Postup : 2018/2553(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0088/2018

Předložené texty :

B8-0088/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/02/2018 - 12.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0042

NÁVRH USNESENÍ
PDF 266kWORD 50k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.397v01-00
 
B8-0088/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (2018/2553(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Marita Ulvskog za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o situaci Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (2018/2553(RSP))  
B8-0088/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o mírovém procesu na Blízkém východě,

–  s ohledem na společné prohlášení Evropské unie a Agentury Organizace spojených národů pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA) ze dne 7. června 2017 o podpoře Evropské unie poskytované UNRWA (2017–2020),

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 302 (IV) ze dne 8. prosince 1949 a na ostatní příslušné rezoluce OSN, včetně rezolucí Valného shromáždění OSN č. 72/80, 72/81 a 72/82 ze dne 7. prosince 2017,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 30. března 2017 s názvem „Operace Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě“,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Agentura Organizace spojených národů pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA) od roku 1950 poskytuje životně nezbytnou ochranu, potravinovou a lékařskou pomoc, vzdělávání, podpůrné a sociální služby, přístřeší a základní infrastrukturu, mikrofinancování a krizovou pomoc milionům palestinských uprchlíků, kteří žijí v Jordánsku, Libanonu, Sýrii, na Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma, a v Pásmu Gazy;

B.  vzhledem k tomu, že mandát agentury UNRWA byl zřízen rezolucí Valného shromáždění OSN č. 302 (IV); vzhledem k neexistenci řešení situace palestinských uprchlíků Valné shromáždění OSN opakovaně zdůrazňuje, že je nutné, aby činnost agentury pokračovala a aby byl pravidelně obnovován její mandát;

C.  vzhledem k tomu, že UNRWA se v posledních letech potýká s trvale rostoucí poptávkou po svých službách v důsledku násilných konfliktů na Blízkém východě, okupace palestinských území, blokády a opakovaných konfliktů v Pásmu Gazy, demografického růstu počtu registrovaných palestinských uprchlíků a zhoršování podmínek, v nichž žijí, zejména v Pásmu Gazy a v Sýrii;

D.  vzhledem k tomu, že 16. ledna 2018 administrativa prezidenta Spojených států Donalda Trumpa oznámila, že do rozpočtu programu UNRWA na začátku roku 2018 převede 60 milionů USD a 65 milionů USD z předpokládaných 125 milionů USD neposkytne, s tím, že případné budoucí platby budou podmíněny významnými změnami ve fungování agentury; vzhledem k tomu, že v roce 2017 Spojené státy do rozpočtu UNRWA přispěly částkou 364 USD, a toto rozhodnutí tedy může znamenat snížení o téměř 300 milionů USD, pokud by nebyly převedeny další prostředky;

E.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy jsou společně největším dárcem pomoci agentuře UNRWA; vzhledem k tomu, že Evropská unie poskytuje agentuře předvídatelnou a spolehlivou politickou a finanční podporu na základě jejich víceletých společných prohlášení; vzhledem k tomu, že Evropská unie přispěla v roce 2017 agentuře UNRWA částkou 143 milionů EUR;

F.  vzhledem k tomu, že agentura UNRWA v posledních letech přijala vážně míněná a účinná opatření k omezení a zpřísnění svých výdajů, za což se jí dostalo uznání mezinárodního společenství, včetně Valného shromáždění OSN a Evropské unie;

G.  vzhledem k tomu, že 30. ledna 2018 zveřejnila agentura UNRWA výzvu v souvislosti se svými krizovými programy na celkovou částku přes 800 milionů USD – cca 400 milionů USD pro okupovaná palestinská území a stejnou částku pro Sýrii – a 22. ledna 2018 výzvu k celosvětové finanční kampani „Dignity is Priceless“;

H.  vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN ve své zprávě ze dne 30. března 2017 předložil několik doporučení týkajících se zajištění přiměřeného, předvídatelného a udržitelného financování agentury UNRWA;

1.  oceňuje vynikající práci agentury UNRWA a jejích zaměstnanců, z nichž většinu tvoří samotní palestinští uprchlíci, při poskytování životně důležité pomoci a ochrany milionům registrovaných palestinských uprchlíků na Blízkém východě;

2.  vyjadřuje uznání agentuře UNRWA za její mimořádné úsilí o ochranu a podporu více než 400 000 palestinských uprchlíků a mnoha dalších lidí ve válkou zmítané Sýrii;

3.  znovu vyjadřuje solidaritu milionům Palestinců, kteří již po desetiletí žijí jako uprchlíci v očekávání vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu;

4.  odsuzuje nedávné rozhodnutí administrativy prezidenta Spojených států USA Donalda Trumpa zmrazit více než polovinu svého plánovaného finančního příspěvku agentuře UNRWA a vyjadřuje hluboké znepokojení nad jeho důsledky, se zvláštním ohledem na přístup k naléhavé potravinové pomoci pro 1,7 milionu palestinských uprchlíků a primární zdravotní péči pro 3 miliony lidí, zejména v Pásmu Gazy a v Sýrii; vyzývá Spojené státy, aby své rozhodnutí přehodnotily a agenturu UNRWA nadále podporovaly;

5.  vyjadřuje obavy zejména z dopadů tohoto rozhodnutí na přístup více než 500 000 palestinských dětí v 702 školách provozovaných agenturou UNRWA, z toho téměř 50 000 dětí v Sýrii, ke kvalitnímu vzdělávání;

6.  varuje před negativními důsledky, které toto rozhodnutí může v krátkodobém i dlouhodobém horizontu mít na regionální stabilitu a bezpečnost a na radikalizaci Blízkého východu;

7.  vítá rozhodnutí Evropské unie a některých jejích členských států, jako je Belgie, Dánsko, Finsko, Německo, Irsko, Nizozemsko a Švédsko, urychlit poskytnutí finančních prostředků agentuře UNRWA v její současné situaci, a naléhavě vyzývá další dárce, aby následovali jejich příkladu; připomíná závazek k pokrytí 7,8 % rozpočtu programů agentury přijatý Ligou arabských států;

8.  vybízí Evropskou unii a její členské státy, aby pro agenturu UNRWA uvolnily další finanční prostředky, které pokryjí její krátkodobé finanční potřeby; zdůrazňuje však, že jakéhokoli dlouhodobého řešení opakující se finanční tísně agentury lze dosáhnout pouze prostřednictvím udržitelného režimu financování v globálním vícestranném rámci; naléhavě vyzývá Evropskou unii, aby se v rámci mezinárodního společenství postavila do čela úsilí o vytvoření takového mechanismu; vyzdvihuje význam doporučení generálního tajemníka OSN, která předložil ve své zprávě ze dne 30. března 2017 v této věci;

9.  zdůrazňuje, že podpora poskytovaná agentuře UNRWA nenahrazuje věrohodné politické úsilí o dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci na základě sjednání mírové dohody, která povede k vytvoření dvou států, což je současně jediný udržitelný způsob řešení situace palestinských uprchlíků;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a generálnímu komisaři UNRWA.

 

Poslední aktualizace: 7. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí