Menettely : 2018/2553(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0085/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0085/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/02/2018 - 12.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0042

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 263kWORD 50k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.394v01-00
 
B8-0085/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta (2018/2553(RSP))


Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Kateřina Konečná, GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta (2018/2553(RSP))  
B8‑0085/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselmat 194 (III), 72/80, 72/81 ja 72/82 sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980) ja 1860 (2009),

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–  ottaa huomioon neljännen Geneven sopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1989 tehdyn yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta, ihmisoikeuksien puolustajista, kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta tai rangaistuksesta sekä uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämisestä ja suojelemisesta,

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että UNRWA perustettiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 1949, kun sadattuhannet palestiinalaiset olivat joutuneet jättämään kotinsa vuoden 1948 sodassa, jota seurasi Israelin valtion perustaminen, ja että se on ollut lähes 70 vuoden ajan elinehto yli viidelle miljoonalle rekisteröidylle palestiinalaispakolaiselle miehitetyllä palestiinalaisalueella, Libanonissa, Jordaniassa ja Syyriassa;

B.  ottaa huomioon, että koska palestiinalaispakolaisten kysymykseen ei ole vielä löydetty oikeudenmukaista ratkaisua, YK:n yleiskokous on korostanut päätöslauselmissaan toistuvasti, että UNRWA:n työn on jatkuttava ja että järjestöllä on ollut yli 65 vuoden ajan keskeinen rooli elintärkeiden palvelujen tarjoamisessa palestiinalaispakolaisille; toteaa, että YK:n yleiskokouskin on tunnustanut jälleen UNRWA:n työn ja painottanut, että palestiinalaispakolaisten hyvinvoinnin, suojelun ja inhimillisen kehityksen mutta myös koko alueen vakauden kannalta on tärkeää, että UNRWA voi toimia ja tarjota palveluitaan esteettä; toteaa, että YK:n yleiskokous on vahvistanut UNRWA:n työn jatkumistarpeen ja uusinut sen toimeksiannon useaan kertaan ja että sen nykyinen toimeksianto jatkuu 30. kesäkuuta 2020 saakka 167 jäsenvaltion äänestettyä sen puolesta;

C.  ottaa huomioon, että UNRWA:n rahoitus perustuu pääasiassa YK:n jäsenvaltioiden vapaaehtoisiin maksuosuuksiin ja että sen toimeksiantona on tarjota koulutus-, terveys-, avustus- ja sosiaalipalveluja, huolehtia leirien infrastruktuurista ja leiriolojen parantamisesta ja suojelusta sekä tarjota mikrorahoitusta ja humanitaarista apua noin viidelle miljoonalle palestiinalaispakolaiselle, jotka asuvat Jordaniassa, Libanonissa, Syyriassa, Länsirannalla, Itä-Jerusalem mukaan luettuna, ja Gazan alueella;

D.  toteaa, että Yhdysvaltojen ulkoministeriö ilmoitti 16. tammikuuta 2018 jäädyttävänsä 65 miljoonaa dollaria 125 miljoonan dollarin apupaketista YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestölle (UNRWA); ottaa huomioon, että UNRWA sai Yhdysvalloilta 365 miljoonaa dollaria joulukuussa 2017 päättyneen varainhoitovuoden 2017 aikana;

E.  ottaa huomioon, että Yhdysvallat ja UNRWA allekirjoittivat joulukuussa 2017 puitesopimuksen, jossa vahvistettiin Yhdysvaltojen sitoutuminen riittävän, ennakoitavan ja joustavan rahoituksen antamiseen UNRWA:lle;

F.  toteaa, että Yhdysvaltojen päätös UNRWA:n tuen leikkaamisesta lisää Gazan alueen ongelmia; ottaa huomioon, että 70 prosenttia alueen kahdesta miljoonasta asukkaasta on riippuvainen UNRWA:n ja muiden humanitaaristen elinten avusta perustarpeidensa täyttämiseksi; toteaa, että UNRWA, joka pyörittää 700:aa koulua ja 137:ää klinikkaa ja tarjoaa 1,7 miljoonalle elintarvikepulasta kärsivälle palestiinalaispakolaiselle elintarvikehätäapua ja raha-avustuksia Libanonissa, Jordaniassa, Syyriassa ja miehitetyllä palestiinalaisalueella, Länsiranta, Itä-Jerusalem ja Gaza mukaan luettuina, on pyytänyt varoja kansainvälisiltä avunantajilta;

G.  toteaa, että UNRWA on toteuttanut ennennäkemättömiä ja pitkälle meneviä sisäisiä toimia leikatakseen rakenteellisia kustannuksiaan ja kiristääkseen menojen valvontaa merkittävästi ja lisännyt samalla toimintansa tehokkuutta säilyttäen kuitenkin keskeisten palvelujensa laadun ja mittakaavan erittäin vaativassa ympäristössä; toteaa, että sekä EU että Yhdysvallat ovat antaneet UNRWA:lle kiitosta sen tähän mennessä tekemistä uudistuksista;

1.  antaa UNRWA:lle tunnustusta sen vuonna 1950 alkaneesta erinomaisesta ja arvokkaasta työstä avun tarpeessa olevien palestiinalaispakolaisten auttamiseksi;

2.  tuomitsee Yhdysvaltojen päätöksen vähentää UNRWA:n rahoitusta, koska suunnitellun rahoituksen vähentäminen yli puolella voi osoittautua katastrofaaliseksi miljoonille palestiinalaispakolaisille; kehottaa Yhdysvaltojen hallitusta noudattamaan UNRWA:n kanssa tehtyä puitesopimusta sekä hyvän humanitaarisen avunannon periaatteita;

3.  ilmaisee jälleen solidaarisuutensa miljoonille palestiinalaispakolaisille ja palauttaa mieliin, että EU ja kansainvälinen yhteisö ovat sitoutuneet vastaamaan heidän avustamisestaan, kunnes saadaan aikaan oikeudenmukainen ja pysyvä ratkaisu;

4.  korostaa, että Yhdysvaltojen päätöksellä on tuhoisia vaikutuksia suojattomille palestiinalaispakolaisille Lähi-idässä, muun muassa niille 525 000 pakolaislapselle Länsirannalla, Gazan alueella, Libanonissa, Jordaniassa ja Syyriassa, joiden koulutus on UNRWA:n varassa, ja että sillä on vaikutusta myös niiden 1,7 miljoonan elintarvikepulasta kärsivän palestiinalaispakolaisen elintarvikehätäavun ja raha-avustusten saantiin, joista suurin osa asuu Gazan alueella ja Syyriassa, ja myös 3 miljoonan pakolaisen perusterveydenhuollon saantiin, synnytystä edeltävä hoito mukaan luettuna;

5.  palauttaa mieliin, että humanitaariseen apuun pakolaisille ja puutteesta kärsivälle väestönosalle osoitettuja varoja ei voi käyttää pelinappuloina kansainvälisissä neuvotteluissa;

6.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita osoittamaan lisärahoitusta UNRWA:n vuoden 2018 ohjelmabudjettiin, jotta UNRWA:n välittömät lyhyen aikavälin rahoitustarpeet voidaan tyydyttää, tarvittaessa myös hätäapuvarauksista, ja jotta sen toiminta voi jatkua; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan kansainvälisellä tasolla johtavan aseman, jotta UNRWA:n taloudelliseen tilanteeseen voitaisiin löytää yhteisiä ratkaisuja;

7.  korostaa, että UNRWA on keskeinen vakautta luova tekijä ja että olisi kansainvälisen oikeuden vakiintuneiden periaatteiden vastaista lakkauttaa kansainvälisen yhteisön itse perustama järjestö, jonka tehtävänä on suojata palestiinalaispakolaisten oikeuksia ja tarjota heille peruspalveluja;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, YK:n pääsihteerille, Yhdysvaltojen ulkoministeriölle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö