikkeitä sekä nykyistä hallitusta kritisoivien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kannattajat ja aktivistit (journalistit, asianajajat, tutkijat, kirjailijat, taiteilijat ja kansalaisjärjestöjen edustajat) joutuvat yhä poliisin ahdistelun ja oikeudellisen ajojahdin, mielivaltaisten pidätysten, matkustuskieltojen ja monien muiden rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi;

C.  ottaa huomioon, että vuodesta 2016 lähtien yli kuusi miljoonaa kansalaista on joutunut esitutkinnan tai poliisitutkinnan kohteeksi yksinomaan epäilyksen perusteella ja usein sosiaalisessa mediassa esitettyjen kommenttien tai julkaistujen kirjoitusten vuoksi; ottaa huomioon, että yli 107 000 henkilöä on menettänyt työpaikkansa ilman oikeudenmukaista menettelyä ja että vuosi sitten perustettu seitsemästä jäsenestä koostuva muutoksenhakulautakunta on käsitellyt alle sata tapausta ja hylännyt niistä lähes kaikki;

D.  ottaa huomioon, että Istanbulin rikostuomioistuimet päättivät 12. tammikuuta 2018 pitää kaksi journalistia, Mehmet Altanin ja Şahin Alpayn, edelleen vangittuina, vaikka perustuslakituomioistuin oli muutamaa tuntia aikaisemmin päättänyt heidän vapauttamisestaan siksi, että heidän oikeuksiaan oli loukattu tutkintavankeuden aikana, mikä on osoitus siitä, että Turkin oikeuslaitoksen riippumattomuus on vaarantunut;

E.  ottaa huomioon, että Turkki on määrännyt kriittisinä pidetyt verkkosivustot suljettaviksi tai lakkautettaviksi; ottaa huomioon, että kymmeniä tiedotusvälineitä on lakkautettu, tuhannet journalistit ja tiedotusvälineiden työntekijät ovat menettäneet työpaikkansa ja monien omaisuus on takavarikoitu ja/tai heitä on kielletty poistumasta maasta; ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja ‑järjestön mukaan yli 300 journalistia ja tiedotusvälineiden työntekijää on vangittu, minkä seurauksena ”Turkista on tullut maailman suurin tiedotusvälineiden työntekijöiden vankila”; ottaa huomioon, että myöskään ulkomaiset journalistit eivät ole turvassa, kuten Die Welt -lehden saksalaisen journalistin Deniz Yücelin lähes vuoden mittainen vankeus ilman syytteeseenpanoa osoittaa; ottaa huomioon, että riippumaton tiedonvälitys ja riippumattomat tiedotusvälineet ovat lähes hävinneet Turkista;

F.  ottaa huomioon, että 11. tammikuuta 2018 Turkin parlamentti äänesti sen puolesta, että Saharov-palkinnon voittajalta ja parlamentin kurdijäseneltä Leyla Zanalta viedään parlamentin jäsenen asema; ottaa huomioon, että viideltä muulta Kansan demokraattisen puolueen (HDP) jäseneltä on jo aikaisemmin viety parlamentin jäsenen valtuutus; ottaa huomioon, että toukokuussa 2016 HDP:n yhteensä 59:stä parlamentin jäsenestä 55:ltä jäseneltä sekä muilta opposition jäseniltä – yhteensä lähes kolmasosalta Turkin kansalliskokouksen jäsenistä – pidätettiin parlamentaarinen koskemattomuus, minkä seurauksena heidät voidaan asettaa syytteeseen;

G.  ottaa huomioon, että HDP:n yhteispuheenjohtaja Selahattin Demirtaş, joka oli ollut vangittuna jo yli vuoden yhdessä puolueensa toisen yhteispuheenjohtajan Figen Yüksekdağin kanssa, ei saanut turvallisuussyistä saapua oikeuden eteen 8. joulukuuta 2017 ja että tuomari päätti, että hänet olisi pidettävä vangittuna 14. helmikuuta 2018 pidettävään seuraavan kuulemiseen asti;

H.  ottaa huomioon, että heinäkuusta 2016 lähtien satoja kurdipoliitikkoja, mukaan lukien kaupunginjohtajia ja alueellisia puoluejohtajia, on pidätetty ja/tai erotettu toimestaan ja korvattu sisäministeriön nimeämillä henkilöillä Kaakkois-Turkissa;

I.  ottaa huomioon, että yli 300 Turkin kansalaista on pidätetty sosiaalisessa mediassa julkaistujen, Turkin sotilaallista hyökkäystä kurdeja kohtaan Syyriassa kritisoivien kirjoitusten johdosta; ottaa huomioon, että Turkin hyökkäys Afriniin ja Syyrian hallituksen joukkojen hyökkäys Idlibiin on saanut sadat tuhannet maan sisäisesti siirtymään joutuneet Syyrian kansalaiset pakenemaan kohti Turkin rajaa, mikä on traumatisoinut heitä entisestään;

J.  ottaa huomioon, että Turkissa on lakkautettu yli 300 kansalaisjärjestöä ja kansalaisyhteiskunnan järjestöä, mukaan lukien johtava lasten oikeuksien kansalaisjärjestö Gündem Çocuk, naisten oikeuksien kansalaisjärjestöjä ja maan sisäisesti siirtymään joutuneita henkilöitä ja pakolaisia auttavia kansalaisjärjestöjä, ja että lukuisia järjestöjen jäseniä on pidätetty, kuten rauhanaktivisti ja International Peace and Reconciliation Initiative -aloitteen perustaja Osman Kavala sekä asianajajat Selçuk Kozağaçlı ja Engin Gökoğlu tunnustetusta People's Law Office -järjestöstä, joka edustaa poliisiväkivallan ja muiden valtion virkamiesten tekemien ihmisoikeusrikkomusten uhreja; ottaa huomioon, että Engin Gökoğlu toimii myös laillisena edustajana kahdelle tunnetulle opettajalle, Nuriye Gülmenille ja Semih Özakçalle, jotka ovat olleet kohta vuoden nälkälakossa vastustaakseen erottamistaan, minkä seurauksena heidän terveydelleen on aiheutunut korjaamatonta vahinkoa; ottaa huomioon, että Istanbulin tuomioistuin päätti 22. marraskuuta 2017 myös jatkaa Amnesty Internationalin Turkin johtajan Taner Kılıçin ja erinäisten muiden ihmisoikeuksien puolustajien tutkintavankeutta;

K.  ottaa huomioon, että elokuussa 2016 Euroopan neuvoston alainen eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi vieraili vankiloissa ja laati Turkin viranomaisille raportin marraskuussa 2016; ottaa huomioon, että Turkin hallitus ei ole kuitenkaan julkistanut tätä raporttia eikä mitään tietoja valituksista ja tutkimuksista, joita on tehty kidutusta tai kaltoinkohtelua koskevien syytösten johdosta;

L.  ottaa huomioon, että vielä tänä päivänä siihen, mitä 15. heinäkuuta 2016 tarkalleen ottaen tapahtui, liittyy vielä lukuisia ratkaisemattomia kysymyksiä ja että tuhansien tutkinnan kohteena olevien Turkin kansalaisten tapauksissa ei ole esitetty minkäänlaisia todisteita yhteyksistä epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen;

M.  ottaa huomioon, että poikkeustilan määräämistä rajoitetuksi ajaksi vallankaappausyrityksen jälkeen voidaan pitää perusteltuna demokraattisten instituutioiden turvaamiseksi, vakauden ja turvallisuuden palauttamiseksi maahan ja vallankaappausyrityksen tekijöiden saattamiseksi oikeuden eteen; katsoo kuitenkin, että Turkissa määrätyt rajoitukset menevät selvästi pidemmälle kuin kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä sallitaan ja että ne edustavat poikkeuslakien räikeää väärinkäyttöä;

1.  on syvästi huolissaan siitä, että perusvapaudet ja oikeusvaltioperiaate heikkenevät edelleen Turkissa; tuomitsee turvautumisen mielivaltaisiin pidätyksiin ja oikeudelliseen ja hallinnolliseen ajojahtiin, joilla vainotaan tuhansia Turkin kansalaisia, joiden katsotaan suhtautuvan kriittisesti Erdoğanin hallitukseen tai joita syytetään yhteyksistä Hizmet/Gülen-liikkeeseen, jota Turkin hallitus pitää vastuullisena vallankaappausyrityksestä, tai yhteyksistä poliittisiin kurdiryhmiin, joiden katsotaan ylimalkaisesti harjoittavan terroritoimintaa;

2.  toteaa, että Turkissa on nähtävillä yhä selkeämmin vallanjaon häviäminen;

3.  pitää erittäin valitettavana, että Turkin parlamentti jatkoi 18. tammikuuta 2018 kuudetta kertaa poikkeustilaa ja pyytää sen lopettamista;

4.  kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki ne, jotka on pidätetty mielivaltaisesti ja joita syytetään terroritoiminnasta ilman uskottavaa näyttöä rikollisesta toiminnasta; on erityisen tyrmistynyt siitä, että sama tuomioistuin, joka oli päättänyt edellisenä päivänä Amnesty Internationalin Turkin johtajan Taner Kılıҫin ehdonalaiseen vapauteen päästämisestä, päätti päivää myöhemmin 1. helmikuuta 2018 hänen pidättämisestään uudelleen – sen jälkeen kun toinen tuomioistuin oli muuttanut ehdonalaispäätöstä – mikä osoittaa, että Turkin oikeudellinen järjestelmä ei toimi;

5.  muistuttaa Turkkia siitä, että EU:n ehdokasmaiden on noudatettava samoja perussääntöjä kuin jäsenvaltioidenkin eli kunnioitettava oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia, oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin mukaan lukien, ja kehottaa Turkin viranomaisia soveltamaan jälleen syyttömyysolettaman periaatetta; palauttaa myös mieliin vähemmistöjen, erityisesti kurdien ja romanien, syrjinnän kieltämisen periaatteen ja toteaa, että vähemmistöillä on yhtäläinen oikeus ilmentää kulttuuriaan ja päästä sosiaaliturvan piiriin;

6.  tuomitsee hiljattain tehdyn päätöksen viedä Leyla Zanalta parlamentin jäsenen asema ja aiemmat vastaavanlaiset päätökset, jotka koskivat HDP:n jäseniä, ja pyytää näiden valtuutusten välitöntä palauttamista; ilmaisee solidaarisuutensa laillisesti valituille parlamentin jäsenille, jotka ovat joutuneet pidätetyiksi ja pelotelluiksi, ja vaatii, että heidän valtuutustaan ja oikeuttaan puolustautua asianmukaisesti tuomioistuimessa kunnioitetaan ja että heidät vapautetaan;

7.  kritisoi paikallisesti valittujen edustajien mielivaltaista korvaamista, mikä heikentää Turkin demokraattisia rakenteita entisestään;

8.  ilmaisee vakavan huolensa Turkin hyökkäyksestä Syyrian Afriniin ja tuomitsee sen; toteaa, että alue oli toistaiseksi säästynyt väkivaltaisilta konflikteilta ja tarjonnut turvapaikan sadoille tuhansille maan sisäisesti siirtymään joutuneille syyrialaisille; kehottaa Turkkia pysäyttämään hyökkäyksensä;

9.  ilmaisee myötätuntonsa yli 100 000 julkishallinnosta erotetulle virkamiehelle; toteaa, että Turkin nykyinen muutoksenhakumenettely ei tarjoa tehokkaita kotimaisia oikeussuojakeinoja ja odottaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin hyväksyy pikaisesti kannan asiasta;

10.  pitää valitettavina hiljattain tehtyjä päätöksiä kieltää kaikki hlbti-järjestöjen tapahtumat ja tuomitsee erityisesti kaikkien hlbti-tapahtumien täyskiellon Ankarassa; tuomitsee hlbti-aktivisteihin kohdistuvan poliisin ahdistelun ja oikeudellisen ajojahdin sekä syytteet ja mielivaltaiset pidätykset; on syvästi huolissaan Diren Coşkunin nälkälakosta ja kehottaa toimivaltaisia instituutioita varmistamaan hänen terveytensä ja hyvinvointinsa; tuomitsee voimakkaasti Kaos GL -järjestön perustajan Ali Erolin ja muiden aktivistien hiljattain tehdyt pidätykset; korostaa, että tämä on sananvapauden ja kokoontumisvapauden loukkaus, ja toteaa, että näistä vapauksista säädetään Turkin perustuslain 26, 33 ja 34 artiklassa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 ja 21 artiklassa; kehottaa Turkin viranomaisia kumoamaan kiellon viipymättä ja palauttamaan sananvapauden ja kokoontumisvapauden; vaatii, että kaikki viharikoksiin, kuten transnaisten murhiin, osallistuneet on saatettava vastuuseen rikoksistaan ja heidän on saatava asianmukainen rangaistus lainsäädännön mukaisesti;

11.  kehottaa Turkin hallitusta julkaisemaan Euroopan neuvoston alaisen kidutuksen vastaisen komitean marraskuussa 2016 laatiman raportin;

12.  kehottaa EU:n Ankaran-edustustoa ottamaan yhdessä jäsenvaltioiden suurlähetystöjen kanssa johtoaseman voidakseen antaa koordinointitukea ja tarvittaessa julkista tukea Turkin kansalaisille, jotka on pidätetty poikkeuslakien perusteella ilman, että heidän voidaan osoittaa syyllistyneen väärinkäytökseen; toteaa, että tällaisia henkilöitä ovat erityisesti ihmisoikeuksien puolustajat, parlamentin jäsenet ja journalistit, mutta myös henkilöt, joita syytetään suorasta osallisuudesta vallankaappausyritykseen; toteaa, että tukea voidaan antaa seuraamalla ja tarkkailemalla oikeudenkäyntejä, pyytämällä lupaa vierailla vankiloissa ja antamalla lausuntoja, jotka koskevat Turkin viranomaisia kaikilla tasoilla;

13.  kehottaa keskeyttämään Turkin kansalliskokouksen osallistumisen EU:n tarjoamaan parlamentaariseen tukitoimintaan niin kauan kun lähes kaikkien oppositiopuolue HDP:n jäsenten koskemattomuus on pidätetty ja heidän oikeuskäsittelynsä on käynnissä;

14.  katsoo, että EU:n ja Turkin tulliunionin nykyaikaistaminen on ylipääsemättömissä vaikeuksissa niin kauan kun oikeusvaltio ja oikeuslaitoksen riippumattomuus ja puolueettomuus on vaarantunut;

15.  muistuttaa komissiota esittämästään pyynnöstä ottaa huomioon Turkin kehityssuuntaukset IPA-varojen uudelleentarkastelussa ja arvioida konkreettisia vaihtoehtoja Turkin kansalaisyhteiskunnalle tarjottavana tuen lisäämiseksi; korostaa, että yhtään varoja ei saa päätyä hankkeisiin, joita hallinnoivat sellaiset Turkin ministeriöt, jotka ovat suoraan osallistuneet oikeusvaltion romahtamiseen tai ovat siitä vastuussa, kuten oikeusministeriö;

16.  muistuttaa vaatineensa, että liittymisneuvottelut Turkin kanssa katkaistaan virallisesti, jos hallituksen ehdottamat ja kansanäänestyksessä hyväksytyt perustuslailliset uudistukset pannaan täytäntöön muutoksitta, koska uusi perustuslaki ei vastaisi Kööpenhaminan arviointiperusteita ja olisi merkki siitä, että Turkin lainsäätäjät eivät enää pyri yhdentymään Euroopan unioniin;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö