Rezolūcijas priekšlikums - B8-0086/2018Rezolūcijas priekšlikums
B8-0086/2018

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS on the situation of UNRWA

5.2.2018 - (2018/2553(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke ECR grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0085/2018

Procedūra : 2018/2553(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0086/2018
Iesniegtie teksti :
B8-0086/2018
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0086/2018

Eiropas Parlamenta rezolūcija par UNRWA stāvokli

(2018/2553(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Ženēvas konvencijas,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūciju Nr. 302 (IV),

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūciju Nr. 194 (III),

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 242 (1967),

–  ņemot vērā 1951. gada Konvenciju par bēgļa statusu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni piezīmes pirms Starptautiskās līdzekļu devēju grupas Palestīnas atbalstam ārkārtas sesijas,

–  ņemot vērā Tuvo Austrumu Kvarteta 2016. gada 1. jūlija ziņojumu,

–  ņemot vērā ANO 1965. gada Deklarāciju par cilvēku miera, savstarpējas cieņas un sapratnes ideālu veicināšanu jauniešu vidū,

–  ņemot vērā UNESCO 1995. gada 16. novembra Deklarāciju par tolerances principiem,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA) ir vitāli svarīga ANO aģentūra, kas uz palīdzību tiesīgiem palestīniešiem sniedz tādus pamatpakalpojumus kā izglītība un veselības aprūpe, kā arī ar plašāku cilvēcisko attīstību saistītus pakalpojumus;

B.  tā kā UNRWA palīdz (kaut gan tikai vīriešu dzimuma) bēgļu pēcnācējiem, pretrunā 1951. gada Konvencijai par bēgļa statusu un ANO Bēgļu aģentūrai (UNHCR), kas neparedz noteikumus par iespēju nodot tiesības uz bēgļa statusu pēcnācējiem un likumīgi adoptētiem bērniem;

C.  tā kā Palestīnas atbrīvošanas organizācija (PAO) daudzus gadus ievēroja noraidošu nostāju pret atsevišķu palestīniešu atzīšanu par bēgļiem;

D.  tā kā 1950. gadā UNRWA sniedza pakalpojumus 750 000 tiesīgu palestīniešu, bet šobrīd sniedz pakalpojumus apmēram 5 miljoniem tiesīgu palestīniešu;

E.  tā kā 2018. gada 17. janvārī Amerikas Savienotās Valstis paziņoja, ka samazinās finansējumu, ko bija plānots piešķirt UNRWA; tā kā ASV Ārlietu ministrija ir iesaldējusi apmēram 100 miljonus ASV dolāru no UNWRA paredzētā finansējuma un apsver iespēju vispār apturēt finansējuma — 360 miljonu ASV dolāru gadā — piešķiršanu UNWRA, pārvirzot šo finansējumu citām ANO struktūrām, kuras strādā ar palestīniešiem;

F.  tā kā ASV Ārlietu ministrija paziņoja, ka līdzekļi ir iesaldēti ar iespēju šo lēmumu pārskatīt nākotnē, un ka papildu piešķīrumi no ASV būs atkarīgi no tā, vai UNRWA veiks ievērojamas izmaiņas;

G.  tā kā ES un tās dalībvalstis kopā ir lielākie līdzekļu devēji aģentūras humānās palīdzības centieniem ārkārtas situācijās Sīrijā, Libānā, Jordānas Rietumkrastā un Gazas sektorā;

H.  tā kā 2018. gada 1. februārī Arābu līgas dalībvalstu sanāksmē Kairā (Ēģipte) UNRWA vadītājs Pierre Krähenbühl lūdza Arābu līgas dalībvalstīm palielināt aģentūrai piešķirto finansējumu;

I.  tā kā vairākas reizes UNRWA skolās Gazas sektorā ir atrastas raķetes, bet 2017. gada septembrī zem UNRWA pārziņā esošas skolas tika atklāts tunelis;

J.  tā kā 2014. gada 1. augustā Hamas dažas stundas pēc tam, kad starp Izraēlu un Hamas stājās spēkā ar ANO un ASV starpniecību noslēgts humānais pamiers, nolaupīja un nogalināja Hadar Goldin; tā kā Hamas, kuru ES ir atzinusi par teroristu organizāciju, atsakās atdot Hadar Goldin mirstīgās atliekas apglabāšanai, kas ir nopietns Ženēvas konvenciju un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums;

K.  tā kā 2017. gada 22. decembrī ANO Drošības padome rīkoja speciālu sanāksmi par starptautiskajām humanitārajām tiesībām un Hadar Goldin un Oron Shaul mirstīgo atlieku repatriāciju, kurā Drošības padome un citas ANO dalībvalstis pauda vienprātīgu solidaritāti ar Goldin un Shaul ģimenēm un pieprasīja atdot Hadar Goldin un Oron Shaul mirstīgās atliekas, norādot, ka to paturēšana ir starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums;

L.  tā kā notiek mēģinājumi rast arābu valstu un Izraēlas konflikta risinājumu un tā kā tiek īstenoti centieni atsākt Izraēlas un Palestīnas sarunas, kuru nolūks būtu atrisināt visus jautājumus, tostarp bēgļu jautājumu,

1.  joprojām ir cieši apņēmies atbalstīt UNRWA un tās centienus sniegt būtiskus pakalpojumu tiesīgiem palestīniešiem Gazas sektorā, Jordānas Rietumkrastā, Jordānijā, Sīrijā un Libānā, un atbalstīt viņu cilvēcisko attīstību;

2.  pieņem zināšanai to, ka UNRWA kopš 2007. gada īsteno reformu programmu un aicina to steidzamības kārtā īstenot turpmākas reformas, lai organizāciju padarītu efektīvāku un izmaksu ziņā lietderīgāku, un tādējādi tā varētu turpināt veikt savas svarīgās funkcijas;

3.  aicina UNRWA realizēt lielākas reformas izglītībā un no tās skolās īstenotajām mācību programmām izņemt mācību materiālus, kas neatbilst UNESCO un ANO izstrādātajiem mieru un toleranci veicinošiem standartiem, un šos materiālus aizstāt ar minētajiem standartiem atbilstošiem materiāliem;

4.  nosoda gadījumus, kad Hamas ir izmantojusi UNRWA objektus terorisma mērķiem, un to, ka UNRWA Gazas sektorā nodarbina Hamas augsta ranga dalībniekus; uzsver, ka šāda rīcība ievērojami kaitē UNRWA labajam tēlam un vajadzīgajam darbam;

5.  norāda, ka gadījumā, ja līdzekļu devēju paredzētie finansējuma piešķīrumi negaidīti kavējas vai tiek samazināti, tam var būt nelabvēlīga ietekme, kas var graut stabilitāti reģionā; aicina Arābu līgas dalībvalstis steidzami palielināt savas finansējuma saistības, lai mazinātu finansējuma nepietiekamību;

6.  uzsver, ka UNRWA darbs Gazas sektorā var tikt kavēts tik ilgi, kamēr Hamas vai Palestīniešu pašpārvalde nebūs atdevusi Izraēlas kareivju Hadar Goldin un Oron Shaul mirstīgās atliekas;

7.  izsaka līdzjūtību Izraēlas kareivju Hadar Goldin un Oron Shaul ģimenēm; pauž nožēlu par to, ka Hamas ir atteikusies atdot viņu mirstīgās atliekas Izraēlai apglabāšanai;

8.  aicina pielikt visas pūles, lai nekavējoties repatriētu viņu mirstīgās atliekas saskaņā ar ANO DP 2017. gada 22. decembra speciālajā sesijā nolemto un Ženēvas konvenciju un humanitāro tiesību noteikumiem;

9.  prasa atbrīvot Izraēlas pilsoņus Avraham Mengistu un Hisham Al-Sayed, kuri nav izdarījuši nekādu noziegumu vai pārkāpumu, ar ko Hamas varētu pamatot viņu turēšanu gūstā Gazas sektorā;

10.  norāda, ka starptautiskās sabiedrības vispārējais mērķis ir panākt Izraēlas un arābu valstu konflikta, tostarp arī bēgļu jautājuma, atrisināšanu; atkārtoti apliecina savu nepārtrauktu atbalstu risinājumam “divas valstis divām tautām”, Palestīnai un Izraēlai savstarpēji vienai otru atzīstot par tajās dzīvojošo attiecīgo tautu dzimtenēm; šajā sakarā atzinīgi novērtē Arābu valstu miera iniciatīvu ar vēlāk apstiprinātajiem zemes mijmaiņas darījumiem, kuras nolūks ir garantēt ilgstošu mieru un drošību; atbalsta tiešu divpusēju miera sarunu atsākšanu bez kavēšanās;

11.  uzsver, ka nelegāla ieroču uzkrāšana un kaujinieku darbība, ilgstošs palestīniešu vienotības trūkums un Izraēlas tiesību uz pastāvēšanu neatzīšana neļauj UNRWA optimāli sniegt pamatpakalpojumus cilvēkiem, kam tie visvairāk ir vajadzīgi, veicina nestabilitāti un līdz ar to kavē centienus panākt risinājumu sarunu ceļā;

12.  stingri atbalsta reģionālo sadarbību starp Izraēlu un tās kaimiņvalstīm; atkārtoti pauž atbalstu Kvarteta un tādu reģionālo partneru kā Ēģipte, Jordānija un Saūda Arābija svarīgajai lomai centienos panākt arābu valstu un Izraēlas konflikta risinājumu; aicina visas iesaistītās puses atbalstīt dialogu un sadarbību, no kā labumu gūtu civiliedzīvotāji;

13.  uzsver attiecīgo ES iestāžu atbildību, lai turpinātu nodrošināt, ka teroristu organizācijām vai darbībām, kas aicina uz vardarbību vai attaisno vai slavina terorismu, tieši vai netieši netiktu novirzīts nekāds ES finansējums;

14.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, UNRWA ģenerālsekretāram, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei, Persijas līča sadarbības padomei, kā arī Arābu līgas dalībvalstīm.

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika