Πρόταση ψηφίσματος - B8-0087/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0087/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0078/2018

Διαδικασία : 2018/2559(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0087/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0087/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0087/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

(2018/2559(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, και ιδίως το ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[1], το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα[2], το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[3], το ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[4] και το ψήφισμα της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[5],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), της 26ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, με την οποία καταδικάζεται η απόφαση των αρχών της Βενεζουέλας να απελάσουν τον πρέσβη της Ισπανίας στο Καράκας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2017 και της 22ας Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τη Βενεζουέλα, για την επιβολή εμπάργκο όπλων, καθώς και κυρώσεων,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο οποίο η Βενεζουέλα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τον Διαμερικανικό Δημοκρατικό Χάρτη που εγκρίθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ζάιντ Ραάντ αλ-Χουσέιν, της 31ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βενεζουέλας να αναλάβει τις νομοθετικές εξουσίες της Εθνοσυνέλευσης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC), με την οποία καταδικάζεται η θέση υπό κράτηση του Enrique Aristeguieta στις 2 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις προειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις της 30ής Μαΐου 2016 και της 14ης Μαρτίου 2017 του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) σχετικά με τη Βενεζουέλα, καθώς και τις εκκλήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΚ για επείγουσα σύγκληση του Μόνιμου Συμβουλίου του δυνάμει του άρθρου 20 του Διαμερικανικού Δημοκρατικού Χάρτη προκειμένου να συζητηθεί η πολιτική κρίση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της ΑΠ/ΥΕ, της 27ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την επιδεινούμενη και σοβαρή πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του ΟΑΚ, που υπεγράφη από 14 εκ των κρατών μελών του στις 13 Μαρτίου 2017, με την οποία ζητείται από τη Βενεζουέλα, μεταξύ άλλων μέτρων, να προγραμματίσει άμεσα εκλογές, να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους και να αναγνωρίσει τη διάκριση των εξουσιών που προβλέπει το Σύνταγμά της,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Μονίμου Συμβουλίου του ΟΑΚ, της 3ης Απριλίου 2017, σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσιεύτηκε από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα τον Αύγουστο του 2017 με τίτλο «Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των καταχρήσεων στο πλαίσιο των διαδηλώσεων στη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας από την 1η Απριλίου έως τις 31 Ιουλίου 2017»,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ομάδας της Λίμας, της 8ης Αυγούστου 2017, σχετικά με τη μη αναγνώριση της Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης, και της 23ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με την απόφαση της Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης για διεξαγωγή προεδρικών εκλογών,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ 2017 στη δημοκρατική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2018, η παράνομη Εθνική Συντακτική Συνέλευση, η οποία δεν έχει αναγνωριστεί ούτε διεθνώς ούτε από την ΕΕ, ζήτησε να διεξαχθούν προεδρικές εκλογές έως τις 30 Απριλίου 2018, αρκετούς μήνες πριν από την περίοδο κατά την οποία θα διεξάγονταν παραδοσιακά οι εν λόγω εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βενεζουέλας το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για την προκήρυξη εκλογών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η απόφαση λήφθηκε εκτός του πεδίου εφαρμογής του εθνικού διαλόγου και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόοδο που μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας στον πέμπτο γύρο συνομιλιών στο Σάντο Ντομίνγκο, ο οποίος ξεκίνησε στις 29 Ιανουαρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έκκληση για τη διεξαγωγή εκλογών έρχεται σε αντίθεση τόσο με τις δημοκρατικές αρχές όσο και με την καλή πίστη όσον αφορά τον διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση του Nicolás Maduro έχει εγκρίνει σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη της διεξαγωγής εκλογών με επαρκείς δημοκρατικές εγγυήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Ιανουαρίου 2018, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε να αποκλείσει τον συνασπισμό της αντιπολίτευσης MUD (Mesa de la Unidad Democrática») από τις προεδρικές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Φεβρουαρίου 2018, σε μια αντισυνταγματική κίνηση, το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο απέκλεισε το κόμμα Primero Justicia από την εκλογική διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής καταστολή της αντιπολίτευσης, οι αυθαίρετες συλλήψεις πολλών προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης και ο αποκλεισμός πολλών άλλων από την υποβολή υποψηφιότητας στις εκλογές, καθώς και η έλλειψη διάκρισης των εξουσιών, υπονομεύουν την αξιοπιστία των εκλογών ενώ κλιμακώνουν περαιτέρω μια ήδη εύφλεκτη κατάσταση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα εξακολουθεί να επιδεινώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της σοβαρότητας της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης, η διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών με όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις και με επαρκή χρόνο για την προετοιμασία τους είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να γίνει μια αρχή για την επίλυση των πολυάριθμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Βενεζουέλα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις τρεις το πρωί της 2ας Φεβρουαρίου 2018, ο Enrique Aristeguita Gramcko απήχθη από το σπίτι του στο Καράκας από τις υπηρεσίες πληροφοριών, χωρίς να δοθεί καμία πληροφορία σχετικά με τον τόπο στον οποίο μεταφέρθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι, δυστυχώς, μόνο ένα πρόσφατο παράδειγμα από τις πολλές περιπτώσεις αυθαίρετης κράτησης ατόμων που αντιτίθενται στο καθεστώς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κυβερνήτης ελικοπτέρου Oscar Pérez ήταν ένα από τα επτά άτομα σκοτώθηκαν σε μια εννιάωρη πολιορκία που πραγματοποίησαν οι κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας στις 15 Ιανουαρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι είχαν επιχειρήσει να παραδοθούν κατά τη διάρκεια της πολιορκίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο, το όργανο που θα διοργανώσει τις προσεχείς προεδρικές εκλογές, έχει ιστορικό χειραγώγησης και η αξιοπιστία του σήμερα είναι μηδενική αφού προέβη σε παραποίηση του ποσοστού συμμετοχής και των αποτελεσμάτων των τελευταίων εκλογών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διαρκώς αρνείται να παραλάβει και να διευκολύνει τη διανομή διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας, παρά την αύξηση του παιδικού υποσιτισμού και τις ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων που έχουν οδηγήσει σε πολλές εκατοντάδες θανάτους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν της απόφασης που έλαβε στις 13 Νοεμβρίου 2017 να επιβάλει κατά της Βενεζουέλας εμπάργκο όπλων και συναφούς υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ομόφωνα στις 22 Ιανουαρίου 2018 να επιβάλει κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας εις βάρος επτά προσώπων που κατέχουν επίσημα αξιώματα, με περιοριστικά μέτρα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η ταξιδιωτική απαγόρευση και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, λόγω της μη τήρησης των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Ιανουαρίου 2018, η κυβέρνηση του Προέδρου Maduro έκλεισε τα εναέρια και θαλάσσια σύνορα μεταξύ της Βενεζουέλας και τριών νήσων της Καραϊβικής (Αρούμπα, Μπονέρ και Κουρασάο)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κάτοικοι της Βενεζουέλας προσπαθούσαν να αγοράσουν τρόφιμα και βασικά αγαθά στα νησιά της Καραϊβικής λόγω σοβαρών ελλείψεων στην πατρίδα τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την έγκριση των κυρώσεων της ΕΕ, η Βενεζουέλα απέλασε τον πρέσβη της Ισπανίας στο Καράκας και τον ανακήρυξε «persona non grata», κατηγορώντας την Ισπανία για επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις τις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταδίκασε απερίφραστα την απόφαση αυτή επισημαίνοντας ταυτόχρονα τον ομόφωνο χαρακτήρα των αποφάσεών της στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων·

1.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία σχετικά με τη συνεχιζόμενη αντισυνταγματική παραβίαση της δημοκρατικής τάξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα· καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της παράνομης Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης, η οποία δεν έχει αναγνωριστεί ούτε διεθνώς ούτε από την ΕΕ, να ζητήσει πρόωρες προεδρικές εκλογές έως τα τέλη Απριλίου 2018· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τα μέτρα που ενέκριναν η κυβέρνηση Maduro και το Ανώτατο Δικαστήριο, τα οποία έχουν ως συνέπεια τα μέλη της αντιπολίτευσης από τον συνασπισμό MUD να μην μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στις προσεχείς εκλογές· ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να αποκαταστήσουν πλήρως το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τα άτομα αυτά·

2.  υποστηρίζει τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ ότι μόνο οι εκλογές που βασίζονται σε ένα βιώσιμο εκλογικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο συμφωνείται στο πλαίσιο εθνικού διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τα πολιτικά κόμματα, με σεβασμό των ίσων, δίκαιων και διαφανών συνθηκών συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των απαγορεύσεων για τις προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, χωρίς πολιτικούς κρατούμενους και με την εξασφάλιση ότι το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο είναι ισορροπημένο στη σύνθεσή του και αμερόληπτο, και με την ύπαρξη επαρκών εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων διεθνών παρατηρητών, θα αναγνωρίζονται από την ΕΕ και μπορούν να αποτρέψουν την περαιτέρω πόλωση·

3.  δηλώνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα αναγνωρίσει τις εκλογές ή τις αρχές που θα προκύψουν από οποιαδήποτε παράνομη εκλογική διαδικασία·

4.  χαιρετίζει την επιβολή του εμπάργκο όπλων και κυρώσεων εις βάρος επτά αξιωματούχων της Βενεζουέλας ως απάντηση στις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη χώρα· υπενθυμίζει ότι όλες οι αποφάσεις της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων, λαμβάνονται με ομοφωνία· τονίζει ότι θα πρέπει αμέσως να εξεταστεί και να εγκριθεί η επέκταση του καταλόγου των κυρώσεων και σε άλλους αξιωματούχους της Βενεζουέλας και τα μέλη των οικογενειών τους· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων επί του πετρελαίου της Βενεζουέλας, μεταξύ άλλων και επί των συμφωνιών με την κρατική εταιρεία PDVSA·

5.  καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να επαναφέρει τη διάκριση και την ανεξαρτησία των εξουσιών και να αποκαταστήσει την πλήρη συνταγματική εξουσία της Εθνοσυνέλευσης· επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του για την Εθνοσυνέλευση ως το μοναδικό κοινοβούλιο που έχει συσταθεί νομίμως και αναγνωριστεί στη Βενεζουέλα· απορρίπτει οποιεσδήποτε αποφάσεις που λαμβάνονται από την Εθνική Συντακτική Συνέλευση, καθώς αντιβαίνουν προς τα δημοκρατικά πρότυπα και κανόνες·

6.  καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να εξασφαλίσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων· υποστηρίζει πλήρως την έναρξη ερευνών από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για τα πολυάριθμα και συστηματικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τις πράξεις καταστολής που τελέσθηκαν από το καθεστώς της Βενεζουέλας· ζητεί οι εν λόγω έρευνες να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό, και καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο·

7.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στη Βενεζουέλα· καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να επιτρέψουν επειγόντως την απρόσκοπτη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα και να παράσχουν πρόσβαση στις διεθνείς οργανώσεις που επιθυμούν να βοηθήσουν· προτρέπει τις αρχές να δώσουν την επίσημη έγκρισή τους για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αρούμπα στις 12 Ιανουαρίου 2018, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό το εκ νέου άνοιγμα των συνόρων μεταξύ της Βενεζουέλας και των τριών νήσων της Καραϊβικής·

8.  επαναλαμβάνει το επείγον αίτημά του να μεταβεί το συντομότερο αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Βενεζουέλα και να διεξαγάγει διάλογο με όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαμάχη·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ–Λατινικής Αμερικής και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου