Procedura : 2018/2553(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0085/2018

Teksty złożone :

B8-0085/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/02/2018 - 12.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0042

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 340kWORD 50k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.394v01-00
 
B8-0085/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP))


Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Kateřina Konečná, w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP))  
B8-0085/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 194 (III), 72/81 i 72/82 oraz rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980) i 1860 (2009),

–  uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

–  uwzględniając IV konwencję genewską,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając Konwencję o prawach dziecka z 1989 r.,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

–  uwzględniając wytyczne UE w takich kwestiach, jak międzynarodowe prawo humanitarne, obrońcy praw człowieka, tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie oraz promowanie i ochrona wolności wyznania lub przekonań,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że UNRWA została utworzona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1949 r. po tym, jak setki tysięcy Palestyńczyków zostało wygnanych z domów podczas wojny z 1948 r., która wybuchła po utworzeniu państwa Izrael, i od niemal 70 lat niesie pomoc ponad pięciu milionom zarejestrowanych uchodźców palestyńskich na okupowanych terytoriach palestyńskich, w Libanie, Jordanii i Syrii;

B.  mając na uwadze, że w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie kwestii uchodźców palestyńskich Zgromadzenie Ogólne ONZ stale podkreśla w swoich rezolucjach, że Agencja musi kontynuować prowadzone prace, zwraca także uwagę na istotną rolę, jaką UNRWA odgrywa od ponad 65 lat w świadczeniu podstawowych usług na rzecz uchodźców palestyńskich; mając na uwadze, że Zgromadzenie Ogólne ONZ ponownie wyraziło uznanie dla działalności UNRWA, podkreślając, jak ważne jest niezakłócone funkcjonowanie Agencji i świadczenie przez nią usług na rzecz dobrostanu, ochrony i rozwoju społecznego uchodźców palestyńskich, jak również dla utrzymania stabilności w tym regionie; mając na uwadze, że, potwierdzając potrzebę kontynuacji działalności UNRWA, Zgromadzenie Ogólne ONZ wielokrotnie odnawiało mandat agencji (ostatnio do dnia 30 czerwca 2020 r. w drodze głosowania z udziałem 167 państw członkowskich ONZ);

C.  mając na uwadze, że UNRWA jest finansowana głównie z dobrowolnych wkładów państw członkowskich ONZ i została upoważniona do zapewniania usług edukacyjnych, opieki zdrowotnej, niesienia pomocy i świadczenia usług socjalnych, tworzenia i poprawy infrastruktury obozów, a także mikrofinansowania i pomocy humanitarnej dla ok. 5 mln uchodźców palestyńskich w Jordanii, Libanie, Syrii, na Zachodnim Brzegu Jordanu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, oraz w Strefie Gazy;

D.  mając na uwadze, że w dniu 16 stycznia 2018 r. Departament Stanu USA ogłosił, że wstrzyma kwotę 65 mln USD z pakietu pomocowego dla UNRWA w wysokości 125 mln USD; mając na uwadze, że w roku podatkowym 2017, który zakończył się w grudniu 2017 r., UNRWA otrzymała od Stanów Zjednoczonych kwotę 365 mln USD;

E.  mając na uwadze, że w grudniu 2017 r. Stany Zjednoczone i UNRWA podpisały umowę ramową, w której potwierdzono zaangażowanie USA w zapewnienie UNRWA wystarczającego, przewidywalnego i elastycznego finansowania;

F.  mając na uwadze, że decyzja Stanów Zjednoczonych o zredukowaniu pomocy dla UNRWA stanie się przyczyną jeszcze większych trudności w Gazie; mając na uwadze, że 70 % z dwóch milionów mieszkańców jest uzależnionych od wsparcia ze strony UNRWA i innych organizacji humanitarnych pod względem zaspokajania ich podstawowych potrzeb; mając na uwadze, że UNRWA wystosowała międzynarodowy apel o środki finansowe oraz że organizacja ta prowadzi 700 szkół i 137 klinik, a także dostarcza nadzwyczajną pomoc żywnościową i pieniężną dla 1,7 mln uchodźców palestyńskich dotkniętych brakiem bezpieczeństwa żywnościowego w Libanie, Jordanii, Syrii oraz na okupowanych terytoriach palestyńskich, w tym na Zachodnim Brzegu, we Wschodniej Jerozolimie i w Strefie Gazy;

G.  mając na uwadze, że UNRWA podjęła niemające jak dotąd precedensu i dalekosiężne działania wewnętrzne na rzecz zredukowania kosztów związanych z jej strukturą, a także na rzecz zdecydowanego zaostrzenia kontroli wydatków i poprawy efektywności działań Agencji, przy jednoczesnym utrzymaniu jakości i zakresu jej podstawowych usług w bardzo trudnych warunkach; mając na uwadze, że zarówno UE, jak i USA wyraziły uznanie dla UNRWA w związku z reformami, jakie dotąd przeprowadziła;

1.  wyraża uznanie dla wysokiej jakości i wartościowej pracy, jaką UNRWA wykonuje od 1950 r., pomagając uchodźcom palestyńskim w potrzebie;

2.  potępia decyzję Stanów Zjednoczonych o redukcji pomocy dla UNRWA, jako że planowane obcięcie finansowania o ponad połowę może okazać się katastrofalne w skutkach dla milionów uchodźców palestyńskich; wzywa rząd USA do przestrzegania porozumienia ramowego z UNRWA, a także zasad i dobrych praktyk udzielania pomocy humanitarnej;

3.  ponownie podkreśla solidarność z milionami uchodźców palestyńskich i przypomina o odpowiedzialności, jaką przyjęły na siebie Unia Europejska i społeczność międzynarodową w zakresie udzielania im pomocy do czasu wypracowania sprawiedliwego i trwałego rozwiązania sytuacji;

4.  podkreśla, że decyzja podjęta przez Stany Zjednoczone będzie katastrofalna w skutkach dla szczególnie narażonych uchodźców palestyńskich na Bliskim Wschodzie, w tym dla 525 000 dzieci uchodźców na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Gazie, Libanie, Jordanii i Syrii, które są zależne od Agencji w kwestii edukacji, i będzie miała wpływ na dostęp do kryzysowej pomocy żywnościowej i pieniężnej przez 1,7 mln uchodźców palestyńskich dotkniętych brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, z których większość mieszka w Strefie Gazy i Syrii, oraz na dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki prenatalnej, przez 3 mln uchodźców;

5.  przypomina, że środki przeznaczone na pomoc humanitarną i pomoc dla uchodźców i ludności potrzebującej nie mogą stanowić karty przetargowej w negocjacjach międzynarodowych;

6.  wzywa UE i jej państwa członkowskie do uruchomienia w 2018 r. dodatkowych funduszy na rzecz budżetu programowego UNRWA w celu zapewnienia Agencji wsparcia w zaspokajaniu krótkoterminowych potrzeb finansowych, aby mogła ona zachować ciągłość usług, w tym – w razie potrzeby – za pomocą rezerw na pomoc nadzwyczajną; wzywa również UE i jej państwa członkowskie do odegrania przewodniej roli na arenie międzynarodowej w znajdowaniu wspólnych rozwiązań problemu sytuacji finansowej UNRWA;

7.  podkreśla, że UNRWA to istotny element stabilności, zatem stopniowa likwidacja agencji, którą utworzyła społeczność międzynarodowa w celu ochrony praw uchodźców palestyńskich i zapewniania im podstawowych usług, byłaby sprzeczna z ustalonymi zasadami prawa międzynarodowego;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, Departamentowi Stanu Stanów Zjednoczonych oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności