Päätöslauselmaesitys - B8-0086/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0086/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanne

5.2.2018 - (2018/2553(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0085/2018

Menettely : 2018/2553(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0086/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0086/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0086/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta

(2018/2553(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon Geneven yleissopimukset,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 302 (IV),

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 194 (III),

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 242 (1967),

–  ottaa huomioon pakolaisten oikeusasemaa koskevan vuoden 1951 yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin Palestiinan avunantajien kansainvälisen ryhmän ylimääräisen kokouksen edellä antamat lausunnot,

–  ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2016 annetun Lähi-idän kvartetin raportin,

–  ottaa huomioon vuonna 1965 annetun YK:n julistuksen kansojen välisen rauhan, keskinäisen kunnioituksen ja ymmärryksen edistämisestä nuorten keskuudessa,

–  ottaa huomioon 16. marraskuuta 1995 annetun Unescon julistuksen suvaitsevaisuuden periaatteista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö (UNRWA) on elintärkeä järjestö, joka tuottaa koulutus- ja terveyspalveluja ja muita keskeisiä palveluja apuun oikeutetuille palestiinalaisille sekä edistää yleisemmin heidän inhimillistä kehitystään;

B.  toteaa, että UNRWA antaa apua pakolaisten jälkeläisille, joskin vain miespuolisten pakolaisten jälkeläisille, mikä on ristiriidassa pakolaisten oikeusasemaa koskevan vuoden 1951 yleissopimuksen ja YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) käytännön kanssa, sillä niihin ei sisälly määräyksiä myönnetyn pakolaisaseman siirtymisestä jälkeläisille ja laillisesti adoptoiduille lapsille;

C.  toteaa, että Palestiinan vapautusjärjestö (PLO) oli alun perin monen vuoden ajan haluton hyväksymään yksittäisten palestiinalaisten pakolaisaseman tunnustamista;

D.  ottaa huomioon, että UNRWA tuotti vuonna 1950 palveluja 750 000:lle apuun oikeutetulle palestiinalaiselle ja nykyään se tuottaa palveluja noin viidelle miljoonalle apuun oikeutetulle palestiinalaiselle;

E.  toteaa, että Yhdysvallat ilmoitti 17. tammikuuta 2018, että se aikoi leikata UNRWA:lle suunniteltua rahoitusta; ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen ulkoasiainministeriö on jäädyttänyt noin 100 miljoonan dollarin arvosta UNRWA:lle suunnattua rahoitusta ja harkitsee 360 miljoonan dollarin vuotuisen rahoituksensa lopettamista kokonaan ja näiden varojen kohdentamista muille palestiinalaisten kanssa työskenteleville YK:n elimille;

F.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen ulkoasiainministeriö on ilmoittanut, että varat jäädytettiin tulevaa tarkastelua varten ja että Yhdysvaltojen uusien avustusten ehtona olisi, että UNRWA tekee merkittäviä muutoksia;

G.  toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat yhdessä tärkeimmät UNRWA:n esittämien humanitaaristen hätäapuvetoomusten rahoittajat Syyriassa, Libanonissa, Länsirannalla ja Gazassa;

H.  toteaa, että UNRWA:n johtaja Pierre Krähenbühl pyysi 1. helmikuuta 2018 Arabiliiton Egyptissä Kairossa pitämässä kokouksessa liiton jäsenvaltioilta lisärahoitusta avustusjärjestölle;

I.  ottaa huomioon, että UNRWA:n kouluista Gazassa on useaan otteeseen löydetty ohjuksia ja UNRWA:n ylläpitämän koulun alta löydettiin tunneli syyskuussa 2017;

J.  ottaa huomioon, että Hamas sieppasi ja surmasi Hadar Goldinin 1. elokuuta 2014 tunteja sen jälkeen kun YK:n ja Yhdysvaltojen välittämä humanitaarinen aselepo tuli voimaan Israelin ja Hamasin välillä; toteaa, että EU:n terroristijärjestönä pitämä Hamas kieltäytyy palauttamasta Hadar Goldinin ruumista hautajaisia varten, mikä rikkoo vakavasti Geneven yleissopimuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

K.  toteaa, että YK:n turvallisuusneuvosto piti 22. joulukuuta 2017 erityisistunnon, jossa käsiteltiin kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja Hadar Goldinin ja Oron Shaulin ruumiiden palauttamista kotimaahan ja jossa turvallisuusneuvosto ja muut YK:n jäsenvaltiot ilmaisivat yksimielisesti solidaarisuuttaan Hadar Goldinin ja Oron Shaulin omaisille ja vaativat Goldinin ja Shaulin ruumiiden palauttamista, koska siitä kieltäytyminen on kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaista;

L.  toteaa, että arabien ja Israelin väliseen konfliktiin haetaan ratkaisua ja että parhaillaan pyritään käynnistämään uudelleen israelilaisten ja palestiinalaisten väliset neuvottelut pakolaisongelman ja kaikkien muiden asioiden ratkaisemiseksi;

1.  on edelleen vahvasti sitoutunut tukemaan UNRWA:ta sen pyrkimyksissä tarjota elintärkeitä palveluja apuun oikeutetuille palestiinalaisille Gazassa, Länsirannalla, Jordaniassa, Syyriassa ja Libanonissa ja edistää heidän inhimillistä kehitystään;

2.  panee merkille, että UNRWA on vuodesta 2007 toteuttanut uudistusohjelmaa ja kehottaa sitä edelleen toteuttamaan kiireellisesti uudistuksia, jotta sen toiminnasta tulisi vaikuttavampaa ja kustannustehokkaampaa niin että se voi jatkaa tärkeiden tehtäviensä hoitamista;

3.  kehottaa UNRWA:ta toteuttamaan laajempia uudistuksia koulutuksessa ja poistamaan koulujensa opetussuunnitelmasta opetusmateriaaleja, jotka eivät ole Unescon ja YK:n määrittelemien rauhan ja suvaitsevaisuuden vaatimusten mukaisia, ja ottamaan niiden tilalle nämä vaatimukset täyttävää materiaalia;

4.  tuomitsee sen, että Hamas on ajoittain käyttänyt UNRWA:n tiloja terrorismitarkoituksiin ja että UNRWA:n palveluksessa on Gazan alueella Hamasin korkeassa asemassa olevia henkilöitä; korostaa, että tällainen toiminta uhkaa vakavasti UNRWA:n hyvää julkisuuskuvaa ja tarpeellista työtä;

5.  korostaa, että avunantajien maksujen odottamattomilla vähennyksillä ja viivästyksillä voi olla vahingollisia seurauksia ja ne voivat horjuttaa alueen vakautta; kehottaa Arabiliiton jäsenvaltioita lisäämään kiireellisesti rahoitussitoumuksiaan rahoitusvajeen poistamiseksi;

6.  korostaa, että UNRWA:n työ Gazassa voi vaikeutua niin kauan kuin Hamas tai palestiinalaishallinto ei palauta israelilaisten sotilaiden Hadar Goldinin ja Oron Shaulin ruumiita;

7.  ilmaisee osanottonsa israelilaisten sotilaiden Hadar Goldinin ja Oron Shaulin omaisille; pitää valitettavana, että Hamas kieltäytyy palauttamasta heidän ruumiitaan Israeliin hautajaisia varten;

8.  kehottaa pyrkimään kaikin tavoin siihen, että heidän ruumiinsa palautetaan viipymättä YK:n turvallisuusneuvoston 22. joulukuuta 2017 pitämässä erityisistunnossa esitettyjen vaatimusten sekä Geneven yleissopimusten ja humanitaarisen oikeuden mukaisesti;

9.  kehottaa vapauttamaan Israelin kansalaiset Avraham Mengistun ja Hisham Al-Sayedin, jotka eivät ole syyllistyneet mihinkään sellaisiin rikoksiin tai rikkomuksiin, jotka oikeuttaisivat Hamasin pitämään heitä vankinaan Gazan alueella;

10.  muistuttaa, että kansainvälisen yhteisön tärkeämpänä tavoitteena on Israelin ja arabien välisen konfliktin ja myös pakolaisongelman ratkaiseminen; ilmaisee tukevansa edelleen kahden kansakunnan ja kahden valtion määrittelevää neuvotteluratkaisua, johon liittyy Palestiinan ja Israelin vastavuoroinen tunnustaminen niiden kansojen kotimaiksi; suhtautuu myönteisesti arabien rauhanaloitteeseen ja sen perusteella hyväksyttyihin maa-alueiden vaihtoihin pysyvän rauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi; tukee kahdenvälisten rauhanneuvottelujen uudelleen aloittamista viipymättä;

11.  korostaa, että laiton asevarustelu ja väkivaltaiset toimet, Palestiinan jatkuva hajanaisuus ja Israelin olemassaolon oikeutuksen tunnustamisen puuttuminen estävät UNRWA:ta toimimasta tehokkaasti keskeisten palvelujen tuottamisessa apua eniten tarvitseville, minkä lisäksi nämä tekijät ylläpitävät epävakautta ja viime kädessä tekevät tyhjäksi pyrkimykset päästä neuvotteluratkaisuun;

12.  kannattaa voimakkaasti alueellista yhteistyötä Israelin ja sen naapureiden välillä; toteaa jälleen kannattavansa Lähi-idän kvartetin ja alueellisten kumppanien, kuten Egyptin, Jordanian ja Saudi-Arabian, tärkeää roolia pyrittäessä ratkaisemaan arabien ja Israelin välinen konflikti; kehottaa kaikkia osapuolia tukemaan siviiliväestöä hyödyttävää vuoropuhelua ja yhteistyötä;

13.  korostaa asiasta vastaavien EU:n viranomaisten vastuuta pyrittäessä varmistamaan edelleen, ettei EU:n varoja voida ohjata suoraan tai epäsuorasti terroristijärjestöille tai toimintaan, jossa yllytetään väkivaltaan tai puolustellaan tai ihannoidaan terrorismia;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, UNRWA:n pääsihteerille, knessetille ja Israelin hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle, Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvostolle ja Arabiliiton jäsenvaltioille.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö