Forslag til beslutning - B8-0087/2018Forslag til beslutning
B8-0087/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Venezuela

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0078/2018

Procedure : 2018/2559(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0087/2018
Indgivne tekster :
B8-0087/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0087/2018

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

(2018/2559(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine adskillige tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela[1], af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela[2], af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela[3], af 8. juni 2016 om situationen i Venezuela[4] og af 27. april 2017 om situationen i Venezuela[5],

–  der henviser til erklæringen af 26. januar 2018 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den seneste udvikling i Venezuela, hvori de venezuelanske myndigheders beslutning om at udvise Spaniens ambassadør i Caracas fordømmes,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 13. november 2017 og 22. januar 2018 om Venezuela, som indfører en våbenembargo og sanktioner,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Venezuela er part i,

–  der henviser til det interamerikanske demokratiske charter, vedtaget den 11. september 2001,

–  der henviser til erklæringen af 31. marts 2017 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad Al Hussein, om den venezuelanske højesterets afgørelse om at overtage nationalforsamlingens lovgivningsmæssige beføjelser,

–  der henviser til erklæringen fra FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC), der fordømmer anholdelsen af Enrique Aristeguieta den 2. februar 2018,

–  der henviser til advarslerne i rapporterne af 30. maj 2016 og 14. marts 2017 fra Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) om Venezuela og til kravene fra generalsekretæren for OAS om en hurtig indkaldelse af Det Permanente Råd i henhold til artikel 20 i det interamerikanske demokratiske charter for at drøfte den politiske krise i Venezuela,

–  der henviser til skrivelse fra næstformanden/den højtstående repræsentant af 27. marts 2017 om forværrelsen af den alvorlige politiske, økonomiske og humanitære krise i Venezuela,

–  der henviser til OAS' erklæring underskrevet af 14 medlemsstater den 13. marts 2017, hvori det kræves, at Venezuela straks planlægger valg, løslader politiske fanger og anerkender den magtadskillelse, der er fastsat i landets forfatning, sammen med andre foranstaltninger,

–  der henviser til resolutionen fra OAS' Permanente Råd af 3. april 2017 om de seneste begivenheder i Venezuela,

–  der henviser til rapporten, der blev offentliggjort af FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder i august 2017, med titlen "Krænkelser af menneskerettighederne og overgreb i forbindelse med demonstrationer i Den Bolivariske Republik Venezuela fra den 1. april til den 31. juli 2017",

–  der henviser til erklæringerne fra Limagruppen af 8. august 2017, hvorved der nægtes anerkendelse af den nationale forfatningsgivende forsamling, og af 23. januar 2018 om afgørelsen fra den nationale forfatningsgivende forsamling om at afholde præsidentvalg,

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning om at tildele Sakharovprisen 2017 til den demokratiske opposition i Venezuela,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den nationale forfatningsgivende forsamling, som ikke er anerkendt hverken på internationalt plan eller af EU, den 22. januar 2018 krævede, at der senest den 30. april 2018 afholdes præsidentvalg, dvs. flere måneder før dette valg ellers ville have fundet sted; der henviser til, at i henhold til den venezuelanske forfatning er den nationale valgkomité det organ, der er ansvarligt for udskrivelse af valg;

B.  der henviser til, at denne beslutning blev truffet uden for den nationale dialog og uafhængigt af, hvilke fremskridt der eventuelt kunne opnås mellem den venezuelanske regering og oppositionen i femte forhandlingsrunde i Santo Domingo, som begyndte den 29. januar 2018; der henviser til, at kravet om et valg er i modstrid med såvel de demokratiske principper som god tro med hensyn til dialogen mellem regeringen og oppositionen;

C.  der henviser til, at i de seneste måneder har Nicolás Maduros regering vedtaget en række foranstaltninger, der sigter mod at forhindre enhver gennemførelse af valg med tilstrækkelige demokratiske garantier; der henviser til, at højesteret den 25. januar 2018 besluttede at udelukke oppositionskoalitionen MUD (Mesa de la Unidad Democrática) fra præsidentvalget; der henviser til, at den nationale valgkomité den 4. februar 2018 ved en forfatningsstridig kendelse udelukkede partiet Primero Justicia fra valgprocessen; der henviser til den konstante undertrykkelse af oppositionen, den vilkårlige fængsling af mange oppositionsmedlemmer og forhindringen af mange andres mulighed for at deltage i valget og over den manglende adskillelse af beføjelser, der undergraver valgets troværdighed og bidrager til en yderligere optrapning af en allerede ustabil situation;

D.  der henviser til, at situationen vedrørende menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i Venezuela fortsat forværres; der henviser til, at i betragtning af alvoren af den politiske, økonomiske, sociale og humanitære situation er det afgørende, at der afholdes et frit og retfærdigt valg med alle de fornødne garantier og tilstrækkelig tid til at forberede valget, inden man kan begynde at finde en løsning på de mange problemer, som Venezuela står over for;

E.  der henviser til, at Enrique Aristeguita Gramcko den 2. februar 2018 klokken tre om morgenen blev bortført fra sit hjem i Caracas af efterretningstjenesten, og at der ikke foreligger nogen oplysninger om hans opholdssted; der henviser til, at dette desværre blot er et nyligt eksempel på mange tilfælde af vilkårlige anholdelser af dem, der modsætter sig regimet;

F.  der henviser til, at helikopterpiloten Óscar Pérez var blandt de syv personer, der blev dræbt under en ni timers belejring gennemført af regeringens sikkerhedsstyrker den 15. januar 2018; der henviser til, at han og andre havde forsøgt at overgive sig under belejringen;

G.  der henviser til, at den nationale valgkomité, som er det organ, der skal arrangere det næste præsidentvalg, er kendt for manipulation og dets troværdighed nu er lig nul efter dets forfalskning af valgdeltagelsen og resultaterne af det seneste valg;

H.  der henviser til, at den venezuelanske regering stadig nægter at modtage og lette uddelingen af international fødevarehjælp på trods af en stigende fejlernæring blandt børn og en tiltagende mangel på mad og medicin med mange hundrede dødsfald til følge;

I.  der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Unionen, efter at det den 13. november 2017 havde besluttet at indføre en embargo mod Venezuela på våben og dertil knyttet materiel, der kan anvendes til intern undertrykkelse, den 22. januar 2018 enstemmigt besluttede at indføre sanktioner over for Venezuela, der berører syv personer, som beklæder officielle embeder, ved hjælp af restriktive foranstaltninger, herunder rejseforbud og indefrysning af aktiver, på grund af manglende overholdelse af demokratiske principper og retsstatsprincippet og demokratiet;

J.  der henviser til, at præsident Maduros regering den 5. januar 2018 lukkede Venezuelas luft- og søgrænser med de tre caribiske øer Aruba, Bonaire og Curaçao; der henviser til, at Venezuela har forsøgt at købe fødevarer og basale forsyninger på øerne i Det Caribiske Hav på grund af alvorlige mangler i hjemlandet;

K.  der henviser til, at Venezuela efter vedtagelsen af EU's sanktioner udviste den spanske ambassadør i Caracas og proklamerede ham "persona non grata", idet man beskyldte Spanien for at blande sig i landets indre anliggender; der henviser til, at EU klart har fordømt denne beslutning, med henvisning til, at EU's beslutninger på det udenrigspolitiske område, herunder indførelse af sanktioner, er enstemmige;

1.  udtrykker dyb bekymring over den fortsatte forfatningsstridige krænkelse af demokratiet og menneskerettighederne i Venezuela; afviser på det kraftigste beslutningen fra den ulovlige nationale forfatningsgivende forsamling, der hverken er anerkendt på internationalt plan eller af EU, om at kræve et tidligt præsidentvalg inden udgangen af april 2018; beklager dybt de foranstaltninger, der er vedtaget af Maduros regering og højesteret, som forhindrer medlemmer af oppositionen og MUD-koalitionen i at stille op til det kommende valg; opfordrer de venezuelanske myndigheder til fuldt ud at genoprette deres rettigheder;

2.  støtter erklæringen fra næstformanden/den højtstående repræsentant om, at kun valg baseret på en realistisk tidsplan, der er aftalt i forbindelse med den nationale dialog med alle relevante aktører og politiske partier, og med lige, fair og gennemsigtige betingelser for deltagelse – herunder ophævelse af forbud rettet mod medlemmer af oppositionen, frigivelse af politiske fanger, en afbalanceret sammensætning af en upartisk national valgkomité og eksistensen af tilstrækkelige garantier, herunder kontrol foretaget af uafhængige internationale observatører – vil blive anerkendt af EU og kan forhindre yderligere splittelse;

3.  fastslår, at Europa-Parlamentet under de nuværende omstændigheder hverken vil anerkende valget eller de myndigheder, der indsættes som følge af en ulovlig valgproces;

4.  glæder sig over indførelsen af en våbenembargo og sanktioner mod syv venezuelanske embedsmænd som reaktion på alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og demokratiet i landet; minder om, at alle EU's beslutninger på det udenrigspolitiske område, herunder indførelse af sanktioner, træffes med enstemmighed; understreger, at en udvidelse af sanktionslisten til andre venezuelanske embedsmænd og deres familiemedlemmer hurtigt bør undersøges og vedtages; opfordrer Rådet til at overveje sanktioner mod venezuelanske olieselskaber, herunder handel med det statsejede selskab PDVSA;

5.  opfordrer den venezuelanske regering til at sikre magtens deling og uafhængighed og til at give nationalforsamlingen dens fulde forfatningsmæssige myndighed tilbage; gentager sin fulde støtte til nationalforsamlingen som den eneste lovligt oprettede og anerkendte forsamling i Venezuela; forkaster alle afgørelser truffet af den nationale forfatningsgivende forsamling som værende i strid med alle demokratiske standarder og regler;

6.  opfordrer den venezuelanske regering til at sikre øjeblikkelig og betingelsesløs frigivelse af alle politiske fanger; støtter fuldt ud, at der indledes efterforskning ved Den Internationale Straffedomstol (ICC) af de omfattende og systematiske forbrydelser mod menneskeheden og den undertrykkelse, der begås af det venezuelanske regime; opfordrer til, at efterforskningen påbegyndes snarest muligt, og opfordrer EU til at spille en aktiv rolle i denne henseende;

7.  udtrykker sin alvorlige bekymring over den alvorligt forværrende situation for så vidt angår demokrati, menneskerettigheder og den socioøkonomiske situation i Venezuela; opfordrer de venezuelanske myndigheder til at tillade, at humanitær bistand uhindret kan komme ind i landet, og til at give adgang for internationale organisationer, der ønsker at hjælpe; opfordrer indtrængende myndighederne til at give deres formelle godkendelse af den aftale, der blev indgået under drøftelserne i Aruba den 12. januar 2018, således at grænserne mellem Venezuela og de tre øer i Det Caribiske Hav kan genåbnes;

8.  gentager sin indtrængende opfordring til, at der sendes en delegation fra Europa-Parlamentet til Venezuela, så der så snart som muligt kan indledes en dialog med alle aktører, der er involveret i konflikten;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, regeringen og parlamentet i Den Bolivariske Republik Venezuela, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

Seneste opdatering: 7. februar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik