Forslag til beslutning - B8-0086/2018Forslag til beslutning
B8-0086/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen for UNRWA

5.2.2018 - (2018/2553(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0085/2018

Procedure : 2018/2553(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0086/2018
Indgivne tekster :
B8-0086/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0086/2018

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for UNRWA

(2018/2553(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til Genèvekonventionerne,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 302 (IV),

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 194 (III),

–  der henviser til FN’s Sikkerhedsråds resolution 242 (1967),

–  der henviser til konventionen fra 1951 om flygtninges retsstilling,

–  der henviser til bemærkningerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant Federica Mogherini forud for det ekstraordinære møde i den internationale donorgruppe til Palæstina,

–  der henviser til Mellemøstkvartettens rapport af 1. juli 2016,

–  der henviser til FN's erklæring om fremme blandt unge af idealerne fred, gensidig respekt og forståelse mellem folkeslag fra 1965,

–  der henviser til UNESCO's erklæring om principperne om tolerance af 16. november 1995,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) er et vigtigt FN-agentur, der tilbyder grundlæggende tjenesteydelser såsom uddannelse, sundhedspleje og bredere menneskelig udvikling til palæstinensere, der er berettiget til at modtage bistand;

B.  der henviser til, at UNRWA yder bistand til børn af flygtninge, omend kun af mænd, i modsætning til konventionen af 1951 om flygtninges retsstilling og FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR), som ikke indeholder bestemmelser om, at berettigelse til flygtningestatus overføres til børn og juridisk adopterede børn;

C.  der henviser til, at Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) i begyndelsen i mange år var tilbageholdende med at anerkende individuelle palæstinensere som flygtninge;

D.  der henviser til, at UNRWA leverede tjenesteydelser til 750 000 støtteberettigede palæstinensere i 1950 og i dag leverer tjenesteydelser til omkring 5 millioner støtteberettigede palæstinensere;

E.  der henviser til, at USA den 17. januar 2018 meddelte, at det ville reducere de planlagte midler til UNRWA; der henviser til, at det amerikanske udenrigsministerium har indefrosset omkring 100 millioner USD i midler til UNRWA og overvejer at indstille hele den årlige støtte på i alt 360 millioner USD i årlig støtte og i stedet for fordele denne kvote på andre FN-organer, der arbejder med palæstinensere;

F.  der henviser til, at det amerikanske udenrigsministerium har meddelt, at midlerne er blevet indefrosset med henblik på fremtidig overvejelse, og at yderligere donationer fra USA vil være betinget af, at der sker væsentlige ændringer af UNRWA;

G.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater samlet er de største bidragydere til agenturets humanitære appeller om nødhjælp i Syrien, Libanon, Vestbredden og Gaza;

H.  der henviser til, at UNRWA's administrerende direktør, Pierre Krähenbühl, den 1. februar 2018 på mødet i Den Arabiske Liga i Kairo, Egypten, anmodede dens medlemsstater om øget finansiering af agenturet;

I.  der henviser til, at der ved flere lejligheder er blevet fundet raketter i UNRWA's skoler i Gaza og i september 2017 en tunnel under en skole ledet af UNRWA;

J.  der henviser til, at Hamas den 1. august 2014 bortførte og dræbte Hadar Goldin flere timer efter, at en humanitær våbenhvile indgået med FN og USA som mæglere var trådt i kraft mellem Israel og Hamas; der henviser til, at Hamas, der af EU er udpeget som terrororganisationen, nægter at tilbagelevere de jordiske rester af Hadar Goldin til begravelse, hvilket er et alvorlig brud på Genèvekonventionerne og den humanitære folkeret;

K.  der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd den 22. december 2017 holdt et særligt møde om humanitær folkeret og hjemsendelse af de jordiske rester af Hadar Goldin og Oron Shaul, hvorunder Sikkerhedsrådet og andre FN-medlemsstater enstemmigt tilkendegav deres solidaritet med Goldins og Shauls familier og krævede tilbagelevering af de jordiske rester af Hadar Goldin og Oron Shaul, da de tilbageholdes i strid med den humanitære folkeret;

L.  der henviser til, at der søges en løsning på den arabisk-israelske konflikt, og der gøres en vedholdende indsats for at genoptage forhandlingerne mellem israelere og palæstinensere med henblik på at løse alle spørgsmål, herunder flygtningespørgsmålet;

1.  er fortsat stærkt engageret i at støtte UNRWA i dets levering af væsentlige tjenesteydelser til støtteberettigede palæstinensere, der bor i Gaza, på Vestbredden, i Libanon, Syrien og Jordan og understøtte deres menneskelige udvikling;

2.  noterer sig UNRWA's iværksættelse af et reformprogram siden 2007, og opfordrer det til omgående at gennemføre yderligere reformer, for at organisationen kan blive mere effektiv og omkostningseffektiv, således at den kan fortsætte med at udføre sine vigtige opgaver;

3.  opfordrer UNRWA til at foretage større reformer inden for uddannelse og fjerne undervisningsmateriale fra den læseplan, der undervises efter i de af dens skoler, der ikke er i overensstemmelse med de standarder, der er fastlagt af UNESCO og FN, vedrørende fred og tolerance, og til at erstatte det med materiale, der opfylder standarderne;

4.  fordømmer de tilfælde, hvor UNRWA's faciliteter er blevet brugt af Hamas til terrorformål, og UNRWA's ansættelse af fremtrædende Hamas-personligheder i Gazastriben; understreger, at sådanne handlinger i alvorlig grad undergraver UNRWA's gode omdømme og nødvendige arbejde;

5.  bemærker, at eventuelle uventede nedskæringer eller forsinkelser af forventede udbetalinger af donationer kan have skadelige virkninger og undergrave stabiliteten i regionen; opfordrer til, at Den Arabiske Ligas medlemsstater så hurtigt som muligt forpligter sig til øget finansiering for at lukke finansieringsgabet;

6.  understreger, at UNRWA's arbejde i Gaza kan blive hæmmet, så længe de jordiske rester af de israelske soldater Hadar Goldin og Oron Shaul ikke tilbageleveres af Hamas eller Den Palæstinensiske Myndighed;

7.  tilkendegiver sin medfølelse med familierne til de israelske soldater Hadar Goldin og Oron Shaul; beklager, at Hamas nægter at tilbagelevere deres jordiske rester til Israel til bisættelse;

8.  opfordrer til, at der gøres enhver mulig bestræbelse på øjeblikkelig hjemsendelse af deres jordiske rester i overensstemmelse med, hvad der blev bestemt på det særlige møde i FN's Sikkerhedsråd den 22. december 2017, samt de relevante Genève-konventioner og den humanitære folkeret;

9.  opfordrer til løsladelse af de israelske statsborgere Avraham Mengistu og Hisham al-Sayed, som ikke har begået nogen forbrydelse eller lovovertrædelse, der begrunder deres fangenskab hos Hamas i Gazastriben;

10.  noterer sig, at det internationale samfunds overordnede mål er at finde en løsning på den israelsk-arabiske konflikt, herunder flygtningespørgsmålet; gentager sin fortsatte støtte til en forhandlet "to stater til to folk"-løsning med gensidig anerkendelse af Israel og Palæstina som hjemlande for deres respektive befolkninger; glæder sig over det arabiske fredsinitiativ, der støtter den efterfølgende udveksling af territorier som led heri med henblik på at sikre varig fred og sikkerhed; støtter en tilbagevenden til direkte bilaterale fredsforhandlinger uden forsinkelse;

11.  understreger, at ulovlig våbenoptrapning og militære aktiviteter, det fortsatte fravær af palæstinensisk enhed og den manglende anerkendelse af Israels ret til at eksistere hæmmer UNRWA's effektivitet med hensyn til at yde vigtige tjenesteydelser til de personer, der har det største behov, bidrager til ustabilitet og i sidste ende hindrer bestræbelserne på at opnå en forhandlet løsning;

12.  støtter kraftigt et regionalt samarbejde mellem Israel og dets nabolande; gentager sin støtte til den vigtige rolle, som Kvartetten og de regionale partnere, f.eks. Egypten, Jordan, Saudi-Arabien, spiller i bestræbelserne på at finde en løsning på den arabisk-israelske konflikt; opfordrer alle parter til at støtte dialogen og samarbejdet til gavn for civilbefolkningen;

13.  understreger de relevante EU-myndigheders ansvar for at sikre, at EU-finansiering ikke direkte eller indirekte kan omdirigeres til terrororganisationer eller aktiviteter, der opildner til vold eller retfærdiggør eller forherliger terrorisme;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU 's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, UNRWA's generalsekretær, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, Golfstaternes Samarbejdsråd og Den Arabiske Ligas medlemsstater.

 

Seneste opdatering: 7. februar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik