Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0087/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0087/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Venesueloje

5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0078/2018

Procedūra : 2018/2559(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0087/2018
Pateikti tekstai :
B8-0087/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0087/2018

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje

(2018/2559(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į įvairias savo rezoliucijas dėl Venesuelos, visų pirma į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje[1], 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje[2], 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje[3], 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje[4] ir 2017 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje[5],

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2018 m. sausio 26 d. pareiškimą dėl naujausių įvykių Venesueloje, kuriame smerkiamas Venesuelos valdžios institucijų sprendimas išsiųsti Ispanijos ambasadorių Karakase,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. lapkričio 13 d. ir 2018 m. sausio 22 d. išvadas dėl Venesuelos, kuriomis paskelbiamas ginklų embargas ir sankcijos,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurio šalis yra Venesuela,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. rugsėjo 11 d. priimtą Amerikos šalių demokratinę chartiją,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra’ado Al Husseino 2017 m. kovo 31 d. pareiškimą dėl Venesuelos Aukščiausiojo Teismo sprendimo perimti Nacionalinės Asamblėjos teisėkūros įgaliojimus,

–  atsižvelgdamas į JT žmogaus teisių tarybos pareiškimą, kuriame smerkiamas Enrique‘ės Aristeguieta‘os sulaikymas 2018 m. vasario 2 d.,

–  atsižvelgdamas į Amerikos valstybių organizacijos (AVO) 2016 m. gegužės 30 d. ir 2017 m. kovo 14 d. ataskaitose dėl Venesuelos išdėstytus perspėjimus ir AVO generalinio sekretoriaus raginimus skubiai sušaukti šios organizacijos nuolatinę tarybą vadovaujantis Amerikos šalių demokratinės chartijos 20 straipsniu politinės krizės Venesueloje klausimui aptarti,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 2017 m. kovo 27 d. laišką dėl Venesueloje gilėjančios didžiulės politinės, ekonominės ir humanitarinės krizės,

–  atsižvelgdamas į AVO pareiškimą, kurį 2017 m. kovo 13 d. pasirašė 14 jos valstybių narių ir kuriame reikalaujama, kad Venesuela be kitų priemonių skubiai paskirtų rinkimų datą, išlaisvintų politinius kalinius ir pripažintų jos konstitucijoje įtvirtintą valdžių padalijimo principą,

–  atsižvelgdamas į AVO nuolatinės tarybos 2017 m. balandžio 3 d. rezoliuciją dėl pastarojo meto įvykių Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugpjūčio mėn. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro paskelbtą pranešimą „Žmogaus teisių pažeidimai ir nepaisymas per 2017 m. balandžio 1 d. – liepos 31 d. protestus Venesuelos Bolivaro Respublikoje“,

–  atsižvelgdamas į Limos grupės 2017 m. rugpjūčio 8 d. pareiškimą dėl Nacionalinės steigiamosios asamblėjos nepripažinimo ir 2018 m. sausio 23 d. pareiškimą dėl Nacionalinės steigiamosios asamblėjos sprendimo surengti prezidento rinkimus,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą 2017 m. Sacharovo premiją skirti Venesuelos demokratinei opozicijai,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2018 m. sausio 22 d. neteisėta Nacionalinė steigiamoji asamblėja, kurios nepripažįsta nei tarptautinė bendruomenė, nei ES, paragino, kad prezidento rinkimai būtų surengti iki 2018 m. balandžio 30 d., t. y. keliais mėnesiais anksčiau nei prezidento rinkimai rengiami tradiciškai; kadangi, remiantis Venesuelos konstitucija, organas, atsakingas už tai, kad būtų sušaukti rinkimai, yra Nacionalinė rinkimų taryba;

B.  kadangi šis sprendimas buvo priimtas ne nacionalinio dialogo pagrindu ir neatsižvelgiant į jokią galimą pažangą, kurią per 2018 m. sausio 29 d. Santo Dominge pradėjusį penktąjį derybų raundą galbūt būtų pasiekusios Venesuelos vyriausybė ir opozicija; kadangi šis raginimas surengti rinkimus neatitinka nei demokratinių principų, nei siekio užtikrinti sąžiningą vyriausybės ir opozicijos dialogą;

C.  kadangi pastaraisiais mėnesiais Nicoláso Maduro vyriausybė priėmė ne vieną priemonę, kad negalėtų įvykti jokie pakankamomis demokratinėmis garantijomis pagrįsti rinkimai; kadangi 2018 m. sausio 25 d. Aukščiausiasis Teismas nusprendė neleisti prezidento rinkimuose dalyvauti opozicijos koalicijos Mesa de la Unidad Democratica (MUD) atstovams; kadangi 2018 m. vasario 4 d. Nacionalinė rinkimų taryba iš rinkimų proceso nekonstituciškai pašalino partiją „Primero Justicia“; kadangi nuolatinės represijos prieš opoziciją, savavališkas ne vieno opozicijos atstovo kalinimas ir draudimas daugybei kitų kandidatuoti rinkimuose bei valdžių atskyrimo principo nepaisymas kelia grėsmę rinkimų patikimumui ir kartu lemia tolesnę ir taip nestabilios padėties eskalaciją;

D.  kadangi žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės padėtis Venesueloje toliau blogėja; kadangi, atsižvelgiant į sunkią politinę, ekonominę, socialinę ir humanitarinę padėtį, nepaprastai svarbu surengti laisvus ir teisingus rinkimus, įskaitant visas reikiamas garantijas, ir užtikrinti, kad jiems pasirengti būtų skirta pakankamai laiko, jeigu norima pradėti spręsti daugybę problemų, su kuriomis susiduria Venesuela;

E.  kadangi 2018 m. vasario 2 d., 3 val. ryto, iš savo namų Karakase žvalgybos tarnybų buvo pagrobtas Enrique Aristeguita Gramcko ir apie jo buvimo vietą neteikiama jokia informacija; kadangi šis pastarojo meto pavyzdys, deja, yra tik vienas iš daugybės atvejų, kai savavališkai sulaikomi režimo oponentai;

F.  kadangi sraigtasparnio pilotas Óscar Pérez buvo vienas iš septynių asmenų, nužudytų per devynias valandas trukusią apsiaustį, kurią 2018 m. sausio 15 d. vykdė vyriausybės saugumo pajėgos; kadangi jis ir kiti mėgino pasiduoti per šią apsiaustį;

G.  kadangi Nacionalinė rinkimų taryba – organas, rengsiantis kitus prezidento rinkimus – yra pagarsėjusi manipuliacijomis ir po to, kai buvo sufalsifikuoti praeitų rinkimų aktyvumo rodikliai ir jų rezultatai, dabar jos patikimumas prilygsta nuliui;

H.  kadangi Venesuelos vyriausybė, nepaisydama dažnėjančių vaikų mitybos nepakankamumo atvejų bei maisto ir vaistų stygiaus, dėl kurio gyvybės neteko šimtai žmonių, nuolat atsisako priimti tarptautinę humanitarinę pagalbą ir padėti ją išdalyti;

I.  kadangi, 2017 m. lapkričio 13 d. nusprendusi paskelbti ginklų ir susijusių medžiagų, kurios galėjo būti naudojamos vidaus represijoms, embargą, Europos Sąjungos Taryba 2018 m. sausio 22 d. vienbalsiai nusprendė taikyti sankcijas Venesuelai, nukreiptas prieš septynis oficialias pareigas einančius asmenis, ir nustatyti ribojamąsias priemones, įskaitant draudimą keliauti ir turto įšaldymą, nes nepaisoma demokratinių ir teisinės valstybės principų bei neužtikrinama demokratija;

J.  kadangi 2018 m. sausio 5 d. Prezidento N. Maduro vyriausybė uždarė šalies oro ir jūrų sienas su trimis Karibų jūros salomis – Aruba, Boneru ir Kiurasao; kadangi dėl didžiulio prekių stygiaus šalyje Venesuelos žmonės stengdavosi pirkti maistą ir būtiniausias prekes Karibų jūros salose;

K.  kadangi patvirtinus ES sankcijas Venesuela, apkaltinusi Ispaniją kišimusi į jos vidaus reikalus, išsiuntė ir persona non grata paskelbė Ispanijos ambasadorių Karakase; kadangi ES griežtai pasmerkė šį sprendimą ir kartu pažymėjo, kad sprendimus dėl užsienio politikos, įskaitant sankcijų taikymą, ES priima vienbalsiai;

1.  reiškia didžiulį susirūpinimą dėl užsitęsusio nekonstitucinio demokratinės tvarkos ir žmogaus teisių pažeidinėjimo Venesueloje; griežtai nepritaria neteisėtos Nacionalinės steigiamosios asamblėjos, kurios nepripažįsta nei tarptautinė bendruomenė, nei ES, sprendimui iki 2018 m. balandžio mėn. pabaigos sušaukti paankstintus prezidento rinkimus; labai apgailestauja dėl N. Maduro vyriausybės priimtų priemonių ir dėl to, kad Aukščiausiasis Teismas neleidžia per būsimuosius rinkimus kandidatuoti koalicijai MUD priklausantiems opozicijos nariams; ragina Venesuelos valdžios institucijas visapusiškai atkurti jų teises kandidatuoti;

2.  pritaria Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimui, kad tik realistišku kalendoriumi pagrįsti rinkimai, dėl kurių nacionalinio dialogo kontekste susitariama su visais susijusiais subjektais ir politinėmis partijomis laikantis vienodų, teisingų ir skaidrių dalyvavimo sąlygų, įskaitant draudimų opozicijos atstovams panaikinimą, neverčiant asmenų politiniais kaliniais ir užtikrinant proporcingos sudėties ir nešališką Nacionalinės rinkimų tarybą, taip pat pakankamų garantijų, įskaitant nepriklausomą tarptautinę stebėseną, buvimą, bus pripažinti ES ir leis išvengti tolesnės poliarizacijos;

3.  pažymi, kad dabartinėmis aplinkybėmis Europos Parlamentas nepripažins nei rinkimų, nei valdžios institucijų, kurios bus bet kokio neteisėto rinkimų proceso rezultatas;

4.  teigiamai vertina tai, kad, reaguojant į didžiulius žmogaus teisių ir demokratijos šalyje pažeidimus, paskelbtas ginklų embargas ir sankcijos septyniems Venesuelos pareigūnams; primena, kad visi ES sprendimai užsienio politikos srityje – taip pat ir dėl sankcijų taikymo – priimami vienbalsiai; pabrėžia, kad greitu metu turėtų būti svarstoma galimybė sankcijų sąrašą pritaikyti bei jas patvirtinti ir kitiems Venesuelos pareigūnams ir jų šeimos nariams; ragina Tarybą svarstyti galimybę taikyti sankcijas Venesuelos naftai, įskaitant sandorius su valstybės valdoma bendrove PDVSA;

5.  ragina Venesuelos vyriausybę atkurti valdžių atskyrimą ir nepriklausomumą bei visus Nacionalinės Asamblėjos konstitucinius įgaliojimus; pakartoja, kad visapusiškai remia Nacionalinę Asamblėją, kaip vienintelį teisėtai sudarytą ir pripažįstamą Venesuelos parlamentą; atmeta bet kokius Nacionalinės steigiamosios asamblėjos priimtus sprendimus, nes jais pažeidžiami visi demokratiniai standartai ir taisyklės;

6.  ragina Venesuelos vyriausybę užtikrinti, kad nedelsiant besąlygiškai būtų išlaisvinti visi politiniai kaliniai; visapusiškai remia Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBB) pradedamus Venesuelos režimo vykdomų didžiulių sistemingų nusikaltimų žmonijai ir represijų tyrimus; ragina kuo greičiau pradėti šiuos tyrimus ir prašo ES imtis aktyvaus vaidmens šiuo požiūriu;

7.  reiškia didžiulį susirūpinimą dėl Venesueloje labai blogėjančios demokratijos, žmogaus teisių ir socioekonominės padėties; ragina Venesuelos valdžios institucijas skubiai sudaryti galimybę į šalį nekliudomai įvežti humanitarinę pagalbą ir leisti atvykti padėti pageidaujančioms tarptautinėms organizacijoms; ragina valdžios institucijas oficialiai pritarti per 2018 m. sausio 12 d. Aruboje vykusias derybas pasiektam susitarimui, kad vėl būtų galima atverti sienas tarp Venesuelos ir trijų Karibų jūros salų;

8.  pakartoja primygtinai prašąs leisti į Venesuelą kuo greičiau išsiųsti Europos Parlamento delegaciją, kuri užmegztų dialogą su visomis konflikte dalyvaujančiomis šalimis;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai bei Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

Atnaujinta: 2018 m. vasario 7 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika