Förslag till resolution - B8-0086/2018Förslag till resolution
B8-0086/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen för UNRWA

5.2.2018 - (2018/2553(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0085/2018

Förfarande : 2018/2553(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0086/2018
Ingivna texter :
B8-0086/2018
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0086/2018

Europaparlamentets resolution om situationen för UNRWA

(2018/2553(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av Genèvekonventionerna,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 302 (IV),

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 194 (III),

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 242 (1967),

–  med beaktande av 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning,

–  med beaktande av synpunkterna från vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, inför det extrainsatta sammanträdet i den internationella givargruppen för Palestina,

–  med beaktande av Mellanösternkvartettens rapport av den 1 juli 2016,

–  med beaktande av 1965 års FN-förklaring om främjande bland ungdomar av ideal om fred, ömsesidig respekt och förståelse mellan folken,

–  med beaktande av Unescos principförklaring om tolerans av den 16 november 1995,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) är ett viktigt FN-organ som tillhandahåller centrala tjänster på områden som utbildning, hälsa och mänsklig utveckling i vidare bemärkelse för stödberättigade palestinier.

B.  UNRWA bistår ättlingar till flyktingar, om än bara manliga, i motsats till 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning och FN:s flyktingkommissariat UNHCR, som inte har bestämmelser om att flyktingstatus kan föras vidare till ättlingar och lagligen adopterade barn.

C.  Palestinska befrielseorganisationen (PLO) var ursprungligen ovilligt att låta enskilda palestinier erkännas som flyktingar under många år.

D.  År 1950 bistod UNRWA 750 000 stödberättigade palestinier med sina tjänster, medan antalet i dag är runt 5 miljoner.

E.  Den 17 januari 2018 meddelade Förenta staterna att landet skulle skära i sina planerade ekonomiska medel till UNRWA. Det amerikanska utrikesdepartementet har fryst runt 100 miljoner US-dollar till UNRWA och överväger att stoppa hela den årliga finansieringen på 360 miljoner dollar och i stället ge pengarna till andra FN-organ som arbetar med palestinier.

F.  Det amerikanska utrikesdepartementet meddelade att medlen frysts för att tas upp till omprövning senare och att ytterligare amerikanska donationer kommer att villkoras av att UNRWA genomför betydande förändringar.

G.  EU och dess medlemsstater är kollektivt de största bidragsgivarna i samband med FN-organets vädjanden om akut humanitärt bistånd till Syrien, Libanon, Västbanken och Gaza.

H.  Den 1 februari 2018 bad UNRWA:s chef Pierre Krähenbühl Arabförbundets medlemsstater om ökat ekonomiskt stöd till FN-organet i samband med Arabförbundets möte i Kairo i Egypten.

I.  Vid olika tillfällen har raketer påträffats i UNRWA-skolor i Gaza, och i september 2017 upptäcktes en tunnel under en UNRWA-skola.

J.  Den 1 augusti 2014 bortfördes och dödades Hadar Goldin av Hamas bara några timmar efter det att en humanitär vapenvila mellan Israel och Hamas trätt i kraft efter medling av FN och Förenta staterna. Hamas, som av EU utpekats som terrororganisation, vägrar att lämna tillbaka Hadar Goldins kvarlevor för begravning, vilket är en allvarlig kränkning av Genèvekonventionerna och internationell humanitär rätt.

K.  Den 22 december 2017 höll FN:s säkerhetsråd ett extrainsatt sammanträde om internationell humanitär rätt och återbördande av Hadar Goldins och Oron Shauls kvarlevor, varvid säkerhetsrådet och andra FN-länder enhälligt uttryckte sin solidaritet med Goldins and Shauls anhöriga och krävde att deras kvarlevor skulle lämnas tillbaka, eftersom de hålls kvar i strid med internationell humanitär rätt.

L.  En lösning på den arabisk-israeliska konflikten eftersöks, och fortlöpande insatser görs för att få igång förhandlingarna mellan israelerna och palestinierna igen med syftet att lösa alla frågor, inklusive flyktingfrågan.

1.  Europaparlamentet står orubbligt fast vid sitt stöd till UNRWA i dess arbete med att tillhandahålla viktiga tjänster till stödberättigade palestinier i Gaza, Västbanken, Jordanien, Syrien och Libanon och hjälpa dem i deras mänskliga utveckling.

2.  Europaparlamentet konstaterar att UNRWA genomfört ett reformprogram sedan 2007, och uppmanar UNRWA att i brådskande ordning genomföra fler reformer för att organisationen ska fungera effektivare och bli mer kostnadseffektiv och därigenom kunna fortsätta att utföra sina viktiga uppgifter.

3.  Europaparlamentet uppmanar UNRWA att få till stånd större utbildningsreformer och att ta bort läromedel som ingår i läroplaner i dess skolor och som inte stämmer överens med Unescos och FN:s normer för fred och tolerans, samt att ersätta dem med läromedel som är förenliga med dessa normer.

4.  Europaparlamentet fördömer de fall där UNRWA-lokaler har använts av Hamas i terrorsyften och UNRWA:s anställning av högt uppsatta Hamasföreträdare i Gazaremsan. Parlamentet framhåller att sådana åtgärder allvarligt undergräver UNRWA:s goda anseende och nödvändiga arbete.

5.  Europaparlamentet konstaterar att oväntade minskningar eller förseningar i planerade utbetalningar från givare kan få skadliga konsekvenser och undergräva stabiliteten i regionen. Parlamentet vill så snart som möjligt se ökade finansieringsåtaganden från Arabförbundets medlemsstater för att täppa till finansieringsgapet.

6.  Europaparlamentet understryker att UNRWA:s arbete i Gaza kan komma att hämmas så länge kvarlevorna av de israeliska soldaterna Hadar Goldin och Oron Shaul inte lämnas tillbaka av Hamas eller den palestinska myndigheten.

7.  Europaparlamentet framför sitt deltagande till de anhöriga till de israeliska soldaterna Hadar Goldin och Oron Shaul. Parlamentet beklagar djupt Hamas vägran att lämna tillbaka deras kvarlevor till Israel för begravning.

8.  Europaparlamentet manar till insatser för ett omedelbart återbördande av deras kvarlevor i linje med FN:s säkerhetsråds extrainsatta sammanträde den 22 december 2017 samt relevanta Genèvekonventioner och humanitär rätt.

9.  Europaparlamentet kräver ett frigivande av de israeliska medborgarna Avraham Mengistu och Hisham Al-Sayed, som inte har begått något brott eller någon förseelse som motiverar att de hålls fångna av Hamas i Gazaremsan.

10.  Europaparlamentet konstaterar att världssamfundets övergripande mål är att få en lösning på den israelisk-arabiska konflikten, inklusive flyktingfrågan. Parlamentet upprepar sitt fortsatta stöd till en förhandlingslösning med ”två stater för två folk” och ett ömsesidigt erkännande av Palestina och Israel som hemländer för deras respektive folk. Parlamentet välkomnar det arabiska fredsinitiativet med de sedermera godkända utbytena av landområden för att säkerställa varaktig fred och säkerhet. Parlamentet stöder ett återupptagande av direkta bilaterala fredsförhandlingar utan dröjsmål.

11.  Europaparlamentet framhåller att olaglig upprustning och militär verksamhet, fortsatt avsaknad av palestinsk enhet och underlåtenhet att erkänna Israels rätt att existera minskar effektiviteten i UNRWA:s viktiga tjänster till de mest behövande, ger näring åt instabilitet och i slutändan hämmar insatserna för att nå en förhandlingslösning.

12.  Europaparlamentet uttrycker starkt stöd åt regionalt samarbete mellan Israel och dess grannar. Parlamentet uttrycker på nytt sitt stöd för den viktiga roll som innehas av kvartetten och av regionala partner såsom Egypten, Jordanien och Saudiarabien i arbetet med en lösning på den arabisk-israeliska konflikten. Parlamentet uppmanar alla parter att stödja dialog och samarbete till förmån för civilbefolkningen.

13.  Europaparlamentet framhåller berörda EU-myndigheters ansvar att fortsätta att se till att inga EU-medel direkt eller indirekt kan styras om till terroristorganisationer eller verksamhet som uppviglar till våld eller som rättfärdigar eller förhärligar terrorism.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas regeringar och parlament, Förenta nationernas generalsekreterare, UNRWA:s generalsekreterare, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet, Gulfstaternas samarbetsråd samt Arabförbundets medlemsstater.

Senaste uppdatering: 7 februari 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy