Forslag til beslutning - B8-0085/2018Forslag til beslutning
B8-0085/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen for UNRWA

5.2.2018 - (2018/2553(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Kateřina Konečná, for GUE/NGL-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0085/2018

Procedure : 2018/2553(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0085/2018
Indgivne tekster :
B8-0085/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0085/2018

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for UNRWA

(2018/2553(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 194 (III), 72/80, 72/81 og 72/82 samt FN's Sikkerhedsråds resolution 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980) og 1860 (2009),

–  der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–  der henviser til den fjerde Genèvekonvention,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til konventionen om barnets rettigheder fra 1989,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til EU's retningslinjer om humanitær folkeret, om menneskerettighedsforkæmpere, om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at UNRWA blev oprettet af FN's Generalforsamling i 1949, efter at flere hundrede tusinder af palæstinensere var blevet fordrevet fra deres hjem under krigen i 1948, der fulgte efter oprettelsen af staten Israel, og i næsten 70 år har været livline for mere end fem millioner registrerede palæstinensiske flygtninge i de besatte palæstinensiske områder samt Libanon, Jordan og Syrien;

B.  der henviser til, at FN's Generalforsamling i lyset af, at der fortsat ikke er fundet en retfærdig løsning på det palæstinensiske flygtningespørgsmål, i sine resolutioner har fortsat med at fremhæve nødvendigheden af UNRWA's arbejde og den afgørende rolle, UNRWA i over 65 år har spillet for leveringen af vitale tjenester til de palæstinensiske flygtninge; der henviser til, at FN's Generalforsamling også gentagne gange har udtrykt sin anerkendelse af UNRWA's arbejde og vigtigheden af, at organisationen uhindret kan udføre sine aktiviteter og levere tjenester til gavn for de palæstinensiske flygtninges velfærd, beskyttelse og menneskelige udvikling og for stabiliteten i regionen; der påpeger, at FN's Generalforsamling under henvisning til nødvendigheden af, at UNRWA fortsætter sit arbejde, gentagne gange har fornyet UNRWA's mandat, senest frem til den 30. juni 2020 efter en afstemning, der fik tilslutning af 167 FN- medlemsstater;

C.  der henviser til, at UNRWA hovedsagelig finansieres ved hjælp af frivillige bidrag fra FN's medlemslande og har mandat til at levere bistand i form af uddannelse, sundhedspleje, nødhjælp og sociale tjenester, lejrinfrastruktur og -forbedring, beskyttelse, mikrofinansiering samt humanitær bistand til de ca. 5 millioner palæstinensiske flygtninge, der opholder sig i Libanon, Syrien, Jordan, Vestbredden, herunder Østjerusalem, og Gazastriben;

D.  der henviser til, at det amerikanske udenrigsministerium den 16. januar 2018 meddelte, at det ville tilbageholde 65 mio. USD ud af den bistandspakke på 125 mio. USD, som var øremærket til De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA); der henviser til, at UNRWA modtog 365 mio. USD fra USA i regnskabsåret 2017, der sluttede i december 2017;

E.  der henviser til, at USA og UNRWA i december 2017 undertegnet en rammeaftale, hvori USA bekræftede sin forpligtelse til at yde tilstrækkelig, forudsigelig og fleksibel finansiel støtte til UNRWA;

F.  der henviser til, at USA's beslutning om at reducere støtten til UNRWA vil forværre nøden i Gaza; der henviser til, at 70 % af de to millioner indbyggere i Gaza er afhængige af støtten fra UNRWA og andre humanitære organisationer til dækning af deres basale behov; der henviser til, at UNRWA, der driver 700 skoler og 137 klinikker samt forsyner 1,7 millioner palæstinensiske flygtninge, der befinder sig i en usikker fødevaresituation, med fødevarenødhjælp og kontanthjælp i Libanon, Jordan, Syrien og de besatte palæstinensiske områder, herunder Vestbredden, Østjerusalem og Gaza, har rettet en appel til det internationale samfund om finansiel bistand;

G.  der henviser til, at UNRWA har truffet hidtil usete og vidtrækkende interne foranstaltninger til at nedbringe sine strukturelle omkostninger, stramme kontrollen med udgifterne, øge effektiviteten af sine aktiviteter og samtidig opretholde kvaliteten og bredden i sine kerneydelser i et meget krævende miljø; der henviser til, at både EU og USA har rost UNRWA for de reformer, det har gennemført hidtil;

1.  giver udtryk for sin anerkendelse af den fremragende og værdifulde indsats, som UNRWA siden 1950 har gjort for at hjælpe palæstinensiske flygtninge i nød;

2.  fordømmer USA's beslutning om at reducere støtten til UNRWA, eftersom en halvering af den planlagte finansiering kan få katastrofale følger for millioner af palæstinensiske flygtninge; opfordrer indtrængende USA's regering til at respektere sin rammeaftale med UNRWA samt principperne for god humanitær donoradfærd;

3.  bekræfter sin solidaritet med millionerne af palæstinensiske flygtninge og minder om det ansvar, som EU og det internationale samfund har påtaget sig for at hjælpe dem, indtil der er fundet en retfærdig og varig løsning;

4.  understreger, at den amerikanske beslutning vil have ødelæggende konsekvenser for de udsatte palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, herunder de 525 000 flygtningebørn på Vestbredden og i Gaza, Libanon, Jordan og Syrien, hvis skolegang er afhængig af organisationen, og vil få indvirkning på adgangen til fødevarenødhjælp og kontanthjælp for de 1,7 millioner palæstinensiske flygtninge, der befinder sig i en usikker fødevaresituation, og hvoraf de fleste opholder i Gaza og Syrien, og på adgangen til primær sundhedspleje, herunder prænatal pleje, for 3 millioner flygtninge;

5.  minder om, at midler, der er øremærket til humanitær bistand og nødhjælp til flygtninge og nødlidende befolkningsgrupper, ikke må anvendes som brikker i internationale forhandlinger;

6.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at fremskaffe yderligere finansiering til UNRWA's programbudget i 2018 for at bistå UNRWA med at dække sine kortfristede finansielle behov og sikre kontinuiteten af sine tjenesteydelser, herunder om nødvendigt ved at gøre brug af nødhjælpsreserverne; opfordrer endvidere EU og dets medlemsstater til at spille en ledende rolle på internationalt plan for at finde kollektive løsninger på UNRWA's finansielle problemer;

7.  understreger, at UNRWA er en vigtig faktor for stabilitet, og at det ville være i strid med de folkeretlige principper gradvis at afvikle den organisation der blev oprettet af det internationale samfund for at beskytte rettighederne for de palæstinensiske flygtninge og sikre dem basale tjenesteydelser;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, FN's generalsekretær, det amerikanske udenrigsministerium og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Seneste opdatering: 7. februar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik