Projekt rezolucji - B8-0086/2018Projekt rezolucji
B8-0086/2018

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA)

5.2.2018 - (2018/2553(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke w imieniu grupy ECR

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0085/2018

Procedura : 2018/2553(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0086/2018
Teksty złożone :
B8-0086/2018
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0086/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA)

(2018/2553(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–  uwzględniając konwencje genewskie,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 302 (IV),

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 194 (III),

–  uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 (1967),

–  uwzględniając Konwencję dotyczącą statusu uchodźców z 1951 r.,

–  uwzględniając uwagi wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel Federiki Mogherini wygłoszone przed nadzwyczajną sesją międzynarodowej grupy darczyńców dla Palestyny,

–  uwzględniając sprawozdanie kwartetu bliskowschodniego z dnia 1 lipca 2016 r.,

–  uwzględniając Deklarację ONZ w sprawie propagowania wśród młodzieży ideałów pokoju, wzajemnego szacunku i zrozumienia między narodami z 1965 r.

–  uwzględniając Deklarację zasad tolerancji UNESCO z dnia 16 listopada 1995 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) jest ważną agencją ONZ świadczącą podstawowe usługi w dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej i ogólnego rozwoju społecznego Palestyńczykom kwalifikującym się do otrzymania pomocy;

B.  mając na uwadze, że UNRWA udziela wsparcia potomkom uchodźców, jednak wyłącznie mężczyznom, wbrew Konwencji z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców i stanowisku Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), które nie przewidują przekazywania statusu uchodźcy potomkom i legalnie adoptowanym dzieciom;

C.  mając na uwadze, że Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP) początkowo przez wiele lat sprzeciwiała się uznawaniu pojedynczych Palestyńczyków za uchodźców;

D.  mając na uwadze, że w 1950 r. UNRWA świadczyła usługi dla 750 000 kwalifikujących się Palestyńczyków, a obecnie wspiera około 5 mln kwalifikujących się Palestyńczyków;

E.  mając na uwadze, że w dniu 17 stycznia 2018 r. Stany Zjednoczone zapowiedziały, że ograniczą planowane środki finansowe dla UNRWA; mając na uwadze, że Departament Stanu USA wstrzymał wypłatę około 100 mln USD w ramach finansowania UNRWA i rozważa wstrzymanie wypłaty całej kwoty rocznego finansowania w wysokości 360 mln USD oraz przydzielenie tych środków innym organom ONZ współpracującym z Palestyńczykami;

F.  mając na uwadze, że Departament Stanu USA ogłosił, że fundusze zostały zamrożone do czasu podjęcia decyzji o ich wykorzystaniu w przyszłości, a dodatkowe darowizny USA będą uzależnione od istotnych zmian dokonanych w UNRWA;

G.  mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie łącznie są największymi dawcami pomocy w odpowiedzi na apele organizacji o pomoc humanitarną w Syrii, Libanie, na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy;

H.  mając na uwadze, że w dniu 1 lutego 2018 r. komisarz generalny UNRWA Pierre Krähenbühl zwrócił się do członków Ligi Państw Arabskich na jej posiedzeniu w Kairze (Egipt) o zwiększenie nakładów finansowych na organizację;

I.  mając na uwadze, że w szkołach prowadzonych przez UNRWA w Strefie Gazy wielokrotnie znajdywano rakiety, a we wrześniu 2017 r. pod jedną z takich szkół odkryto tunel;

J.  mając na uwadze, że w dniu 1 sierpnia 2014 r. Hamas uprowadził i zabił Hadara Goldina kilka godzin po wejściu w życie zawieszenia broni ze względów humanitarnych między Izraelem i Hamasem, wynegocjowanego przez ONZ i USA; mając na uwadze, że Hamas – uznawany przez UE za organizację terrorystyczną – odmawia zwrotu ciała Hadara Goldina w celu przeprowadzenia pochówku, co stanowi poważne naruszenie konwencji genewskich i międzynarodowego prawa humanitarnego;

K.  mając na uwadze, że w dniu 22 grudnia 2017 r. odbyła się specjalna sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat międzynarodowego prawa humanitarnego i repatriacji zwłok Hadara Goldina i Orona Shaula, na której Rada Bezpieczeństwa i pozostałe państwa członkowskie ONZ wyraziły jednogłośnie solidarność z rodzinami Hadara Goldina i Orona Shaula oraz zażądały wydania ich ciał, przetrzymywanych z naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego;

L.  mając na uwadze dążenia do rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego oraz obecnie podejmowane wysiłki na rzecz wznowienia negocjacji między Izraelczykami i Palestyńczykami w celu rozwiązania wszystkich kwestii, w tym kwestii uchodźców;

1.  podtrzymuje swoje zdecydowane zobowiązanie do wspierania UNRWA w świadczeniu podstawowych usług kwalifikującym się Palestyńczykom w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu, w Jordanii, Syrii i Libanie, a także do wspierania ich rozwoju społecznego;

2.  odnotowuje, że UNRWA wdraża od 2007 r. program reform, i wzywa tę organizację do pilnego wdrażania dalszych reform w celu zwiększenia jej skuteczności i opłacalności, tak aby mogła dalej wykonywać swoje ważne zadania;

3.  wzywa UNRWA do przeprowadzenia kompleksowej reformy edukacji oraz do usunięcia z programu nauczania w prowadzonych przez nią szkołach materiału dydaktycznego, który nie spełnia opracowanych przez UNESCO i ONZ norm pokoju i tolerancji, i do zastąpienia go materiałem zgodnym z tymi normami;

4.  potępia przypadki, w których placówki UNRWA były wykorzystywane przez Hamas w celach terrorystycznych, oraz zatrudnianie przez UNRWA wysokich rangą członków Hamas w Strefie Gazy; podkreśla, że takie działania poważnie osłabiają reputację i niezbędne działania UNRWA;

5.  odnotowuje, że wszelkie nieoczekiwane ograniczenia lub opóźnienia w przewidywanej wypłacie pomocy mogą mieć szkodliwe skutki i mogą zagrażać stabilności w regionie; apeluje do członków Ligi Państw Arabskich o pilne zwiększenie ich zobowiązań finansowych w celu wypełnienia luki w finansowaniu;

6.  podkreśla, że działalność UNRWA w Strefie Gazy może napotykać trudności, dopóki Hamas lub Palestyńska Władza Narodowa nie zwrócą ciał izraelskich żołnierzy Hadara Goldina i Orona Shaula;

7.  składa kondolencje rodzinom izraelskich żołnierzy Hadara Goldina i Orona Shaula; ubolewa, że Hamas odmawia wydania ich ciał Izraelowi w celu przeprowadzenia pochówku;

8.  wzywa do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu natychmiastowej repatriacji zwłok, zgodnie z postanowieniami specjalnej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 22 grudnia 2017 r. oraz z odnośnymi konwencjami genewskimi i prawem humanitarnym;

9.  wzywa do zwolnienia obywateli izraelskich Avrahama Mengistu i Hishama al-Sayeda, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa ani wykroczenia, uzasadniającego przetrzymywanie ich w niewoli przez Hamas w Strefie Gazy;

10.  odnotowuje, że nadrzędnym celem społeczności międzynarodowej jest rozwiązanie konfliktu izraelsko-arabskiego, w tym kwestii uchodźców; ponownie podkreśla swoje stałe poparcie dla wynegocjowanego rozwiązania opartego na koncepcji dwóch państw dla dwóch narodów, przy wzajemnym uznawaniu Palestyny i Izraela za ojczyzny swoich narodów; z zadowoleniem przyjmuje arabską inicjatywę pokojową z zatwierdzoną następnie zamianą ziem dla zapewnienia trwałego pokoju i bezpieczeństwa; popiera niezwłoczne wznowienie bezpośrednich dwustronnych negocjacji pokojowych;

11.  podkreśla, że nielegalne zbrojenia i działalność bojówek, ciągły brak jedności palestyńskiej i nieuznawanie prawa Izraela do istnienia osłabiają skuteczność UNRWA w zapewnianiu podstawowych usług najbardziej potrzebującym, pogłębiają niestabilność, a w ostatecznym rozrachunku utrudniają wysiłki na rzecz osiągnięcia rozwiązania w drodze negocjacji;

12.  zdecydowanie popiera współpracę regionalną między Izraelem i jego sąsiadami; potwierdza swoje poparcie dla ważnej roli kwartetu i partnerów regionalnych, takich jak Egipt, Jordania i Arabia Saudyjska, w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego; apeluje do wszystkich stron o wsparcie dialogu i współpracy z korzyścią dla ludności cywilnej;

13.  podkreśla nieustającą odpowiedzialność właściwych organów UE za dopilnowanie, by żadne unijne środki finansowe nie były bezpośrednio lub pośrednio kierowane do organizacji terrorystycznych lub przeznaczane na działalność nawołującą do przemocy czy też usprawiedliwiającą lub gloryfikującą terroryzm;

14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Specjalnemu Przedstawicielowi UE ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Sekretarzowi Generalnemu UNRWA, Knesetowi i rządowi Izraela, przewodniczącemu Palestyńskiej Władzy Narodowej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, Radzie Współpracy Państw Zatoki oraz członkom Ligi Państw Arabskich.

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności