Päätöslauselmaesitys - B8-0087/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0087/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan tilanteesta

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0078/2018

Menettely : 2018/2559(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0087/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0087/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0087/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

(2018/2559(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon lukuisat päätöslauselmansa, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta[1], 18. joulukuuta 2014 Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta[2], 12. maaliskuuta 2015 Venezuelan tilanteesta[3], 8. kesäkuuta 2016 Venezuelan tilanteesta[4] ja 27. huhtikuuta 2017 Venezuelan tilanteesta[5] antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 26. tammikuuta 2018 Venezuelan pahenevasta tilanteesta antaman julkilausuman, jossa tuomittiin Venezuelan viranomaisten päätös karkottaa Espanjan Caracasissa oleva suurlähettiläs,

–  ottaa huomioon 13. marraskuuta 2017 ja 22. tammikuuta 2018 annetut neuvoston Venezuelaa koskevat päätelmät, joissa esitetään asevientikiellon ja pakotteiden määräämistä,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuodelta 1948,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Venezuela on,

–  ottaa huomioon 11. syyskuuta 2001 hyväksytyn Amerikan maiden demokratian peruskirjan,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin 31. maaliskuuta 2017 antaman julkilausuman, joka koskee Venezuelan korkeimman oikeuden päätöstä siirtää itselleen maan kansalliskokouksen lainsäädäntövalta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston (UNHRC) lausunnon, jossa tuomittiin Enrique Aristiguietan pidättäminen 2. helmikuuta 2018,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön (OAS) 30. toukokuuta 2016 ja 14. maaliskuuta 2017 julkaistuissa raporteissa esitetyt Venezuelaa koskevat varoitukset ja kyseisen järjestön pääsihteerin vetoomuksen Amerikan maiden demokratian peruskirjan 20 artiklan mukaisen pysyvän neuvoston kiireellisestä koollekutsumisesta keskustelemaan Venezuelan poliittisesta kriisistä,

–  ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2017 päivätyn komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kirjeen, joka koskee Venezuelan vakavien poliittisten, taloudellisten ja humanitaaristen kriisien pahenemista,

–  ottaa huomioon, että 14 OAS:n jäsenvaltiota allekirjoitti 13. maaliskuuta 2017 julistuksen, jossa pyydetään Venezuelaa muun muassa järjestämään ripeästi vaalit, vapauttamaan poliittiset vangit ja tunnustamaan maan perustuslakiin kirjattu toimivallan jako,

–  ottaa huomioon OAS:n pysyvän neuvoston 3. huhtikuuta 2017 antaman päätöslauselman, joka koskee Venezuelan äskettäisiä tapahtumia,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston elokuussa 2017 julkaiseman selonteon aiheesta ”Ihmisoikeusloukkaukset ja -rikkomukset mielenosoitusten yhteydessä Venezuelan bolivariaanisessa tasavallassa 1. huhtikuuta–31. heinäkuuta 2017”,

–  ottaa huomioon 8. elokuuta 2017 annetun ”Liman ryhmän” julistuksen perustuslakia säätävän kokouksen tunnustamatta jättämisestä ja 23. tammikuuta 2018 annetun julistuksen perustuslakia säätävän kokouksen päätöksestä ilmoittaa presidentinvaalien järjestämisestä,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin päätöksen myöntää vuoden 2017 Saharov-palkinto Venezuelan demokraattiselle oppositiolle,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 22. tammikuuta 2018 laiton perustuslakia säätävä kokous, jota ei ole tunnustettu kansainvälisesti eikä myöskään EU:ssa, vaati presidentinvaalien järjestämistä 30. huhtikuuta 2018, useita kuukausia aiemmin kuin nämä vaalit olisi perinteisesti pidetty; ottaa huomioon, että Venezuelan perustuslain mukaan kansallinen vaalilautakunta on vaalien järjestämisestä vastaava elin;

B.  ottaa huomioon, että kyseinen päätös tehtiin kansallisen vuoropuhelun ulkopuolella ja riippumatta mahdollisesta edistymisestä 29. tammikuuta 2018 alkaneessa Venezuelan hallituksen ja opposition välisessä viidennessä neuvottelukierroksessa Santo Domingossa; ottaa huomioon, että tämä kehotus vaalien järjestämiseksi on ristiriidassa sekä demokraattisten periaatteiden että hyvässä uskossa toimimisen kanssa hallituksen ja opposition välisessä vuoropuhelussa;

C.  ottaa huomioon, että viime kuukausien aikana Nicolás Maduron hallitus on hyväksynyt useita toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää kaikkien vaalien järjestäminen riittävien demokraattisten takeiden perustalta; ottaa huomioon, että korkein oikeus päätti 25. tammikuuta 2018 sulkea MUD-oppositioryhmän (Mesa de la Unidad Democrática) presidentinvaalien ulkopuolelle; ottaa huomioon, että 4. helmikuuta 2018 kansallinen vaalilautakunta sulki Primero de Justicia -puolueen vaalien ulkopuolelle perustuslain vastaisesti; ottaa huomioon, että opposition jatkuva tukahduttaminen, monien oppositiojohtajien mielivaltaiset vangitsemiset ja monien muiden ehdokkuuden estäminen sekä vallanjaon puuttuminen heikentävät vaalien uskottavuutta ja pahentavat jo valmiiksi tulenarkaa tilannetta;

D.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion tilanne heikkenee jatkuvasti Venezuelassa; toteaa, että vakavan poliittisen, taloudellisen, sosiaalisen ja humanitaarisen tilanteen vuoksi vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestäminen kaikkien asianmukaisten takeiden ja riittävän pitkän valmisteluajan puitteissa on äärimmäisen tärkeää, jotta Venezuelan monien ongelmien ratkaiseminen voidaan aloittaa;

E.  ottaa huomioon, että tiedustelupalvelu sieppasi Enrique Aristeguita Gramckon kodistaan Caracasissa 2. helmikuuta 2018 kello kolme aamulla eikä hänen olinpaikastaan ole saatu mitään tietoja; toteaa, että tämä on valitettavasti vain yksi esimerkki hallinnon vastustajien mielivaltaisista pidätyksistä;

F.  toteaa, että helikopterilentäjä Óscar Pérez oli yksi seitsemästä ihmisestä, jotka kuolivat hallituksen turvallisuusjoukkojen toteuttaman yhdeksäntuntisen piirityksen aikana 15. tammikuuta 2018; toteaa, että hän ja muut olivat yrittäneet antautua tämän piirityksen aikana;

G.  toteaa, että seuraavat presidentinvaalit järjestävä kansallinen vaalilautakunta on tunnettu vaalien manipuloinnista ja sen uskottavuus on tällä hetkellä nollassa, kun kävi ilmi, että se oli väärentänyt viime vaalien äänestysprosentin ja tulokset;

H.  ottaa huomioon, että Venezuelan hallitus jatkuvasti kieltäytyy vastaanottamasta kansainvälistä humanitaarista apua ja helpottamaan sen jakamista, vaikka lasten aliravitsemus on lisääntynyt ja elintarvikkeiden ja lääkkeiden puute on johtanut satojen ihmishenkien menetyksiin;

I.  ottaa huomioon, että komissio päätti 13. marraskuuta 2017 hyväksyä Venezuelaa koskevan vientikiellon aseille ja niihin liittyville tarvikkeille, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, ja että 22. tammikuuta 2018 Euroopan unionin neuvosto päätti yksimielisesti asettaa Venezuelaan kohdistuvia pakotteita, jotka koskevat seitsemää virallisessa asemassa olevaa henkilöä ja jotka käsittävät matkustuskiellon ja varojen jäädyttämisen, koska Venezuelassa ei noudateta demokratian periaatteita, oikeusvaltioperiaatetta eikä demokratiaa;

J.  ottaa huomioon, että 5. tammikuuta 2018 presidentti Maduron hallitus päätti sulkea Venezuelan ilma- ja merirajat kolmelle Karibialla sijaitsevalle saarelle (Aruba, Bonaire ja Curaçao); toteaa, että vakavasta elintarvike- ja tavarapulasta johtuen venezuelalaiset ovat joutuneet ostamaan ruokaa ja perustarvikkeita Karibian saarilta;

K.  ottaa huomioon, että EU:n asettamien pakotteiden jälkeen Venezuela karkotti maasta ja julisti ei-toivotuksi henkilöksi Espanjan Caracasin-suurlähettilään sekä syytti Espanjaa puuttumisesta maan sisäisiin asioihin; ottaa huomioon, että EU tuomitsi voimakkaasti kyseisen päätöksen ja totesi lisäksi, että EU:n päätöksenteko ulkopolitiikan alalla on yksimielistä myös pakotteiden asettamisen osalta;

1.  ilmaisee vakavan huolensa demokraattisen järjestyksen ja ihmisoikeuksien toistuvista ja perustuslain vastaisista loukkauksista Venezuelassa; torjuu määrätietoisesti perustuslakia säätävän laittoman kokouksen, jota kansainvälinen yhteisö tai EU ei ole tunnustanut, päätöksen järjestää ennenaikaiset presidentinvaalit vuoden 2018 huhtikuun loppuun mennessä; pitää erittäin valitettavina Maduron hallituksen ja korkeimman oikeuden toteuttamia toimenpiteitä, joilla MUD-oppositioryhmän jäseniä estetään asettumasta ehdolle tulevissa vaaleissa; kehottaa Venezuelan viranomaisia palauttamaan täysin heidän vaalikelpoisuutensa;

2.  tukee komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumaa, jonka mukaan EU voi tunnustaa vaalit ja maan polarisoitumiskehitys voi pysähtyä vain, jos vaalien perustana on toteuttamiskelpoinen vaaliaikataulu, joka on hyväksytty kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden ja poliittisten puolueiden kanssa käydyssä kansallisessa vuoropuhelussa, jos vaalikelpoisuusehdot ovat yhtäläiset, oikeudenmukaiset ja avoimet siten, että niistä poistetaan poliittisiin vastustajiin kohdistuvat kiellot, poliittiset vangit vapautetaan sekä kansallisen vaalilautakunnan kokoonpanosta tehdään tasapuolinen ja puolueeton ja jos huolehditaan riittävistä takeista, joihin kuuluu riippumaton kansainvälinen vaalitarkkailu;

3.  toteaa, että nykyoloissa Euroopan parlamentti ei tunnusta sen enempää vaaleja kuin kyseisen laittoman vaalimenettelyn tuloksena nimitettäviä viranomaisiakaan;

4.  pitää myönteisenä asevientikieltoa ja seitsemälle Venezuelan virkamiehelle asetettuja pakotteita vastauksena vakaviin ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden rikkomisiin maassa; palauttaa mieliin, että EU tekee kaikki ulkopolitiikan alan päätöksensä, myös pakotteiden asettamisen, yksimielisesti; korostaa, että olisi viipymättä tarkasteltava pakoteluettelon laajentamista muihin Venezuelan virkamiehiin ja heidän perheenjäseniinsä ja hyväksyttävä se; kehottaa neuvostoa harkitsemaan pakotteiden asettamista venezuelalaiselle öljylle, muun muassa valtionyhtiö PDVSA:n kanssa tehtäville liiketoimille;

5.  kehottaa Venezuelan hallitusta palauttamaan valtiollisten elinten toimivallan jaon ja riippumattomuuden sekä antamaan kansalliskokoukselle takaisin sille perustuslain mukaan kuuluvan täyden toimivallan; toistaa tukevansa täysin kansalliskokousta Venezuelan ainoana laillisesti perustettuna ja tunnustettuna parlamenttina; torjuu kaikki perustuslakia säätävän kansalliskokouksen tekemät päätökset, sillä ne ovat vastoin kaikkia demokraattisia normeja ja sääntöjä;

6.  kehottaa Venezuelan hallitusta huolehtimaan kaikkien poliittisten vankien välittömästä ja ehdottomasta vapauttamisesta; tukee täysin Kansainvälisen rikostuomioistuimen käynnistämiä tutkimuksia Venezuelan hallituksen toteuttamista laajamittaisista ja järjestelmällisistä rikoksista ihmisyyttä vastaan ja tukahduttamistoimista; vaatii, että kyseiset tutkimukset aloitetaan mahdollisimman pian, ja kehottaa EU:ta ottamaan aktiivisen roolin tässä asiassa;

7.  ilmaisee suuren huolensa Venezuelan demokratiaa, ihmisoikeuksia ja sosioekonomista tilannetta koskevan tilanteen vakavasta heikentymisestä. kehottaa Venezuelan viranomaisia sallimaan kiireesti humanitaarisen avun esteettömän toimittamisen maahan sekä kehottaa myöntämään auttamishaluisille kansainvälisille järjestöille luvan toimia maassa; kehottaa viranomaisia antamaan virallisen hyväksyntänsä Arubassa 12. tammikuuta 2018 käydyissä neuvotteluissa tehdylle sopimukselle, jotta Venezuelan ja kolmen Karibian saaren väliset rajat voidaan taas avata;

8.  toistaa kiireellisen pyyntönsä, joka koskee Euroopan parlamentin valtuuskunnan lähettämistä Venezuelaan ja vuoropuhelun käymistä kaikkien konfliktin osapuolten kanssa mahdollisimman pikaisesti;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö