Förslag till resolution - B8-0087/2018Förslag till resolution
B8-0087/2018

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Venezuela

  5.2.2018 - (2018/2559(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0078/2018

  Förfarande : 2018/2559(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0087/2018
  Ingivna texter :
  B8-0087/2018
  Debatter :
  Antagna texter :

  B8‑0087/2018

  Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela

  (2018/2559(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av sina många resolutioner om Venezuela, i synnerhet de av den 27 februari 2014 om situationen i Venezuela[1], av den 18 december 2014 om förföljelsen av den demokratiska oppositionen i Venezuela[2], av den 12 mars 2015 om situationen i Venezuela[3], av den 8 juni 2016 om situationen i Venezuela[4] och av den 27 april 2017 om situationen i Venezuela[5],

  –  med beaktande av uttalandet av den 26 januari 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om den senaste utvecklingen i Venezuela, i vilket de venezuelanska myndigheternas beslut att utvisa Spaniens ambassadör i Caracas fördömdes,

  –  med beaktande av rådets slutsatser av den 13 november 2017 och den 22 januari 2018 om Venezuela, om införande av ett vapenembargo och sanktioner,

  –  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

  –  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Venezuela har anslutit sig till,

  –  med beaktande av den interamerikanska demokratistadgan som antogs den 11 september 2001,

  –  med beaktande av uttalandet av den 31 mars 2017 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, om beslutet från Venezuelas högsta domstol att ta över lagstiftningsbefogenheterna från nationalförsamlingen,

  –  med beaktande av uttalandet från FN:s råd för mänskliga rättigheter som fördömer gripandet av Enrique Aristeguieta den 2 februari 2018,

  –  med beaktande av de varningar som framfördes i Amerikanska samarbetsorganisationens (OAS) rapporter från den 30 maj 2016 och den 14 mars 2017 om Venezuela, och av OAS generalsekreterares uppmaningar att omgående sammankalla OAS ständiga råd i enlighet med artikel 20 i den interamerikanska demokratistadgan för att diskutera den politiska krisen i Venezuela,

  –  med beaktande av skrivelsen från vice ordföranden/den höga representanten av den 27 mars 2017 om den förvärrade och allvarliga politiska, ekonomiska och humanitära krisen i Venezuela,

  –  med beaktande av OAS förklaring som undertecknades av fjorton av dess medlemsstater den 13 mars 2017 och som bland annat kräver att Venezuela omgående fastställer tidpunkten för val, friger politiska fångar och erkänner maktdelningen enligt landets författning,

  –  med beaktande av resolutionen från OAS ständiga råd av den 3 april 2017 om den senaste tidens händelser i Venezuela,

  –  med beaktande av rapporten från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, offentliggjord i augusti 2017, med titeln ”Kränkningar och överträdelser av de mänskliga rättigheterna i samband med protesterna i Bolivarianska republiken Venezuela från den 1 april till den 31 juli 2017”,

  –  med beaktande av förklaringarna från Lima-gruppen av den 8 augusti 2017 om vägran att erkänna den nationella konstituerande församlingen och av den 23 januari 2018 om den nationella konstituerande församlingens beslut att hålla presidentval,

  –  med beaktande av Europaparlamentets beslut att tilldela Venezuelas demokratiska opposition 2017 års Sacharovpris,

  –  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Den 22 januari 2018 begärde den olagliga nationella konstituerande församlingen, som inte erkänns vare sig internationellt eller av EU, att presidentval skulle hållas senast den 30 april 2018, flera månader innan detta val normalt sett skulle ha hållits. Det nationella valrådet är enligt Venezuelas författning det organ som bär ansvaret för att utlysa val.

  B.  Detta beslut fattades utanför ramen för den nationella dialogen och utan att beakta de eventuella resultat som kommer att nås mellan Venezuelas regering och opposition under den femte samtalsrundan i Santo Domingo, som inleddes den 29 januari 2018. Denna begäran att val ska hållas strider mot både demokratiska principer och god tro vad gäller dialogen mellan regeringen och oppositionen.

  C.  Under de senaste månaderna har Nicolás Maduros regering vidtagit en rad åtgärder för att förhindra att val genomförs med tillräckliga demokratiska garantier. Den 25 januari 2018 beslutade Högsta domstolen att utesluta oppositionskoalitionen MUD (Mesa de la Unidad Democrática) från presidentvalet. Genom en författningsvidrig åtgärd uteslöt det nationella valrådet den 4 februari 2018 partiet Primero Justicia från valförfarandet. De ständiga tillslagen mot oppositionen, de godtyckliga fängslandena av många oppositionsmedlemmar och hindrandet av många andra oppositionsmedlemmar från att ställa upp i valet samt avsaknaden av maktdelning undergräver valets trovärdighet och försämrar ett redan mycket spänt läge.

  D.  Människorättssituationen samt situationen för demokratin och rättsstatsprinciperna fortsätter att försämras i Venezuela. Med tanke på allvaret i den politiska, ekonomiska, sociala och humanitära situationen är det mycket viktigt att som ett första steg för att lösa de många problem som Venezuela brottas med hålla fria och rättvisa val med alla vederbörliga garantier och att avsätta tillräckligt med tid för att förbereda dem.

  E.  Klockan tre på morgonen den 2 februari 2018 kidnappades Enrique Aristeguieta Gramcko från sitt hem i Caracas av säkerhetstjänsten, och inga uppgifter finns om var han befinner sig. Detta är tyvärr bara ett av den senaste tidens många fall av godtyckliga frihetsberövanden av personer som motsätter sig regimen.

  F.  Helikopterföraren Óscar Pérez var en av de sju personer som den 15 januari 2018 dog under en nio timmar lång belägring utförd av regeringens säkerhetsstyrkor. Han och de andra hade försökt att överlämna sig under denna belägring.

  G.  Det nationella valrådet, det organ som kommer att anordna det kommande presidentvalet, är känt för sina manipulationer, och dess trovärdighet är nu körd i botten efter att det förfalskat deltagandesiffrorna och valresultatet i det senaste valet.

  H.  Venezuelas regering vägrar konstant att ta emot och underlätta för utdelningen av internationellt humanitärt bistånd, trots att undernäringen bland barn ökat och att det råder brist på mat och läkemedel, vilket har lett till hundratals dödsfall.

  I.  Efter att rådet den 13 november 2017 beslutade att införa ett embargo mot Venezuela om vapen och tillhörande materiel som kan användas för internt förtryck, beslutade rådet den 22 januari 2018 enhälligt att införa sanktioner mot Venezuela som påverkar sju individer som innehar offentliga befattningar, i form av restriktiva åtgärder inklusive reseförbud och frysning av tillgångar, till följd av bristande respekt för de demokratiska principerna, rättsstatsprincipen och demokratin.

  J.  Den 5 januari 2018 stängde president Maduros regering Venezuelas luft- och sjögränser mot de tre västindiska öarna Aruba, Bonaire och Curaçao. Människor i Venezuela har försökt köpa mat och grundläggande förnödenheter på dessa öar, på grund av de allvarliga bristerna på hemmaplan.

  K.  Efter att EU antagit sina sanktioner utvisade Venezuela Spaniens ambassadör i Caracas och förklarade honom för ”persona non grata”, och anklagade Spanien för att lägga sig i landets interna angelägenheter. EU fördömde i kraftiga ordalag detta beslut och påpekade även att EU:s beslut i utrikespolitiska frågor, inbegripet införande av sanktioner, är enhälliga.

  1.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över den fortsatta författningsvidriga kränkningen av den demokratiska ordningen och de mänskliga rättigheterna i Venezuela. Parlamentet avvisar med kraft det beslut som fattats av den olagliga nationella konstituerande församlingen, som inte erkänns vare sig internationellt eller av EU, att begära att presidentval ska hållas i förtid senast i slutet av april 2018. Parlamentet beklagar djupt de åtgärder som vidtagits av Maduros regering och Högsta domstolen för att hindra medlemmar av oppositionskoalitionen MUD från att ställa upp i det kommande valet. De venezuelanska myndigheterna uppmanas att fullt ut återställa deras rätt att kandidera i valet.

  2.  Europaparlamentet stöder uttalandet från vice ordföranden/den höga representanten om att EU endast kommer att erkänna val som bygger på en genomförbar valkalender, som överenskommits inom ramen för den nationella dialogen med samtliga aktörer och politiska partier och som respekterar deltagande på lika, rättvisa och transparenta villkor, inbegripet upphävande av uteslutandet av oppositionsmedlemmar, utan några politiska fångar och med säkerställande av att det nationella valrådet har en balanserad sammansättning och är opartiskt och av att tillräckliga garantier existerar, inbegripet oberoende internationella observatörer. Dessutom är det endast ett sådant val som kan undvika ytterligare polarisering.

  3.  Europaparlamentet konstaterar att det under nuvarande omständigheter inte kommer att erkänna vare sig valet eller de myndigheter som blir resultatet av ett olagligt valförfarande.

  4.  Europaparlamentet välkomnar införandet av ett vapenembargo och av sanktioner mot sju venezuelanska tjänstemän som en reaktion på de allvarliga brotten mot de mänskliga rättigheterna och demokratin i landet. Parlamentet påminner om att alla beslut som EU fattar i utrikespolitiska frågor, inbegripet införande av sanktioner, fattas med enhällighet. Parlamentet betonar att man omgående bör undersöka en utvidgning av sanktionerna till att omfatta andra venezuelanska tjänstemän och deras familjer, och i förekommande fall anta ett beslut i den riktningen. Parlamentet uppmanar rådet att överväga sanktioner mot venezuelansk olja, inklusive kontakterna med det statliga bolaget PDVSA.

  5.  Europaparlamentet uppmanar Venezuelas regering att återinföra maktdelning och oberoende institutioner och att återställa nationalförsamlingens fulla konstitutionella befogenheter. Parlamentet upprepar sitt fulla stöd för nationalförsamlingen som det enda lagligen konstituerade och erkända parlamentet i Venezuela. Parlamentet fördömer alla beslut som fattats av den nationella konstituerande församlingen, eftersom de strider mot alla demokratiska normer och regler.

  6.  Europaparlamentet uppmanar Venezuelas regering att säkerställa ett omedelbart och villkorslöst frigivande av samtliga politiska fångar. Parlamentet stöder till fullo att Internationella brottmålsdomstolen utreder de omfattande och systematiska brott mot mänskligheten och de repressiva handlingar som begåtts av Venezuelas regim. Parlamentet begär att utredningarna ska inledas så snart som möjligt, och uppmanar EU att spela en aktiv roll i detta avseende.

  7.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över den allvarligt försämrade situationen vad gäller demokrati, mänskliga rättigheter och den samhällsekonomiska situationen i Venezuela. De venezuelanska myndigheterna uppmanas att snarast möjligt tillåta att humanitärt bistånd obehindrat kommer in i landet och att bevilja tillträde för internationella organisationer som vill bidra med stöd. Parlamentet uppmanar eftertryckligen myndigheterna att formellt godkänna den överenskommelse som nåddes under samtalen den 12 januari 2018 i Aruba, så att gränserna mellan Venezuela och de tre västindiska öarna kan öppnas på nytt.

  8.  Europaparlamentet erinrar om sin brådskande begäran att en delegation från Europaparlamentet så snart som möjligt skickas till Venezuela för att föra en dialog med alla parter i konflikten.

  9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas regering och nationalförsamling, Parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

  Senaste uppdatering: 7 februari 2018
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy